تکلیف فعال آزاد اندیش آذربایجانی با راست افراطی

مسئله ی اصلی این است که « فعال دموکرات» آزاد اندیش، که به « چند حزبی و چند فرهنگی» معتقد است لازم است تکلیف
خود را با « راست افراطی» مشخص کند. و بین خود و این جریان و عوام گرایی و عوام پروری و عدم استقلال تفکر، خط و مرز روشنی داشته باشد.
فعال آزاد اندیش نه تنها لازم است بین خود وحکومت مرز روشنی داشته باشد بل نیاز دارد تکلیف خود را « با راست گرایی ها و دیکتاتور مابی ها» عمیقا روشن کند

اخیراً
گوناذ مطالبی در مورد نقد های آ.ائلیار و eza در نشانی زیر به زبان آذربایجانی عنوان کرده که لازم است توضیج داده شود.
و از دو مقاله دیگر که توسط منصور انتشار یافته سخن گفته است.

https://www.gunaz.tv/az/xeberler/guneyazerbaycan-1...

مطالبى كه گوناذ بر عليه ايران گلوبال به خط لانين نوشته بدين قراراست:

در متن لاتین نکات قابل توجه که نوشته اند:
1-بعد از مصاحبه با مسئول سایت ایرانگلوبال باورمان شده بود که جلو تخریبات گرفته میشود؛
وضع مورد انتظار حاصل نشده و تخریبات ادامه دارد.
2- مقاله نگاهی به افکار محمد امین رسولزاده از ائلیار و وضعیت سوسیالیستهای آذربایجان و پان ترکیزم
از eza انتشار یافته است. جهت تخریبات شخصیت ملی آذربایجان -رسولزاده- و حرکت ملی .
3- مقالات -«تير خلاص حركت ملى به دلالان و فعال نمايان» و مقاله ی جعلی «نقد طیف مستقل فعالان آذربایجان به اوبالی» که فعالان مستقل اعلام کرده اند چنین چیزی ننوشته اند- توسط منصورجهت تخریب حرکت ملی منتشر شده است. 
4-اخیراً ائلیار و منصور هر مقاله ی تخریبی را پیدا میکنند علیه گوناذ و حرکت ملی منتشر میکنند.
5-«نقد طیف مستقل فعالان آذربایجان به اوبالی» احتمالا از سوی وزارت اطلاعات نوشته شده است.
6- این تبلیغات بین مخالفان رژیم اختلاف ایجاد کرده و میتواند مورد استفاده ی رژیم قرار گیرد.
--
اینها نکاتی ست که عنوان کرده اند.
--

1- مقالات -«تير خلاص حركت ملى به دلالان و فعال نمايان» و «نقد طیف مستقل فعالان آذربایجان »انتشار از منصور :
-من این دو نوشته را قابل توجه و ارزش نمیدانم . گویا دومی عدم انتشار خورده ( نتوانستم ببینم) و در مورد اولی هم نظر منفی خود را در زیر مقاله قید کرده ام.

2- نگاهی به افکار رسول زاده نوشته ی من است و محتوای کلی نظرات آن نویسنده را مختصر بررسی کرده است. 
معتقدم کار نقد افکار برخی نویسندگان جهت درس آموزی و آسیب شناسی ضروریست. و این نوشته نیز این کار را انجام داده است.

3- مقاله ی « وضعیت سوسیالیستهای آذربایجان و پان ترکیزم از eza » ست. و اگر نویسنده اش خواست میتواند توضیح لازم را بدهد.

4-از نظر من مقاله ی« ایذا» ، با توصیح آلترناتیو و نقد نکات دیگر نوشته ایست قابل مطالعه . و لازم است روی مسایلی که مطرح کرده عمیقا اندیشید. همینطور نظر من متفاوت با نظرات نویسنده ی آن است. این نوشته مجموعه ی چند کامنت از ایذا ست. و سایت آنها را به صورت مستقل منتشر کرده است.

5- دیگر مسایل مورد ادعا در مطلب فوق به مدیر سایت مربوط است و به من ربطی ندارد. که تنها مسئول نوشته های خود هستم.
---
بررسی و نقد دیدگاهها را تابو نمی دانم و اصولا نقد و بررسی تابو ای نمی شناسد. برعکس نظر مندرج در نشانی بالا.
این نوشته ها سازنده اند . آنها تئوری درست راه رفع تبعیض را به روشنی توضیح میدهند.

صحیح آن است که صاحبان مطلب مذکور از « خط و نظرات خود» صحبت کنند و آنرا به جای « نظرات تلاش عمومی رفع تبعیض در آذربایجان» ننویسند ؛ که چیز دیگری ست. و اندیشه ها مختلف اند. 

1- کار نقد و بررسی تئوریها و سیاست ها ، آسیب شناسی ها، در تلاش عمومی رفع تبعیض، کار خود فعالان با عقاید مختلف است.
این کار سودمند و سازنده است، ضروریست همواره ادامه یابد و راه حلهای آلترناتیو، تئوریها و سیاستهای جدید مورد بحث و بررسی قرارگیرند. لازم است افکار و عقاید و سیاستهای شخصیت های مطرح نقد و توضیح داده شود و تجارب لازم بدست آید.

2- حکومت همیشه کارش « دشمنی آفرینی» بین فعالان در تلاش عمومی رفع تبعیض بوده و خواهد بود. 
برای شناخت « تبلیغات و نوشته های حکومت» ما تنها « تشخیص خود را به عنوان ابزار» میتوانیم داشته باشیم. درستی تشخیص هم نسبی و همراه با خطاست. اما در تبلیغات و نوشته های حکومت معمولا این نکات وجود دارند:
-این نوشته ها تضادها را عنوان کرده و بین آنها علیه "همه" مانور میدهند. ومثلا مینویسد:
«هر کس آمد صرفأ مزدوری بیش نبود!»

-خط حکومت همیشه مانور دادن روی تضاد ها ( افراد) و چسباندن خود به این یا آن طرف است که رد گم کند.
-هیچ وقت راه سوم تئوریک نمیرود ، چون ندارد، و راه حل نشان نمی دهد-چون ندارد- و نمی تواند هم داشته باشد. چیزی که حکومت لازم دارد مانور روی تضادهای افراد و گروههاست. و میخواهد خط خود را پیش برد که « ایجاد عدم همبستگی بین تبعیض دیدگان برای نفی یکدیگر» است. 

-نوشته ی حکومت سیاستی را پیش می برد که 1-« فاقد راه حل» و 2«فاقد نظریه ی جدید»، 3- «فاقد طرح تئوریک موضوع» ست. «مانور روی تضادهای افراد و گروهها و چسباندن خود به یک طرف» سیاست دائمی حکومتی ست.
غیر حکومتی ها هم گاها از این سیاست ندانسته استفاده میکنند. 

-شیوه ی حکومت مشخص است . طرح شدن « مطالب حکومتی» هم - به خطا- در موقع « آسیب شناسی ها» مانع کار فعالان است و موضوع بحث را منحرف و «جو سالم و سازنده»را خراب میکند. بنابرین انتشار اشتباهی «مطالب حکومتی» زیانمند و مانع کار و تلاش درست و بخردانه است. 

3- اخیراً بحث آسیب شناسی توسط یک نویسنده مطرح شد و آ.ائلیار و « ایذا» نیز نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.
اینها سازنده اند و لازم است قدر زحمات این نوشته ها را دید و ارج گذاشت.

اینکه نوشته های «حکومتی و شبه حکومتی » هم خودشان را مطرح میکنند، عملی ست طبیعی که همواره بوده و خواهد بود.
ولی نباید به دام آنها افتاد . شناخت و روشنگری این نوشته ها کاری مفید و بجایی ست. 

4-نوسنده یا نویسندگان و صاحبان این نوشته:
Azərbaycan Milli Hərəkatına qarşı “İran Global” saytının təxribatları davam edir - GÖRÜNTÜ

نظرات آ.ائلیار را «تخریبات» نامیده
نظرات « ایذا» را تخریبات نامیده
چرا که « جور دیگری نگاه میکنند و نظراتشان با خط این نویسندگان نمیخواند». 
یعنی نظر مخالف تخریبات است. و تنها خط این نویسندگان است که « سازنده» است.
خوب این همان نگاه « دیکتاتورانه » است که حکومت هم همین را عمل میکند. و نظر دیگر را تخریبات و « ضد انقلاب»
میخواند. اکنون قدرتی در دست صاحبان این مطلب نیست ما را تخریباتچی قلمداد میکنند فردا قدرت داشته باشند روشن است
که « زندان و شکنجه و اعدام» را علیه دگر اندیشان بکار میگیرند. 
« راست افراطی» همیشه چنین بوده و چنین نیز خواهد بود.

مسئله ی اصلی این است که « فعال دموکرات» آزاد اندیش، که به « چند حزبی و چند فرهنگی» معتقد است لازم است تکلیف 
خود را با « راست افراطی» مشخص کند. و بین خود و این جریان و عوام گرایی و عوام پروری و عدم استقلال تفکر، خط و مرز روشنی داشته باشد. 
فعال آزاد اندیش نه تنها لازم است بین خود وحکومت مرز روشنی داشته باشد بل نیاز دارد تکلیف خود را « با راست گرایی ها و دیکتاتور مابی ها» عمیقا روشن کند و نشان دهد که در کجای این « تلاش عمومی رفع تبعیض و کسب حقوق و تعیین سرنوشت» و مبارزه « علیه بی عدالتی و دیکتاتوری و تبعیض جاری» ایستاده است.
وظیفه ی فعال آزاد اندیش و دموکرات کوشش در این مسیر دموکراتیک است. 
مسیری که پیشه وری دموکرات طی نموده است. 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار عزیز، بخاطر محروم نگهداشتن آزربایجان در حاکمیت فارس سالار در هر دو رژیم پهلوی و اسلامی، آزربایجان از دارا شدن به کارخانه های عظیم التولید محروم مانده و در نتیجه هیچگونه زمینه عینی و ذهنی برای رشد راست و یا چپ افراطی در آزربایجان بچشم نمی خورد، مساله ملی خلق آزربایجان را آنچنان کلافه کرده است که دیگر جای این صحبتها و بحثها نیست، تنها اولویت امروزی ملت ترک آزربایجان زبان مادری است، لطفا بحثها را به این جهت سوق دهید و به دست انحصارطلبان آزربایجانی آتو ندهید،، تا با توسل به نوشته های شما و فاکت آوردن از نوشته های شما سایت ایران گلوبال و دیگر نویسندگان آزربایجانی را در این سایت بکوبند، و زیر سئوال ببرند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی که « خشونت اعمال میکند، حتی کلامی » نمی تواند ، متعلق به فرهنگ خشونت گریز و مسالمت آمیز باشد.
خشونت پیشگی ، ایجاد خفقان، در سیاست ، از کشتار انسانها جدایی ناپذیر است.
فعال آذربایجانی تا وقتی که تکلیف خود را با مظاهر خشونت و استبداد تعیین نکرده ، فاقد فرهنگ مسالمت آمیز و دموکراتیک است. یک جنبش مسالمت آمیز و مدنی نمی تواند پذیرای افراد خشونت طلب باشد که با فرهنگش بیگانه اند.
---
در پیوند با متن مقاله ،
« اینان جنبش عدم خشونت آذربایجان را به لجن کشیده اند»
http://www.iranglobal.info/node/51778
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
علت عدم حمایت سرمایه ی جهانی از دموکراتیسم واقعی خلقها و ملتها
سرمایه ی جهانی فکر میکند دموکراسی واقعی در روند خود به سوسیالیسم میانجامد. و بنیاد سرمایه را نابود میکند.
این است که در مقابل آن از « اسلامیسم یا ژنرالیسم» دفاع میکند. خیالش راحت است که آنها با داشتن عنصر « دیکتاتوری» دشمن آشتی ناپذیر سوسیالیسم اند. و از خط سرمایه خارج نمی شوند.
دموکراتیزه شدن جوامع عقب مانده ی جهانی را خلاف منافع خود مییابد.
راه درست نیروهای مترقی رد « اسلامیسم و ژنرالیسم» و رد « حمایت سرمایه داری جهانی از آنها» در جهت « دموکراتیزه» کردن جوامع عقب مانده است. زندگی صلح آمیز و پیشرفت بشریت در این جهت است. با تلاشهای ضد دموکراتیک برده داری جهانی جز مبارزه مدنی راه دیگری نیست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسایل مطرح در منطقه ی ما:
1- ناسیونالیسم ( یا به شکل درست ، حقوق نقض شده ی ملیتها)

2- مذهب( تبدیل شدن دین به دین سیاسی. پدیده ی جدید)، واکنش جامعه ی سنتی در برابر ستمهای داخلی و خارجی درشرایط ضعف نیروهای مترقی ، به شکل ارتجاعی. فرم صحیح: جدایی دین از دولت. و دین امر خصوصی.

3- رفاه ( عدالت اجتماعی)یا به شکل سوسیالیسم.(در شرایط خاص، سوسیالیسم بعد از شکست سرمایه داری دولتی در شوروی
و بلوک شرق ، طرح شدن «سوسیالیسم دموکراتیک» بدین معنی که سوسیالیسم جدا از دموکراسی ممکن نیست و امری گلوبال است و در یک کشور تحقق ناپذیر)

4- دموکراسی ( در فرم جمهوری مردم، اداره ی حکومت توسط خود مردم به صورت دموکراتیک)
---
این چهار عنصر یا مسئله تقریبا 1.5 قرن است که در جوامع منطقه ی ما مطرح اند. و به درجات مختلف در اولویت قرار گرفته یا با هم طرح شده اند. و هنوز هم تا مدت زمان درازی باقی خواهند ماند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کذب ، عدم مطابقت سخن با واقع- و صدق مطابقت سخن با واقع است.
گزاره های کذب ( جملات با ایده ی کاذب) ، توسط شخص « انعکاس واقعیت( حقیقت) » حساب شده، تبدیل به «دگم» یا حقایق تغییر ناپذیر میشوند؛ و تجمع سیستماتیک این دگم ها، ایده لوژی را میسازند، در قالب ایده لوژی های سیاسی یا مذهبی و فلسفی و غیره، به کارگرفته میشوند.
رجوع شود به مقاله ی : نگاه ایده لوژیک
http://www.iranglobal.info/node/23694
-----
خیلی از ایده هایی که در قالب جملات بیان میشوند « برداشت کاذب » از چیزها می باشند. و بر این اساس « ندانسته شخص»
ایده لوژی سازی میکند. و به فردی« دگم و ایده لوژیک» تبدیل میشود. شکی در خطا بودن فکر خود نمیکند، و نظر متفاوت یا متضاد را « با اتهامات» مختلف مزین میسازد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باکو / خبرگزاری آناتولی
نود و نهمین سالگرد اعلام جمهوریت در آذربایجان در مقابل یادبود جمهوریت در باکو، پایتخت این کشور گرامی داشته شد. الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در این مراسم پس از نواخته شدن سرود ملی این کشور بر روی این یادبود سبد گل گذاشت.
به مناسبت این روز پیام‌های تبریکی از سوی کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، فلسطین، جمهوری چک، بریتانیا، هلند، آلمان به الهام علی‌اف فرستاده شد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه نیز پیام‌های تبریک خود را بدین مناسبت فرستادند.
استقلال جمهوری آذربایجان در 28 ماه مه 1918 در تفلیس، پایتخت گرجستان از سوی محمد امین رسولزاده، رئیس وقت شورای ملی آذربایجان اعلام شد.
در «اساسنامه استقلال» این جمهوری بر برابری تمامی شهروندان فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت تاکید شده است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز جان،
1-هر وقت دو آذربایجان سر میز نشستند و مسئله اتحاد مطرح کردند میتوان شعار اتحاد داد. شعار بی موقع زیانمند است.
رجوع به مقالات شعار .
2- ملت آذربایجان وجود دارد و وجودش اش برقرار است. کسی -بخواهد نخواهد- نمی تواند وجود مردم را نفی کند.
« نظر ملت» بدون رای گیری عمومی معلوم نیست. تنها افراد و گروهها نظر میدهند. که میتوان قبول یا رد کرد.
نظر ملت در رای گیری عمومی را هم میتوان رد کرد. اگر فرد درست نداند. انتخاب خمینی و حکومت اسلامی را بخشی از مردم رد کردند. و کارشان درست بود.
3- کسی -بخواهد یا نخواهد- افراد ملت دارای « اندیشه» هستند. و نمی توان اندیشه را از افراد گرفت. و اندیشه ها به تعداد افراد مختلف اند.

4- هر کس حق و وظیفه دارد در مورد چیزی که به سرنوشت او مربوط میشود نظر دهد. و چیزی را رد یا قبول کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آ ايليار عزيز شما هستي وتمامي افكار ملت آزربايجان را زير سوال مي بريد و مي خواهيد مردم آزربايجان عاري از هرگونه انديشه در مورد زبان وطن خود باشند مثلا شعاري كه تماميت خواهان پان ايرانيسيم را به لرزه در آورده ونشاني از استقلال خواهي وتشكيل كشور واحد ازربايجان مي باشد (باكي تبريز آنكارا بيز هارا فارسلار هارا ) آزربايجان بير اولسون مركزي تبريز اولسون )
را زير سوال مي بريد بنظر جنابعالي جايگزين اين شعارها چه مي تواند باشد .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Anonymous عزیز، نوشته اید
"در جنبش ملی، دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت آذربایجان جریانی بنام پان ترکیزم یعنی اتحاد تمامی خلقها و کشورهای ترک زبان زیر پرچم واحد ، کشور واحد، زبان واحد و دین( اسلام) واحد وجود ندارد »

-بله رسماً وجود ندارد. سخن شما از این زاویه درست است. اما عملا ما « « ناسیونالیسم موجود، ترکیسم و شاخه های آن » را داریم.
بارها نوشته ام ما در آذربایجان رسماً حزب پان ترکیست نداریم.
بر این اساس تشکلی رسما خود را پان ترکیست نمیداند و از « ایده های کلاسیک رسما دفاع نمیکند».

اما گفتیم « ناسیونالیسم موجود، ترکیسم و شاخه های آن است» وهر فرد و گروه ناسیونالیست به شکلی غلیظ یا رقیق از این ایده لوژی پیروی میکند با برداشتهای خود. که کم و بیش در چهار چوبه ی ترکیسم قرار میگیرد. گیرم با برداشتهای رقیق شده و غیر واضح.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیدگاه کلی آ. ائلیار در مسئله ملی آذربایجان:
1- من به « انتخاب گرایی» معتقدم. از پیش برای مردم راهی را انتخاب نمیکنم. در هنگام انتخاب مردم، سه راه وجود دارد:
1- فدرالیسم 2- جدایی 3- شکل دیگر ( هر سه با پسوند دموکراتیک)؛ هر فرمی را مردم انتخاب کنند آن عملی خواهد شد. اما هر کس نقد و تلاش راه خود را میتواند داشته باشد.
3- عملی شدن این راهها به « شرایط آینده و توازن قوا بستگی دارد. از پیش نمی توان گفت کدام راه عملی خواهد شد.
4- اما اگر شرایط استثنایی پیش نیاید، و سیر طبیعی ادامه یابد راه فدرالیسم عملی ست. راه جدایی را در شرایط غیر استثایی
عملی نمیدانم.
5- در هر حالتی موافق انتخاب مردم هستم. با حفظ نظر شخصی .
6- ماهیت جنبش را « حقوق خواهی و دموکراتیک» میدانم. ناسیونالیسم را غیر لازم و زیانمند ارزیابی میکنم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-در 25 مقاله ی زیر « مستقیم و غیر مستقیم» اندیشه های ناسیونالیسم موجود در آذربایجان"( ترکیسم، پان ترکیسم، بوزقورتیسم، تورانیسم»، در عرصه های سیاست ( عملی و تئوریک) و گاهی در ادبیات ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
و راه حلها و پیشنهادات ارائه شده. علاقمندان می توانند به آنها مراجعه کنند.

ما حزب ترکیست نداریم ولی « ناسیونالیسم موجود ما ایده لوژی ترکیسم و شاخه های آن» است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ASLAN افندی نوشته اند که دو نفر ماموریت ویژه یافتند که در جنبش ملی آذربایجان تفرقه بیاندازند و مانع استقلال آذربایجان از ایران بشوند.
سوال: ایندو نفز از جانب چه کسانی ماموریت ویژه یافتند؟ اگر جواب نداشته باشی نوشته شما و اعتقاد شما ارزش ندارد و اتهام پوچ به مخالفان میباشد.
من نوشته های این دو نفر را خواندم و چنین متوجه شدم که آنها مخالف استقلال میستند و حداقل یکی از آنها نه تنها شما بلکه از رهبران شما هم در مبارزه برای کسب استقلال آذربایجان جدی تر و دو آتشه تر است.
سوال: آیا اصلا شما حوصله کردید آنها را مطالعه کنید و مواضع این دو نفر را در رابطه با استقلال بدانید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز! بنده نگفتم ایدئولوژی پان ترکیزم در تاریخ اصلا وجود نداشته است. بنده نوشتم "در جنبش ملی، دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت آذربایجان جریانی بنام پان ترکیزم یعنی اتحاد تمامی خلقها و کشورهای ترک زبان زیر پرچم واحد ، کشور واحد، زبان واحد و دین( اسلام) واحد وجود ندارد و ندارد و ندارد". و باز هم میگویم : ندارد، ندارد و ندارد. لطفا یک کمی دقت بیشتری بخرج دهید . بنده از امروز صحبت میکنم و نه از تاریخ پیدایش یک ایدئولوژی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ايليار شما چرا هيچ بحثي در مورد پان فارسيسم - پان آريايسيم -پا كرديسيم - پان ايرانيسم و.....نمي كنيد وفقط هم وغم شما شده پان تركيست وايجاد اختلاف ؟؟؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نامهايي مانند ........ر و.... ماموريت ويژه يافته اند تا در حركت مردمي و ملي آزربايجان تفرقه بياندازند و با تخريب رهبران و سمبلهاي ملي آزربايجان باايجاد اختلاف وچند دستگي در بين فعالين ملي ومدني آزربايجان به اهداف سياسي خود (مانع از استقلال آزربايجان جنوبي ) برسند و از تجزيه ايران جلوگيري نمايند غافل از اين امر كه حركت ملي آزربايجان با پشتوانه مردمي وهمراهي وهمدلي مردم به اهداف خودنايل خواهد شد ودر عصر رسانه ايي عموم مردم به ظلم وتبعيض هاي وارده از طرف مركز آگاهي يافته اند ورشد سريع حركت ملي در بين جوانان باعث نگراني مامورين اطلاعاتي چه در داخل وچه در خارج گرديده است لذا با هوشياري رهبران وفعالين ملي ومدني آزربايجان اين توطيه بزرگ نيز با شكست مواجه خواهد شد .
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مطلبی را که سایت گونازدر نقد ایرانگلوبال نوشته را خواندم در مورد دو مقاله که توسط منصور منتشر شد یکی را علیرغم 30 کامنت عدم انتشار زدم و در مورد دومی شک داشتم که پیرامون آن توضیحات بیشتری داده می شد. بنظرمن جلوی هر دو مقاله را می بایست گرفته می شد چرا که مورد نقد کلی ولی هدف نقد شخص حقوقی و حقیقی مشخص بود و این با توجه با گفتگو چند ساعته با گوناز تی وی نمی بایستی منتشر می شد.اما در مورد مقالات ایلیار و eza اینها نقد از دیدگاه سیاسی است و هر جنبشی دیدگاههای چپ ، میانه و راست دارد که حذف هر یک از آنها چیزی جز سانسور نیست و ایرانگول اساسا ضد سانسور می باشد و .تحت هیج شرایطی ما اقدام به حذف این دست از مقالات نخواهیم کرد مگر اینکه در ان توهین و اتهامات شخصی به اشخاص حقیقی و حقوقی زده باشند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای جناب داورتوضیح داده شده ولی حرف خود را تا قیامت تکرار میکند. برای چندیمین بار:
«در هیچ جنبشی -نه در ایران و نه در جهان- هیچ گروهی نماینده نمی تواند باشد. مگر اینکه انتخاب شود.»
هرچیزی اصولی دارد . دئمی نیست. رجوع به مقاله ی« استراتژی و تاکتیک جنبش آذربایجان» .از این قلم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله ، فرهنگ دایی جان ناپلئونی جا افتاده است. شاه مخالفان خود را به خارجیها ربط میداد
آخوندها به خارجی ها ربط میدهند.
وصاحبان سیاست « نقد شده» نیز ایران گلوبال را به حکومت ربط میدهند.
گویند« نقد کار حکومت است!»
یعنی حکومت هم بلد است نقد کند! آنهم نقد اپوزیسیون!
باید گفت:
ایران گلوبال سلامت
منطق کم آمد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بکنفر در کامنت وجود پانترکیسم را در آذربایجان نفی میکند. ای آنکس که وجود پانترکیسم را در جنبش ملی آذربایجان انکار میکنی، قبول بکن بکن بکن که در عالم سیاست آذربایجان نیستی نیستی نیستی و حتی سری به وبسایتهای آذربایجانی نزدی نزدی نزدی. قسم میخورم قسم به آتا تورک، قسم به رهبران پانترکیست، قسم به تورکش، ضیا، رسولزاده، ائلیجی بیک شما نمی دانید پانترکیسم چیست چیست چیست.
سوال میکنم، میکنم ، میکنم چه کسانی از دنیای تورک صحبت میکنند؟ چه کسانی از توران حرف میزنند؟ چه کسانی میگویند آذربایجان در قلمرد توران است، آذربایجان ریشه، زنجیر و اساس توران است؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1- نوشته ی ziya-gokalp
پایه های ترکیسم (پان ترکیسم) turkculugun-esaslari
اصول ترکیسم
http://www.kitapso.com/kitaplar/siyasi/10/ziya-gokalp-turkculugun-esaslari.pdf
--
2- آثار Nihal Atsız .(بوزقورت)
http://www.ekitapcilar.com/tag/huseyin-nihal-atsiz/
-
منابع زیادی در مورد موضوعات مورد بحث ذکر شده است. بجای اینکه اتهام « صادق نبودن» بزنید و حرف خود را 3 بار تکرار کنید بهتر است یک بار با فاکت چیز بنویسید.
نوشته اید پان ترکیسم«همکاریهای فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بین خلقهای ترک زبان»است.
اگر پان ترکیسم به معنی « همکاریها»ست ، همکاریها که کم و بیش از قدیم همیشه وجود داشت. پس چه نیازی به اصول ایده لوژی پانترکیسم بود؟ آیا گوکآلپ نوشته یعنی « همکاریها»؟ یا birliği یگانگی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائليار، بخاطر نوشته هاي شما مسئولين ايران گلوبال توسط گوناذ اطلاعاتى اعلام شدند.اوبالى همواره مخالفين خودرا اطلاعاتى معرفى مى كند:
https://www.gunaz.tv/fa/مقاله/تخریبات-ایران-گلوبال-بر-علیه-حرکت-ملی-از-کجا-من-ا-می-گیرد-علی--لیمانی-م95290

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما به عمد مى خواهيد گوناذ و اوبالى را بعنوان نماينده گان حركت ملى قلمداد كنيد. بيسوادى، ديكتاتوري و رفتار تخريب گرايانه اوبالى به شما فر صت تخريب حركت ملى ميدهد. اما شما يك مدت كوتاهى روى رفتار سياسي اوبالي و گوناذ تحقيق كنيد، به راحتى متوجه خواهيد شد كه به جاي دفاع از منافع ملى حركت ملى اذربايجان از منافع دولت جمهوري اسلامي دفاع ميكند. اوبالى در همين انتخابات رياست جمهوري، تمام فعاليني كه طرفدار تحريم بودند، همه را اطلاعاتى و خائن اعلام كرد. اوبالي گفت، بعضي حزب الله ها از بعضى فعالان حركت ملى شريفترند. اوبالى گفت بسياري از نيروي سپاه از ما هستند....از شما خواهش مي كنم گوناذ تماشا كنيد، مطمئنم ديدگاهتان خيلى تغيير خواهد كرد.گوناذ و اوبالي از ما نيست....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جنبش ملی، دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت آذربایجان جریانی بنام پان ترکیزم یعنی اتحاد تمامی خلقها و کشورهای ترک زبان زیر پرچم واحد ، کشور واحد، زبان واحد و دین( اسلام) واحد وجود ندارد و ندارد و ندارد. تهمت و افترا را بس کنید، وقت خویش را بهدر ندهید و ملت را دنبال نخود سیاه نفرستید. همکاریهای فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بین خلقهای ترک زبان چیز عجیب و غریبی نیست و در دنیای مدرن امروزه بسیار طبیعی است. اگر میخواهید مقاله باارزشی را بنویسد ، بیائید در باره ستم ملی در ایران و راههای برون رفت از آنرا بقلم بیاورید. و الا انسانهای صادقی نیستید و نیستید و نیستید. در باره سمبل بؤزقورد هم مقاله کوچک آقای دکتر یزدانی را که در صفحه ایرانگلوبال درج شده است بخوانید و بدانید که معنای آن چیست!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« صحیح آن است که صاحبان مطلب مذکور از « خط و نظرات خود» صحبت کنند و آنرا به جای « نظرات تلاش عمومی رفع تبعیض در آذربایجان» ننویسند ؛ که چیز دیگری ست. و اندیشه ها مختلف اند. »
به عبارت دیگر، در کل، جریانهای راست و چپ در این فرد و آن فرد یا در این جمع و آن جمع خلاصه نمیشوند . و در جنبش عمومی دموکراتیک آذربایجان اقشار اجتماعی و جریانهای گوناگون با دیدگاههای مختلف حضور دارند و هیچ فرد و جمعی نمی تواند این تلاش عمومی را در « خود» خلاصه کند. برای مطالعه ی بیشتر ، برای درک واقعی دیدگاه مقاله ، و دیدگاه دیگری از جناح چپ، رجوع شود به مقالات زیر: دیدگاه نویسنده:
1- جریانهای راست و چپ در جنبش آذربایجان http://www.iranglobal.info/node/59989
دیدگاه چپ دیگر:
2-وضعیت سوسیالیستهای آذربایجان و مشکل پانترکیسم http://www.iranglobal.info/node/60284

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آغای qochaq zonozli
برای اینکه جواب سوالات خودتان را بگیرید به مقالات زیر که ائلیار هفته پیش لینک آنها را داده بود مراجعه کنید.

منابع در مورد ترکیسم، پان ترکیسم، بوز قورت ایسم ، آذربایجانیسم:

1-پان ترکیسم - رحیم رییس نیا
http://azer-online.com/melli/more/pantorkism_raisnia.htm

2-ترک و ترکها - رییس نیا
http://ketabnak.com/book/24670/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7


3- گرگ خاکستری Graue Wölfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Graue_W%C3%B6lfe

4- « نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد
در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی- نوشته اسماعیل آل بایراق»

http://iranglobal.info/sites/default/files/pictures/Boz-Qurd-Ve-Guney-Azerbaycan.pdf


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

مدت زیادی است که پانترکیسم زیر نقد بخشی از نیروهای دمکراتیک و چپ آذربایجان جنوبی قرار گرفته است. این نیروها نه تنها پانترکیسم را به مردم آذربایجان شناسانده بلکه پانترکیسم را نقد کرده اند و آلترناتیو هم به جنبش ملی عرضه کرده اند. این پیشرفتی است در کار سیاسی و تئوریک جنبش ملی آذربایجان.
سالهای پیش پانترکیسم و بوزقوردیسم و تورانچی گرایی را آقای صالح ایلیدریم و حزب استقلال آذربایجان نمایندگی می کرد اما این حزب منزوی شد و حالا آهی در آن نمانده است.
اما پرچم شکسته جبهه پانترکیسم را امروز گوناز تی وی و دوستانی مانند آقای اوبالی و همکاران و همفکران حزبی و محفلی اش بدوش می کشند. آنها محافظه کارند، مثل صالح ایلدریم و حزبش صریح و صادق و یک دنده نیستند که بی گدار به آب بزنند و آشکارا از پانترکیسم دفاع قاطعانه بکنند. آنها تمام پلهای پشت سر را خراب نمی کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائليار، اشتباه شما اين است كه، احمد اوبالى و گوناذ را به عنوان نماينده حركت ملي دانسته و از روى ان حركت ملي را نقد مي كنيد.شما اختلاف و در گيرى بين حركت ملي اذربايجان و اوبالي-گوناذ را نمي خواهيد ببينيد. افكار و رفتار سياسى اوبالي-گوناذ هيچ ارتباطي با محمد امين رسولزاده، اتا تورك و ايلچي بي ندارد. اوبالي و گوناذ از اين رهبران فكري ما سو استفاده ابزاري مي كند. حركت ملي اذربايجان كه شما ان را به اشتباه راست مي ناميد بيشترين اختلاف را با اوبالي و گوناذ دارد. اوبالى و گوناذ بهيچوجه حركت ملي اذربايجان را نماينده گي نمىيكند.حركت ملي اذربايجان درصدد گذر از اوبالي و كوناذ مى باشد. اكثر برنامهاي گوناذ و اوبالى در راستاي تخريب فعالين و اختلاف افكني در حركتي است كه شما بر اساس رفتار اوبالي ان حركت را نقد مي كنيد. اين ظلم مضاعف بر حركت ملي و نشان مظلوميت ان است. تحليل شما عادلانه نيست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانی که در مورد « بوزقورتیسم» و «پان ترکیسم»
به نظریات مقالات آسیب شناسی اخیر ایراد دارند میتوانند این موضوعات و مانند آنها را در دایره المعارفهای استاندارد
«انگلیسی، آلمانی و فرانسوی...» به عنوان منابع مورد اتکاء ، جسته و چکیده وار نقل کنند. که نشان دهند چرا نظر
مطرح در مقالات خطاست. که بتوان نسبتاً درست و نادرست را تشخیص داد. و گفت و گو کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
موضوع این است که :
1 تعریف پان ها و بخصوص پان تورکیست چیست ؟؟ و تحلیلها با توجه به تعریف استاندارد عمومی از پان تورکیست الزاما انجام نمیشود و متاسفانه هر فرد بر اساس تعریف خود خوانده پیش میرود لذا خواه ناخواه موضوع تخریب در اینجا مطرح است و عنوان میشود اگر منتقد صمیمی است ابتدا تعریف استانداردشده ها را بپذیرد و سپس اقدام نماید
2 همچنین سمبل بوزقورد . در این خصوص نوشته شده که منشا آن از کجاست ولی عده ای بی منطق اسرار بر این دارند که از ترکیه شروع شده خوب کسی که بزور نمیخواهد تاریخچه پیدایش سمبلی را بدرستی درک کند و ان طور که دلش و منافع گروهیش اقتضا میکند میفهمد و عمل میکند به او چه میتوان گفت ؟؟؟
3 وقتی مدارک شما کافی و وافی و در مواردی اشتباه برای نوشتن یک نقد است چه اسراری بر نوشتن واظهار نظر دارید؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شخصی که در جریان برابری خواهی و بنام ازادی در داخل حرکت و جنبش برابری خواهانه است علیه تحجر و هر گونه استبدادی مبارزه میکند.اشخاص و جریانهای متحجر و غیر دموکراتیک که به این مفهومها باوری ندارند و یا فقط در شعار و نه عمل به این مفاهیم مینگرند داخل این جنبش نیستند.ادعای منسوبیت به یک جنبش دموکراسی بسان ادعای پیامبری انان دروغی بیش نیست.این مرز بندی باعث شفافیت نیروهای باورمند به این مفهومها در عمل خواهد گشت.این سازمانهای چند نفره و جریانهای فاشیستی ربطی به جنبش ندارند.با سپاس از الیار گرامی