ساخت فيلم كوروش و الگوسازى سيّد - ساتراپى

در مورد چرايى ساخت اين فيلم و نيز در مورد الگوسازى سيّد - ساتراپى بيشتر خواهم نوشت.

شيعه ى شعوبى آريايى و يا همان " پرشين شيعه " درست پس از انتخاب روحانى يادش افتاد تا كوروش را فيلم كند. شيعه ى شعوبى مسيرى را در تاريخ پيموده است كه ديگرى ستيزى و ديگرى كُشى حاصل آن است.

كوروش كه قاتلى بيش نيست پيوسته تيتر روز " پرشين شيعه ' و اهالى شعوبيه مى باشد. حالا چرا اينها اينهمه براى احياى تفكر گند و مُرده ى كوروش تلاش مى كنند و ولخرجى مى نمايند؟

چرا فيلم شاهان تُركى كه عصرها بر ايران حكومت راندند را توليد نمى كنند؟

برگشت شيعه ى شعوبى به كوروش در چيست؟

طبيعى است كه هر بازگشتى نشانه اى از گريز دارد، شيعه ى شعوبى از چه مى گريزد؟

شيعه ى شعوبى براى چه به دامان كوروش پناه مى برد؟

چرا شيعه ى شعوبى مدام از مدرنيته به سمت سنّت و كلاسيسم ديگرى ستيز عقب مى نشيند؟

اين دوگانه سازى سلطنت - شريعت مبتنى بر كدام تفكر رهايى بخش و توسعه گرا و عدالت محور است؟

روحانى و احمدى نژاد، اصلاح طلب و اصولگرا دربدر دنبال شانه هايى هستند تا سر راحت بر آن بگذارند و بياسايند.

آيا حركت احمدى نژاد را به خاطر داريد؟

چفيه ى ولايت بر شانه هاى كوروش همان دوگانه اى است كه ايرانيّت مدنظر آقايان دنبال آن است.

قتل عام مردم هگمتانه و نينوا، تخريب و نابودى تمدن ليدى، بابل و عيلامى...تخريب آثار فرهنگى تمدنهاى ديگر، رواج ديگرى كشى و برده دارى و نزديكى با محارم از سلسله جناياتى است كه كوروش كبير شيعه ى شعوبى مرتكب شده است.

در اين برهه از تاريخ، اين دوگانه ى سلطنت - شريعت با رجعت به سمت كوروش دارد دنبال كدام ديالوگ فراموش شده ى نجاتبخش مى گردد؟

اين " الگو سازى چند وجهى " با تكيه بر كدام مفاهيم مشترك و تامل شده ساخته مى شود؟

امثال همين الگوسازهاى چند وجهى اخيراً مطالبى مى نويسند عليه محمد امين رسولزاده و رهبران حركت ما. بايد به اينها گفت كه رهبران ما خشونت و ديگرى ستيزى را هرگز وارد تاريخنگارى ما نكرده اند و رهايى را با راههايى مدرن و مبانى تامل شده ى سياسى و بر اساس ديگرى دوستى سروده اند.

به هر حال مى خواهم بپرسم آن مبانى مشترك بين ايرانيّت اكنون و دوره ى هخامنشيان كدامها هستند؟ من اولين و برجسته ترين مبنا را ديگرى ستيزى مى دانم.

الگوسازى سيّد - ساتراپى در اين برهه از تاريخ كه ديگرى ها در ممالك محروسه تحت ستم و ظلمند هدف روشن و آشكارى دارد.

پيشتر گفته ام كه شيعه ى شعوبى يا همان شيعه ى " سيّد - ساتراپى " فرق زيادى با شيعه ى آزربايجانى دارد و يكى از فرق هايش هم همين تفاوت مبانى است.

در شيعه ى سيّد - ساتراپى ديگرى ستيزى مبناست اما در تشيع آزربايجانى بنا بر ديگرى دوستى است.

با اين اوصاف پروژه ى ساخت فيلم كوروش اشاعه ى ديگرى ستيزى و دهن كجى به مليت هاى ديگر است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بایرام:
شما مینویسی :
گئد اشاغا ( یئن ) گئد یوخاری
بعد مینویسی برو بالا بیا پایین
پس از ان ادعا میکنی گئد اشاغا ( یئن ) گئد یوخاری یک کلمه هستند
من نمیدانم به شما که فرق جمله را با کلمه تشخیص نمیدهی چه پاسخی بدهم
گئد(گلد)= فعل + اشاغا (قید) دقیقا یک جمله است نه یک کلمه
گئد(فعل)+ یوخاری(قید و اسم)= دقیقا یک جمله است نه یک کلمه در فارسی "پایین بیا" (قید اسم (پااین)+ فعل بیا)

یا دات هم باشد قانون زبان تورکی فعل + پسوند است نه فعل + کلمه اگر زبان تورکی قادر بود چنین کلماتی بسازد دیگر نمیگفتند تورکی التصاقی(پسوندی) است میگفتند تورکی یک زبان تحلیلی است
بهتره بروی یک کم سواد اموزی تا اینجا ضایع نشوی ""نوشتی "مورد توجه انهایی کل در پی تخریب زبان ترکی هستند بخاطر کم کسری زبان خودشان ! نه عزیز جان تورکی اصلا یک زبان نیست که کسی بخواهد تخریب اش بکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال هم در پایان :
تورکی 40 تا پسوند اصلی دارد که از این 40 تا هم هیچکدام مال خوداش نیست این پسوند های مندراوردی تان که مینویسید را از کجا اوردین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشکل دیگر زبان تورکی این است که زمان حقیقی ندارد چون ساده ترین حالت ان که به عنوان پایه فعل سازی در نظر میگیرند فعل امر است نه فعل ماضی یا مضارع یا اینده و هیچکدام از این حالت ها هم در تورکی هنوز به وجود نیامده چون فعل امر مطلقا زمان نمیسازد
من اینبار از عربی مثال میاورم:
مصدر :اِسْتِفْعال
ماضی :اِسْتَفعَلَ
مضارع:یَسْتَفعِلُ
.......................
حالا تورکی را تماشا کنید:
مصدر "بیلمک"(واژه + مک یا در حقیقت اولمک)در فارسی مصدر بسیط دانستن است اما چون فعل تورکی مرکب جعلی است با مصدر امر بیل = بدان + مک (اولمک = کرد) ترجمه واقعی ان میشود "بدان کرد" به چه دلیل معانی و بیان تورکی چنین مسخره است چون زمان هنوز در ان به وجود نیامده
حالا تماشا کنید فعل سازی را :
قانون تورکی فعل + پسوند)
بیله جگیدیم.(ماضی = فعل امر + واژه + پسوند )
بیلیشه جگیدیم.
بیلیندیریله جگیدیم.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پحثی پیرامون فعل در تورکی :
زبان تورکی از نظر فعل بسیط بسیار ضعیف است برای رفع این مشکل فرهنگستان تورکی با تقلید از زبان های تحلیلی دو پسوند مندراوردی با منام ماق و مک ولی در حقیقت "اولماق = شدن و اولمک= کردن) در نظر گرفته است کم بودن دایره واژگانی این زبان به اصطلاح تورکی ست که باید برای واژگانی که در این زبان وجود ندارند از همین زبان معادل غیر برابر در نظر گرفت به گونه ای که حتی در ساده ترین جملات هم مترجم چه به تورکی و. چهاز تورکی به وا میماند برای نمونه
واژه سازی از این طریق هم کاملا بیقاعده است:
Üzlü اوزمک: شنا کردن، قطع کردن، بریدن، Üzmək اوزه‌ر سرمایه: سرمایه در گردش،

باید در ترجمه این مصادر به صورت حقیقی مرکب و نه بسیط معنی شوند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی قواعد زبان تورکی :
زبان ترکی دارای مفرد و جمع ولی فاقد تثنیه است.(یعنی واژه + واژه نداره تنها واژه + پسوند)
بن فعل به تنهایی دارای ارزش امر مفرد است(بن فعل مجزا ندارد و همه فعل ها از مصدر امر ساخته میشوند )
صفت و قید از یکدیگر متمایز نیستند(یعنی فرقی میان صفت و قید نیست و در اصل به وجود نیامده هیچکدامشان)
فعل برای بیان مفاهیم گوناگونی مانند ضرورت، امکان و شرط و ... پسوندهای متعدد می‌گیرد.(فعل + واژه ندارد)
حرف تعریف در تورکی وجود ندارد.
در صرف اسماء، پسوندهای ملکی به کار می‌رود(همان 40 تا که 20 تا برای فعل و 20 تا برای واژه سازی)
بعد از اعداد علامات جمع به کار نمی‌رود.(واژه ای مثل صدها و دهها و هزارها نمیتواند بسازد)
در بسیاری از زبان‌های ترکی برای حرکت منفی، علامت مخصوصی وجود دارد(در اصل وجود ندارد همان مه(نه) فارسی است مثل "نکن نه""ببر نه""بشکن نه")

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان محترم در کامنت قبل درباره یکی از پسوند های تورکی و مقایسه ان با فارسی بحث شد و اثبات شد در حالی که در تورکی برای 6 حالت مختلف واژه تنها یک وند به کار میرود در زبان فارسی برای هر کدام از این حالت ها یک وند بخصوص استفاده میشود
یعنی به عبارت درست در تورکی کسی نمیتواند تشخیص یدهد "صفت و شایستگی" را از " اسامی ابزارها" را از" اسامی امکنه و مناطق" را از " کثرت و وفور"را از "علامت اسم مصدر"را از از"اسامی حرف و مشاغل" را از "نام پیرو یک ایدئولوژی" را از " رتبه و مقام"
در حالی که کاملا در فارسی هر پسوند یک واژه مشخص با کارکرد میسازد و تعداد این پسوند ها در فارسی 700 تا است به صورت پسوند پیشوند و میانوند در زبان به اصطلاح تورکی تنها 40 پسوند است که نیمی از انها برای لازم یا متعدی کردن فعل است نه واژه سازی ان هم تنها به صورت پسوند که تمام پسوند ها مغولی اند یا فارسی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
yaradiciliq
نوشتی :"achiq آچیق = باز و گشوده
حالا با هم پسوند اچ + یق(لیق ) را برسی میکنیم:
از پسوندهای بسیار شایع زبان ترکی است و که کاملا بیقاعده در معنی عمل میکند
-صفت و شایستگی:
در تورکی ات + یق(لیق) = اتلیق = ( در فارسی گوشتی= گوشت +ی)
در اسامی برخی ابزارها:
باشلیق =باش +یق (لیق )=کلاهک(در فارسی کلاه + ک)
در اسامی امکنه و مناطق برای القای مفهوم کثرت و وفور یک چیز
سامانیق = سامان + یق(لیق)= کاهدان (در فارسی کاه = دان )
علامت اسم مصدری:
داشیق= داش (تاش)+ یق (لیق) = (سنگلاخ) در فارسی = سنگ + لاخ
برای اسامی حرف و مشاغل و مسلک‌ها:
تاجریق= تاجر + یق(لیق) (بازرگان) (در فارسی بازار + گان )
در همین معنا باپسوند دوم به کار رود :
اسلامچیلیق = اسلام + چی + یق(لیق) = اسلام گرا ( در فارسی اسلام + گرا)
-برای بیان رتبه و مقام:
آغالیق = اغا+یق(لیق)بزرگواری(بزرگ +واری)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حضرت اسامه، دانشمند خود خوانده زبان ترکی، فارسی‌ و انگلیسی‌، در زبان ترکی، "" گشوده ، باز "" می‌‌شود >> ""achiq آچیق "". آچ ach فعل امر است که مانند زبان‌های قدرتمند و با قاعده ترکی و انگلیسی‌، مصدر و بن آن در زمان حال، حالت "" امری "" به خود می‌‌گیرد.، دوستانی که این بحثهای زبان را دنبال کردند به عینه دید‌ند که باید "" با علم به زبان انگلیسی‌ و ترکی و اشتراکات این دو زبان قدرتمند به مصاف نقد زبان فارسی‌ رفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" تنها چیزی که از این بحث زبان عایدمان شد چیست؟ """۱- در بحث زبان، یک زبان‌شناس، باید به پشتوانه "" آگاهی‌ از دو ۲ زبان قدرتمند ترکی و انگلیسی‌ "" به مصاف نقد زبان فارسی‌ برود. ۲- به ساده لوح‌های ما چنین القا کرده اند که "" زبان فارسی‌ از شاخه زبان‌های هند و اوروپائی است "" و "" ناگهان چنین برداشت شده که پس این زبان فارسی‌ اشتراکات زیادی با زبان انگلیسی‌ دارد، در حالیکه من ثابت کردن زبان ترکی و انگلیسی‌ در ساختار گرامری، ساخت فعل ساده از اسم و صفت، ساخت اسم مفعول، ساخت فعل گذشته، نه تنها کاملا با گرامر انگلیسی‌ یکی‌ است بلکه حتی در استفاده " از حرفهای " ل " د " ارer " نیز مشترک هستند. ۳- به ساده لوح‌های ما چنین القا کرده اند که زبان " انگلیسی‌ مثل زبان فارسی‌، بی‌ قاعده و شیر توی شیر "" است، در حالیکه هر ۲ دو زبان قدرتمند ترکی و انگلیسی‌ "" از با قاعده‌ترین زبان‌های دنیا هستند ".

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا به همه توضیح بده با وجود نداشتن حرف "ر" در زبان ات چرا به جای اینکه بنویسی "توکی " ام مینویسی من تورک ام این "ر" را از کجای زبان ات دراوردی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سهند
تو تنها یک پرسش را پاسخ بده
در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴ نوشته :

هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمهٔ ترکی اروج به معنی روزه، در اصل شکل تغییر یافتهٔ کلمهٔ فارسی روزه است. در قدیم کلمهٔ روز در زبان فارسی به صورت روج هم بیان می‌شده است؛
خب حالا که در زبا تورکی "ر" وجود ندارد خود این واژه تورک که در ساختار اش "ر" دارد متعلق به کدام زبان است
همه منتظر پاسخ شما که داری برای این واژه یقه پاره میکنی هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صادق تبریزی :
یا همان سهند
تنها یک فیلم از یک سگ بگذار که به جای واق واق که این واژه رو تلفظ کند "پارس"پارس" تنها و تنها یک نوع از این سگ ها بیشتر وجود ندارد و ان هم سگهای ولگردی "توکی" هستند
اینکه من دارم به تو نشان میدهم کدام سگها به جای واق واق پارس پارس میکنند تو شاکی میشوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یازیچی:
اچ بن ماضی نیست چون در تورکی در حالت فعل صاده مصدر امر است شما مینویسی اچ دیم
حالا خودات ببین در زبان الکن ات چی نوشتی "
فعل امر (اچ) + دیم به جای فعل (ماضی ساده )

به همین دلیل است که تورکی در بیان مفاهیم ناتوان است و در ترجمه از ان هم بدتر چون چون بسط فعل امر را باید به جای ماضی و مضارع و اینده در نظر گرفتن که فعل امر برای شما هیچ زمانی نمیسازد تنها وجه را به وجود میساورد

به بیان ساده "بن فعل" وجود ندارد و ماضی و مضارع و اینده حقیقی هم در تورکی نیست چون با مصدر فعل میتوان این افعال و همچنین فعل امر را ساخت درحالی که تورکی از فعل امر دارد بقیه افعال را میسازد


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب :yaradiciliq
استاد مسلم زبان نفهمی:
1- اچ+ دیم :
ما از شما پرسیدیم این"دیم" را چگونه به "اچ= باز (گشوده)" که اسم است و نه فعل چسبانده اید ؟؟؟؟؟
ما برای شما که حتی همان تورکی را درست نمیدانی نوشتیم که "بن فعل در تورکی وجود ندارد" و به همین دلیل "مصدر پایه را فعل امر در نظر میگیرند"
1- باز فعل مضارع از مصدر باختن هست (بباز= شکست را بپذیر )
2- فعل مصدر گشودن بیسط است و در معنی open گشاده است در ماضی به صورت گشود با فعل مرکب نیست چون مثل تورکی مصادر بسیط ان کم نیست که دائما "ماق" بکشد و پسوندی را هم که در تورکی نیست یعنی ماق به جای اولماق را به کار ببرد وگرنه اگر قبول نداری 100 تا فعل بسیط تورکی بدون ماق و مک بنویس (ماق = اولماق = شدن) مک= اولمک = کردن
......................

3- در تورکی زمان به دلیل امری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران گلوبال نمی داند که چه کند !
یا نباید نوشته های ترک ها را درج کند ... که در آن صورت فرقی با سایرین (پان فارس ) ها ندارد !
یا درج کند ... که در آنصورت چگون به سایر شووینیست ها اعلام کند که در مبنانی دگر ستیزی و ضدیت با ترک و عرب فرقی با آنها ندارد و در یک جبهه هستند ؟
آقای صادق تبریزی
ایران گلوبال راهی را می پیماید که اروپا می رود !
مطالب ترک ها و اعراب را درج می کند ... اما اجازه توهین های شنیع را به ترک ها و اعراب می دهد
تا ترک ها خودشان راه در را پیش بگیرند
آخر سر هم توکلی به ویدیو می ده بیرون ... میگه من نمی دونستم
زهی خیال باطل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اسامه ماههاست ما تورکها را سگ ولگرد مخاطب قرار میدهد و شما انتشار میدهید و من از این آقا اسامه سوال کردم که این توکی تو که میگوئی همان تورکهاست و سگ ولگرد است وقتی زوزه میکشد مترادف این زوزه = پارس میکند میشود یا نه . وشما مسئولین سایت کامنت مرا انتشار نمیدهید ولی حداقل ٢٠-٣٠ مرتبه این آقا اسامه ما تورکها راسگ ولگرد میگوید و شما انتشار میدهید . قضاوت با دیگران.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه من یک کامنت نوشته بودم کرد ه ام و از شما که زبان شناس هستن کردانی خاسته کردم که جواب فرمودن بکنیند که مترادف زوزه سگ چیست و این توکی که شما کشف کردن فرمود ه اید پارس میکند یا نه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" استاد مثلم زبان فارسی‌، خیال همه ما را راحت کرد """ در حالیکه دو زبان با قاعده و قدرتمند ترکی و انگلیسی‌، برای "" باز کردن "" فعل ساده "" open+ed """ opened "" ach +dim.. achdim" """، استاد زبان فارسی‌ برای بیان گذشته در فعل " باز کردن "" چنین پیشنهاد فرمودن کردند >>> " = بگشا + کردیم (نمودیم ) " ، دوستان دقت کنند در هر دو زبان ترکی و انگلسی‌، یک کلمه بن / مصدر که امر است به کار میرود، ولی‌ در زبان فارسی‌ ، فقط " باز " به معنی هیچ چیز نیست، یعنی‌ فارسی‌ حالت امری برای "" باز "" ندارد و باید "" باز کن "" را به کار ببرد. در فعل "" بگشا "" نیز، در حالت گذشته نمیتوانند """ بگشائیدم """ استفاده کنند، آیا مصلحت میدانید برای فعل امر "" باز "" بباز "" استفاده کنیم؟
duz + er > duzer... sech +er > duzer ... ez + er > ezer.......
teach + er > teacher...Grind + er > Grinder

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن درباره زمان در تورکی :
قانون زبان تورکی : فعل + پسوند :
حالا چند تا از این پسوند ها برای شما فعل زمانی میسازند :
قاریاغمیش ایمیش( فعل +فعل)!!!!!!!!!!
قاریاغسا یول باغلار. چند تا واژه + هم !!!!!!!!!!!!!!!!!!
یاخشیدیر قاریاغا چند تا واژه + هم !!!!!!!!!!!!!!!!!!
گئت داراغی گتیر چند تا واژه + هم !!!!!
من شیروانا گئتمه لی یم
یئدیغیم چورک ایستی دیر
گلسنه بو ایشی گؤره سن
قارتال اوچموش و دوْشانی توتموشدور
گرک یئمک
......................
ماضی بعید:بیلینه جگیدیم. بیلینه جگیدین. بیلینه جگیدی.(واژه + واژه)!!!!!
ماضی وجه قطعی با فعل متعدی: بیلدیرتدیردیم(چند تا واژه و فعل)!!!!!!!!!
......................
اینده :
بیله جک ایمیشم. چند تا واژه ؟؟؟؟
بیله جکسم.
بیله جگیم

بیشتر هم اگر بخواهی برای شمال مینویسم اما قاعده (فعل + فعل ) یا (فعل + واژه ) مطلقا در زبان تورکی نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک تصحیح باید در کامنت قبل بکنم"
اچ = فعل امر = بگشا
اچ + دیم (اولدیم) = بگشاییم (ولی در ترجمه صحیح باید معنی همان اولدیم را بنویسم نه مصدر بسیط فارسی)
= بگشا + کردیم (نمودیم )

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ:
هیچ کدام از فعل هایی که برای مزه پرانی ات نوشتی بسیط نیست
این مصدر بسیط نیست اصل انسیرتیلماق(اولماق) یا سیرتخلان اولماق است یعنی یک جمله کامل نه یک فعل یعنی همان قاعده مندراوردی واژه + ماق(در حقیقت بعلاوه اولماق)
ما که منتظر 100 تا مصدر بسیط برای تورکی مانده ایم.؟ نبود 100 تا؟
مشکل حضرت عالی این است که ما دیگر زبان تورکی را یاد گرفتیم و مثل قبل تقلب ها و دروغ های شاخدار فایده ای ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یازیچی
اصل زبان بودن این به اصطلاح زبان زیر سوال است زبانی که ساختار مستقل نداشته باشد و از ترکیب دیگر زبان ها ساخته شده باشد
کریول است نه زبان:

به کسی که چند تا مصدر مرکب جعلی ردیف میکند که مطلقا چنین چیز هایی در زبان تورکی سره یا اصیل وجود ندارد و بعد
رجز هم میخواند که معادلشان را بگو چی باید گفت.
یک بار دیگر این نوشته را بخوان :
در کریول التصاقی تورکی:
تمام پسوند ها مغولی اند یا فارسی
کامنت های لینک زیر پسوند های مغولی به طور کامل اثبات شده نیازی به کپی پیست 10 کامنت کامل نیست :
http://www.iranglobal.info/node/59400
حالا پسوند های فارسی
اق(اخ) تنها پسوند اسم ساز ترکی="اک"پهلوی

(نگاه کنید به واژه های خوراک- پوشاک)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکبار دیگر پسوند های زبان تورکی نوشته میشود در زبان تورکی التصاقی هم یک قانون بیشتر وجود ندارد:
واژه(یافعل) + پسوند
پس از این به بعد لطف کرده کمتر چرت و پرت درباره اشتراک یک زبان کاملا التصاقی(توکی) با یک زبان کاملا تحلیلی (انگلیسی) بنویسید :

محتویات [نهفتن]
۱ اجاق-اجک
۲ آج-اج
۳ آری-اری
۴ آق-اک
۵ ـَل-ال-ل
۶ آلاق-الک
۷ اونتو-اینتی-انتی
۸ آو-او-آی-ای-اوو
۹ ایت-اوت
۱۰ ایز-اوز
۱۱ ایش-اوش
۱۲ ایل-آل-اول-ال
۱۳ ایلا-ایله (لا-له)
۱۴ ایم
۱۵ ایمتیل-اومتول
۱۶ ایمسی-سی
۱۷ این-اون
۱۸ تی-تو
۱۹ جا-جه (چا-چه)
۲۰ جاق-جک (جوک-جوق-جیق-چک)
۲۱ جان-جن
۲۲ جی-چی-جو-چو
۲۳ چیل-جیل-جول
۲۴ چین
۲۵ داق-ده ک-دا
۲۶ دام-دم-دوم
۲۷ دیریق-دیرک-دوروک-دوروق
۲۸ را-ره
۲۹ راق-ره ک
۳۰ ساق-سک-سوک
۳۱ سال-سل-سول
۳۲ سی-سو
۳۳ سیز-سوز
۳۴ کی
۳۵ گه-غا-قا
۳۶ گون-قون-گین-قین
۳۷ گی-قی-قو-گو-غو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب
نوشتی :ز " ar ار - " به "" آچ - ach " اضافه می‌‌شود >> "" achar "" دقت کنید

خوانندگان محترم توجه کنید :
1- تورکی 40 تا پسوند دارد که پسوندی با نام "آر " یا حتی "ٍer" در میان این پسوند ها نیست
ساخت اسم فاعل در زبان به اصطلاح تورکی:

پسوند ساخت اسم از فعل ici
-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل مي‌سازد.


akmak

جاري شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دويدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گيرنده، خريدار

ولی حضرت یازیچی اصلا بلد نیست که آچار : وسیله گشودن / کلید از مصدر آچماق=باز کردن

دوباره نوشته : opened = آچ - دیم ) (+ اولدیم )
پسوندی با نام دیم در زبان تورکی نیست اچ +ماق + اولدیم فعل + فعل است
ا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ:
البته در این که حضرت عالی کارمند کامنت نویس سایت هستید شکی نیست اما درباره زبان تورکی نمیتوانید تقلب کنید
این مصدر بسیط نیست اصل ان ها سیرتیل اولماق است یعنی یک جمله کامل یا یعنی همان قاعده مندراوردی واژه + ماق
ما که منتظر 100 تا مصدر بسیط برای تورکی مانده ایم.؟ نبود 100 تا؟
اگربه افعال ترکی دقت کنید می فهمیم که بسیاری از افعال لا- له-یل-ول درخود دارند؛ اینها مخفف اله مک(کردن)/ اولماق(شدن) هستند.یعنی همان واژه+ کردن- واژه+ شدن در فارسی.به عبارت دیگر شما افعال ترکیبی جعلی فرهنگستانی را به عنوان فعل ساده معرفی می کنید درحالی که قاعده ای با نام واژه + مک و واژه +ماق در زبان تورکی اصلی وجود ندارد و یک قاعده مندراوردی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین :

کم بودن دایره واژگانی این زبان به اصطلاح تورکی ست که باید برای واژگانی که در این زبان وجود ندارند از همین زبان معادل غیر برابر در نظر گرفت به گونه ای که حتی در ساده ترین جملات هم مترجم چه به تورکی و. چهاز تورکی به وا میماند برای نمونه :
الله اکبر
فارسی: خدا بزرگ است
تورکی : تانری بیوک دیر
تانری = تانگری مغولی = اسمان
بیوک = خروس
دیر = است
ترجمه واقعی زبان تورکی: اسمان خروس است
به زبان عربی از تورکی
الدیک الله
اگر واقعا چیزی جز این است میتوانید با کمک yaradiciliq این جمله الله اکبر یا جمله زیر را به تورکی یا به فارسی رفع ابهام کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین و سازاخ :
1- اگر این ماق کشیدن را از زبان حضرت عالی بردارند چی برای گفتن داری :
آشماق باغلاماق دوشَه ماق دانیشماق اوسانماق
یک بار علت این استفاده از "ماق" و "مک" را در زبان به اصطلاح تورکی گفته شد که افعال بسیط تورکی مک و ماق ندارند این پسوند ها هم اصلا از پسوند های تورکی نیست چون 40 تا پسوند تورکی قبلا توضیح داده شده است که ماق و مکی هم در انها نبوده است و اینهخا همان اولمک و اولماق است یعنی حضرت عالی جمله داری مینویسی نه فعل

باغلا اولماق - دانیش اولماق -
و اصلا هم کاری به این نداریم در واژه نامه تورکیب به انگلیسی چند تا معنی برای این کلمات هست شما هم بهتر هست نشان بدهی در کدام واژه نامه نوشته (یاز = واژه تورکی)
و اینکه "اسمان خروس است" نه "خروس اسمان" پیش از این توضیح داده شده است


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز سازاخ....شما فقط به این منطق فکر بکنید که در عصر شکوفائی دیجیتالی, یک حرکت دینامیکی مثل حرکت ملی ترک های آزربایجان که با پشتوانه چندین میلیون نفر پیر, جوان , زن و مرد , دانشگاهی و غیر دانشگاهی , و........... که به مسیر تکاملییش ادامه میدهد, بعضی از « دانشمندان » با کلماتی همچون ( با جا... ما جا ... سوراخ... سنبه ) شب وروز تلاش میکنند که زبان این حرکت مردمی را به بیراهه بکشند. ایشان نوشته اند که (( "زمان فعل " در تورکی اصلا وجود ندارد ))...من فقط تعجب میکنم که چرا بعضی ها از « نادانی از فرهنگ و زبان من » مرا بی فرهنگ و بی زبان می دانند. نادانی شما از فرهنگ و زبان من, هیچ وقت دلیل بر بی فرهنگی و بی زبانی من نیست , نبوده و نخواهد بود. تنفر ایشان از زبان ترکی چنان چشمهایش را پوشانده است که کامنت ( انگلیسی- ترکی ) دوست عزیز yaradiciliq را با کامنت من اشتباهی گرفته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لاچین عزیز احتمالا اسم مستعار اسامه گرامی، بخاطر پی گیری مفرط درتحقیر ترکها از ریشه های سیرتیلماق یا سیرتخلانماق یا سیرتیخلیق، و یا سوخولجانلیق و یا سی... اوزلی لیک مشتق گردیده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... همانطور که متوجه هستید تنها بخاطر ( تحقیر و کم اهمیّت جلوه ) دادن زبان مادریم ترکی , این دانشمندان تازه پرورده ها دست به هر (( تزویری )) خواهند زد.
طبق منطق دانشمندان تازه پرورده شده ها.....
اگر « یازماق » مشتق از ( یازیدن » از زبان فارسی است , پس حتما
1- آشماق ( باز کردن ) هم از (( آش خوردن )) ....
2- باغلاماق ( بستن ) هم از (( باغ بانی کردن)).....
3-دوشَه ماق ( پهن کردن ) هم از (( دوشیدن)...
4- دانیشماق ( صحبت کردن ) هم از (( دانش آموختن ))... و از همه مهمتر
5- اوسانماق ( بیــــزار شدن ) هم از اسم (( اســـامـــه )) , این دانشمند , زبان شناس , ژنتیست مشتق میگردد. و چون خیلی ها از کامنت های تکراری ایشان با لینک های درج شده (( بیـــزار کننده )) است , پس ثابت میشود که واقعآ فعل « اوسانماق »
هم از (( اسامه )) فارسی مشتق میگیرد .. خروس آسمان ها پشت پناه بعضی ها باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز، کامنت های رگباری و مشابه شما شبیه ویروس کامپیوتری می ماند، من بعنوان باحوصله ترین نویسنده و کامنت گذار سایت ایرانگلوبال، باعرض معذرت، دیگر قادر به مطالعه کامنت های تکراری و خسته کننده شما نیستم، خداوند باید بداد شما برسد، من نمی توانم کمکی بشما بکنم،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" اشتراک باور نکردنی زبان‌های )قدرتمند و با قاعده ترکی و انگلیسی‌ در ساخت ( اسم فاعل ) """ هر دو زبان از ( ر - r- R ) استفاده میکنند. در زبان انگلیسی‌، " ار - er "" به آخر بن / مصدر که همان مفهوم اصلی‌ فعل را می‌‌رساند و حالت امری دارد اضافه می‌‌شود. مثال " open اپن ار er " که می‌‌شود " opener ""

در زبان قدرتمند ترکی نیز " ar ار - " به "" آچ - ach " اضافه می‌‌شود >> "" achar "" دقت کنید آچار، قطار، " هر دو کلمه ترکی هستند "، چاپار

در حالت گذشته نیز، در انگلیسی‌ " اپن - opened " می‌‌شود >

در زبان قدرتمند ترکی می‌‌شود " آچ - دیم " >>> achdim .... باز دقت کنید هر دو زبان انگلیسی‌ و ترکی، با حرف " د " فعل گذشته ساده می‌‌سازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبل :
|| تمطی . (صراح ) (دستور اللغة). کش و قوس رفتن . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): التمدد؛ بیازیدن . (تاج المصادر بیهقی ). کشاله شدن ؛ التمطی ؛ خویشتن یازیدن . (تاج المصادر بیهقی ). تمدد؛ خویشتن یازیدن . (مصادر زوزنی ). مطواء؛ یازیدن به دست . (زمخشری ). ثوباء؛ یازیدن به دهان . (زمخشری ) . هر اندامی که یک چندی اندر یک حال بماند رنجه شود. و از آن کار و ازآن حال سیر آید و یازیدن سازد و این یازیدن را به تازی تمطی گویند و اصحاب حدود گفته اند که تمطی راحت جستن عصبهاست پس هرگاه که مردم در بعض اوقات خواب آلوده شود عصبها در آن حالت دهان را و سینه را به یازیدن گیرد از بهر آنکه دماغ از کار فرمودن حالتهاء پنجگانه
(مصدر متعدی) ‹یازدن، یاختن› [قدیمی] yāzidan ۱. ‌دراز کردن.۲. (مصدر لازم) دراز و کشیده شدن۳. (مصدر لازم) گرفتن چیزی؛ دست انداختن به ‌چیزی.۴. (مصدر لازم) روی آوردن؛ متمایل شدن:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان محترم :
یک چیز را هم من فراموش کردام بنویسم: این " یاز" در یازدیتدیردیم که لاچین به عنوان افتخار زبان باقاعده تورکی معرفی میکند از بن فعل یازیدن فارسی است و اصولا واژه تورکی نیست چون تورکی هیچ لغت انتزاعی ندارد چه برسد به نوشتن :
بنازم به زبان تورکی که واژه فارسی اثباات با قاعده بودن اش است:
منابع برای فعل یاز بن مضارع مصدر یازیدن فارسی :
یازیدن . [ دَ ] (مص ) اراده کردن و قصد نمودن . (از برهان قاطع). آهنگ کردن . (فرهنگ رشیدی ) (انجمن آرا) (آنندراج ). گراییدن . متمایل شدن . مایل شدن . میل کردن . قصد چیزی کردن و روی آوردن یا نزدیک شدن یا کشیده شدن به سوی چیزی :
بار ولایت بنه از دوش خویش
نیز بدین شغل میاز و مدن .
کسائی .
بکن کار وکرده به یزدان سپار
بخرما چه یازی چه ترسی ز خار.
فردوسی .

بفرمود تا باسپهبد برفت
از ایوان سوی جنگ یازید تفت .
فردوسی .


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوباره تقلب :
یارو تو داری دوتا فعل مینویسی نه یکی
یازدیتدیردیم
یازی + ت+ دیر + دیم
یاز = فعل
دیر = فعل
کجای یک زبان التصاقی (واژه بعلاوه پسوند و دیگر هیچ) دو تا واژه ان هم فعل +فعل را فعل بسیط معرفی میکنند
یاز = فعل امر = بنویس
دیر = است ( کاری به 8 صورت بیقاعده اش نداریم )
ت از پسوند های تورکی نیست که میبایست تو و تی مینوشتی یازیتودیر دیم

اگر میخواهی از رو دست بقیه تورکان کپی پیست کنی اول برو یاد بگیر فعل لازم و متعدی به مفعول متعدی است نه به فاعل چون هر ادم بیسوادی هم میداند که فعل بدون فاعل در دنیا وجود ندارد

از این فعل های مرکب قبلا هم سهند نوشت و جواب گرفت

ووردورتدورماق: وردو + ت+ دور (صورت بیقاعده دیر) + ماق (اولماق به دو معنی مردن و کردن)
سئودیرتدیرمک= سئو + دیر (فعل) +ت+6 دیر(فعل )+ مک (اولمک) یعنی 4 تا فعل نه یکی

اصلا فکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
lachin عزیز و گرامی‌، کی‌ تصورش را میکرد که " DNA " دی ان‌ای فراعنه مصر، با دی ان‌ای ما ترک‌ها و اورپائیها تشابهات زیادی داشته تا آفریقائیها؟ پارسال نوشتم " قرن ۲۱، متعلق به ترک هاست "، با یافته‌های جدید علمی‌ مخصوصا در حیطهٔ‌ ژنتیک و دی ان ای DNA، تاریخ ما ترکان، دوباره نوشته خواهد شد، می‌بینید که در این سایت، دانشمند چاه جمکرانی زبان، در مقابل زبان قدرتمند ما، به نفس افتاده است و "" دانشمند کوه‌های قندیل "" ادعا می‌کند ما ترکان مغول بودیم، در حالیکه دی ان‌ای فراعنه، فاکتور و واقعیت دیگری را بیان می‌کند. لاچین عزیز، اشتراک دیگر زبان قدرتمند ترکی با انگلیسی‌، دانشمند چاه جمکرانی ما را، آچمز که هیچ، مات خواهد کرد که به زودی خواهم نوشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان محترم درباره خواستگاه تورکان میتوانید مقاله علمی زیر را بخوانید یا نقشه را نگاه کنید :

بدون شرح:
http://www.turktoresi.com/images/BasResimler/Dna/haplo_i_harita.png

http://www.eupedia.com/forum/threads/26415-Turkish-Dna-Research-of-Haplogroups-C-E-G-I-J-L-N-Q-R-and-T

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان محترم :
اصل مقاله درباره ازمایش هایMax Planck را از لینک دانشگاهی زیر بخوانید :
با عنوان :
The first genome data from ancient Egyptian mummies
و چکیده: مصریان باستان شبیه مردم خاورمیانه بودنند(نه سیاهپوست)
Close genetic relationship between ancient Egyptians and ancient populations in the Near East

لینک :
https://www.mpg.de/11317890/genome-ancient-egyptian-mummies

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yaradiciliq
1- تقلب اول شما :
they were more Turkish and European than African

برای اولین بار شما "Turkish" به معنی تورکیه ای را "تورک =turk" معنی میکنی

2- تقلب دوم مقاله به دنبال این است که مصری ها سیاه پوست نبودنند وگرنه تورک هاپلو گروپ را باید در شمال چین پیدا کنی
قابل توجه:
Modern Egyptians share more ancestry with sub-Saharan Africans than ancient Egyptians did, the authors said.
The study found that ancient Egyptians were most closely related to ancient populations in the Levant – modern day Syria, Jordan, Israel and Lebanon - and were closely related to Neolithic populations from Europe and the Anatolian Peninsula
توجه کردی :سوریه لبنان اردن اسراییل

کسی که این ادعا را کرده :Max Planck

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا جناب لاچین توضیح میدهند که:
چرا در worked .. work + ed فعل بعلاوه پسوند است
اما درایش ، ایشلدیم , ish , ishledim
ایش + اولدیم فعل + فعل است
اگر زبانک تورکی قادر به چنین کاری بود دیگر نمیگفتند تورکی التصاقی است میگفتند تورکی ترکیبی است
این افعال در تورکی بسیط نیست چون افعال مرکب اند که از نظر دستور زبان تورکیفعل + پسوند) همگی نادرست و جعلی اند

البته امروزه به ضرب چماق فرهنگستان تورکی این فعل ها به زبان تورکی تپانده شده اند اما به صورت "فعل جعلی"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا لازم است درباره فعل گذشته در زبان تورکی توضیح داده شود :
پیش از این گفتیم که "زمان فعل " در تورکی اصلا وجود ندارد
کاربری ادعا دارد با افزودن "دیم" و لدیم به اخر فعل فعل ماضی ساخته میشود حالا این "راضی اولدیم " چه معنی دارد در ادامه توضیح داده خواهد شد که "اولدیم(اولا= باش) " خوداش یک فعل بسیط است نه یک پسوند 40 تا پسوند تورکی قبلا نوشته شده میتوانید بخوانید که پسوندی با نام لدیم در تورکی نیست بلکه فعل بسیط ای با الدیم در تورکی هست که با افزودن به اخر یک واژه فعل مرکب میسازد که ابدا از ویژگی های زبانک تورک نیست چرا:
چون در زبان التصلاقی : فعل یا واژه + پسوند است
در زبان ترکیبی واژه +واژه یا فعل + واژه است که پسوند هم میپذیرد
اما توضیح : اولدی خوداش یک فعل هست در معنی شدن یا کردن
فعل + فعل از ویژگی های یک زبان التصاقی نیست چون فعل + پسوند ویژگی التصاقی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ترکی مثل یونانی کلماتی هست که معنی جمله می دهد ولی در فارسی آن قسمت جای خالی هست ماننده فارسی : برو بالا ( ... ) برو پایین ( ... ) ترکی : گئد اشاغا ( یئن ) گئد یوخاری ( چیخ ) یونانی : فیه بانو ( انئوا ) فیقه کاتو ( کاتئوا ) . مورد توجه انهایی کل در پی تخریب زبان ترکی هستند بخاطر کم کسری زبان خودشان !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... همانطور که متوجه هستید , صفحه اول گوگل شمائی از ساختمان مرکز « حیدر علی اوف » موزه و هنر ادبیّات آزربایجانی ها در باکوست.....
https://www.yatzer.com/heydar-aliyev-center-zaha-hadid-architects-baku-azerbaijan
بهترین ها را برای دوستداران فرهنگ و هنر ارزومندم.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز yaradiciliq....
اگر رابطه نزدیکی زبان ترکی را با انگلیسی در این سایت به میان بکشیم, بعضی از دانشمندان اگر به تیمارستان نرفتند حتمآ به بیمارستان خواهند رقت..
الف - در زبان مادری من ترکی, افعال ممکن است یک فاعل, یا دو فاعل و یا سه فاعل داشته باشد.
1- فعل یک فاعلی ...یک نفر کار خود را انجام میدهد مانند: یازدیم (نوشتم)
2- دو فاعلی ...فاعل اول کار را به مباشرت یک نفر دیگر انجام میدهد: یازدیردیم ( نویسانیدم !!!!!!! اگر ترجمه شود )
3- سه فاعلی... اگر فعل از فاعل اول به فاعل دوم و از آن به فاعل سوم برسد و کار به مباشرت شخص ثالثی انجام گیرد , آن فعل را سه فاعلی می نامند. یازدیتدیردیم ... برای این فعل معادلی در زبان فارسی دری وجود ندارد... (دادم نویساندند)..
تازه اگر این افعال ها را در 16 نوع فعل ماضی ها و در 11 نوع جمله های زمان ( آینده ) که یکی از زیبائی های زبان ترکی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" خبر مهم علمی‌ "" دی ان‌ای DNA جسد‌های مومیائی شده باستانی مصری, ریشه ترکی ، اوروپائی بودن آنان را ثابت میکنند "" بیشتر بخوانید >>> A detailed analysis of DNA of ancient Egyptian mummies has shown they were more Turkish and European than African. >>>
http://www.breakingnews.ie/world/ancient-egyptian-mummies-more-closely-related-to-turkey-and-europe-than-africa-791780.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" اشتراکات جالب زبان‌های قدرتمند و با قاعده ترکی و انگلیسی‌ "" هر دو زبان ترکی و انگلیسی‌، برای بیان گذشته، از """ د d""" استفاده میکنند، در انگلیسی‌ با اضافه کردن " d" یا " ed" به آخر فعل، آن را تبدیل به فعل گذشته می‌کنیم، در زبان قدرتمند ترکی، با اضافه کردن " دیم " یا " لدیم " فعل گذشته درست می‌کنیم. مثال ها... worked .. work + ed

ایش ، ایشلدیم , ish , ishledim
در کامنت قبلی‌ نیز توضیح دادم که چگونه هر دو زبان انگلیسی‌ و ترکی، با استفاده از "" ل "" و اضافه کردن آن به "" اسم و صفت "" فعل ساده می‌‌سازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی(قره چی اوغل):
سالام عالیکیم :
من اینها را از پیش خودام ننوشتم درست دقت میفرمودید می دیدی:

معرفی حروف الفبا از کتاب اینجی دیلیم، دکتر زهتابی(حرف ر)

در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴/ حرف ر
بقیه منابع درباره نداشتن "ر" در تورکی
- دیوان لغات الترک، محمودبن حسین بن محمد کاشغری، ترجمه و تنظیم و ترتیب الفبائی دکتر محمد دبیرسیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵
فرهنگ ترکی فارسی، محمد کانار، انتشارات شیرین، تهران

در باره نگارش زبان ترکی (بهزاد بهزادی

"""والاه شاما مانابع تورکی که خود تورک ها ناوشتند را هم گابول نامیکنی """

اگر نه چند تا واژه تورکی از واژه نامه بنویس کهبا حرف "ر" اغاز شوند تا یک کم بخندیم

در ضمن"ء" هم جزو حروف فارسی نیست در عربی هم چیزی با "ء" اغاز نمیشود لطفا "ء" را با"آ" جابه جا نکن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوائی پرسش خوبی طرح کرده است (چرا فيلم شاهان تُركى كه عصرها بر ايران حكومت راندند را توليد نمى كنند؟)
باید از شاه اسماعیل شروع شود و با احمد شاه قاجار فیلمها پایان یابد .انچه خواهیم دید جهانی از بربریت و توحش و قتل و خونریزی و ادمخواری است که به تصویر کشیده میشود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوطفاً اين مقاله را در بخش ويژه بزنيد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه هاي رنگارنگ و پان فارسيست هاي پير و جوان....... لايق بودن زبان تركى به عنوان زبان مستقل را به عهده جوانان آزربايجان در اين عصر شكوفايي ديجتالي ميگذاريم. من ترك آزربايجاني هيچ مشكلي با ژن هاي عربيم ندارم. ژن هاي من و زبان توكي من ، فرهنگ و ادبيات من نه تنها بعضي ها را پريشان حال كرده است بلكه صليبي مي ماند كه به دراكولا نشان داده مي شود. تاريخ ترك ها باز هم بدست جوانان دوباره نوشته خواهد شد. به اميد هرچه زودتر ان روز.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام.هرکسی گفته باشد درتورکی حرف ،،ر،،وجودندارد من فکرمیکنم ،یک بیسوادبوده وامکان ندارد،یک لغت نامه نویس اشتباه به این بزرگی راکرده باشد،شما هم جاعلی میکنید ،هم دروغ میگویید،تنها اگرحرف ر در اول کلمات الف را به اول خود دراسم اضافه میکرده است،جاعلی ودروغگویی درجمع یک آبروریزی برای شمامیباشد وبس.درفارسی دری نیزهیچ اسمی دراول وآخروسط خودنمی توانست حرف ،،آ،،ا ،،را بیاورد، مثل ئوستورو،که به آستارا می گفتند ومیگویند،یا بابا ،،بوبو میگویند،یابه نیارا نییورو میگویند.ماما مومو ،به میانا، مییونو،به شیراز،،شیروز، میگفتند ،به آب ،،ئو،،ووووو.....اینجاست که میگویم شما هم مغلطه،هم جاعلی وهم دروغ گویی میکنی.ادامه دادن بحث وگفتگوباشما عوامل،،،، ته یانتیجه نخواهد داشت،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب راز :
تو تنها یک پرسش را پاسخ بده بیشتر پیشکش ات :
در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴ نوشته :

هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمهٔ ترکی اروج به معنی روزه، در اصل شکل تغییر یافتهٔ کلمهٔ فارسی روزه است. در قدیم کلمهٔ روز در زبان فارسی به صورت روج هم بیان می‌شده است؛
خب حالا که در زبا تورکی "ر" وجود ندارد خود این واژه تورک که در ساختار اش "ر" دارد متعلق به کدام زبان است
همه منتظر پاسخ شما که داری برای این واژه یقه پاره میکنی هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دکتر راز:
شما برای من مینویسی دروغگو پس حالا لطف کن و نشان بده در کجا و کدام لینک و کدام کامنت من نوشتم "خر"
تمام کامنت های این سایت ادرس دارد مثل کامنت قبلی خود من:

فرستاده شده توسط اسامه در د., 05/29/2017 - 15:35

لینک صفحات هم که دیگر معلوم است
کجا من چنین چیزی نوشتم
البته از شما جماعت قزلباش گرا انتظار چیزی با نام "راستی" راستگویی" شرافت" تقریبا محال است
اگر چنین چیزهایی در کار بود "تهمت" ان هم به دروغ نمی نوشتی
اگر غیر از این هست اثبات کن کجا چنین چیزی نوشته شده
وگرنه انسانی که خوداش برای خوداش ذره ای ارزش قائل باشد دنبال ناسزا گفتن به بقیه نمیرود
نتیجه دشمنی های شما تا کنون چه بوده :
اثبات متقن و با سند و مدرک اینکه :
1- مردم اذربایجان ریشه عربی دارند
2-زبانی با نام تورکی اصلا وجود ندارد
3- تمام بناها و تاریخ تورکان جعلی است یا مال بقیه


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورکی لايق زاپاس بودن هم نيصت چه برسد به پاس داشتن. زاپاسي كه سوراخ سوراخ باشد به چه کاری میاد درباره زبان به اصطلاح تورکی و در واقع کریول توکی در بیش از 150 کامنت لینک زیر گفتگو شده در انجا اثبات شد که تورکی اصلا یک زبان نیست بلکه کریولی است از سه زبان مغولی فارسی و عربی با دستور زبان التصاقی مغولی :
پس نیازی به کپی پیست بیشتر نیست خوانندگان به کامنت های لینک مراجعه کنند :

http://www.iranglobal.info/node/60110

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سهند میخواهند با همراهی ابن اثیر و ماکس مولر و نیکیتا هایدن جمله زیر را رفع ابهام کنند:
سوال ما خیلی ساده است یکی از ساده ترین جمله های "اسنادی" در زبان فارسی که معنی کامل میدهد "خدابزرگ است"
حالا شما به زبان عقیم تورکی یا بهتر بنویسم لهجه غربی زبان مغولی یعنی توکی این جمله را ترجمه کن وگرنه زبان الکن ات به در د لای جرز دیوار میخورد
این جمله چی میشه به تورکی "الله اکبر"
فالله اکبر
فارسی: خدا بزرگ است
تورکی : تانری بیوک دیر
تانری = تانگری مغولی = اسمان
بیوک = خروس
دیر = است
ترجمه واقعی زبان تورکی: اسمان خروس است
به زبان عربی از تورکی
الدیک الله
اگر واقعا چیزی جز این است میتوانید این جمله الله اکبر یا جمله زیر را به تورکی یا به فارسی رفع ابهام کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت پیش:
- سماور

77- سواد

78- سود

79- سیاست (۱-زیرکی-۲- شهریاری)

80- سیم

81- شامپو (شوینده)

82- شرت

83- شرکت

84- شعر (چکامه > چامه)

85- شکر

86- شکوفه ← بجایش چیچک می گذارند که خود گل است

87- شلوار

88- شهر

89- شیرین

90- شیشه

91- صابون (سابون = سابیدنی)

92- صبح (پگاه - بامداد)

93- صفر (هیچ)

94- صندلی

95- صنعت

96- طایفه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نمونه ی کوچک از واژه هایی است که در ترکی معادل ندارد
واژه ها با استفاده از فرهنگنامه های ترکی پس از مشاهده

در متون ترکی یافته شده که در صورت مخالفت بیننده

می توانم عکس صفحه ی فرهنگنامه را برای واژه مورد نظر

بارگذاری کنم:

ممکن است برخی با واژه دزدی و فریب قصد ترکی نشان دادن

واژه های دیگرزبان ها باشند که کافی است به دیوان اللغات الترک

محمود کاشغری مراجعه کرد که وی با گشتن بیابان های ترکستان

واژه نامه ی جامع گردآوری کرده که دست ایشان را براحتی رو

می کند
آدم ( این اسم عام فارسی است و ربطی به حضرت آدم ندارد چراکه حوّا هم آدم بود)

2- آره← بجایش «هان»= هن،هه،هیه تایید فارسی بکارمی رود

3- ادامه (دنباله فارسی)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یازیچی
اصل زبان بودن این به اصطلاح زبان زیر سوال است زبانی که ساختار مستقل نداشته باشد و از ترکیب دیگر زبان ها ساخته شده باشد
کریول است نه زبان:

به کسی که چند تا مصدر مرکب جعلی ردیف میکند که مطلقا چنین چیز هایی در زبان تورکی سره یا اصیل وجود ندارد و بعد
رجز هم میخواند که معادلشان را بگو چی باید گفت.
یک بار دیگر این نوشته را بخوان :
در کریول التصاقی تورکی:
تمام پسوند ها مغولی اند یا فارسی
کامنت های لینک زیر پسوند های مغولی به طور کامل اثبات شده نیازی به کپی پیست 10 کامنت کامل نیست :
http://www.iranglobal.info/node/59400
حالا پسوند های فارسی
اق(اخ) تنها پسوند اسم ساز ترکی="اک"پهلوی

(نگاه کنید به واژه های خوراک- پوشاک)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yaradiciliq:

واقعا چیز جالبی اختراع کردی این که تو نوشتی با پسوند مندراوردی ماق و مک است که فعل مرکب جعلی است و مطلقا از زبان التصاقی تورکی نیست
مصادر مرکی جعلی که با ماق و مک (اولماق و اولمک) ساخته میشوند مطلقا قابل صرف نیستند و عقیم اند چون دیگر پسوند نمیپذیرند خودشان هم چیز مندراوردی هستند
"ماق " و "مک" که تو به اخر واژه ها میچسبانی جزو هیچ کدام از پسوند های زبان تورکی نیست
2- کلیه مصادری که نوشتی همگی مصدر مرکب جعلی هستند و در تورکی قابل صرف نیستند (دیگه پسوند نمیپذیرند)
3- تورکی تنها و تنها زمان گذشته دارد و زبان حال (مضارع) و اینده در زبان تورکی به صورت حقیقی مطلقا وجود ندارد این که شما مینویسی این افعال در گذشته روی داده اند ولی به صورت حال معنی میشوند درست است چون تورکی مضارع و اینده ندارد
فعل ساده هم = فعل امر چون تورکی مصدر فعل ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت پیرامون اشتراک "" ل "" در تبدیل کردن " اسم و صفت " به فعل بسیط در زبان‌های قدرتمند ترکی و انگلیسی‌ ، ""form فرم با اضافه کردن " ل " و " لیت late " می‌‌شود فرمولیت، formulate" ترنز trans می‌‌شود translate

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" نکتهٔ جالب مشترک بین زبان قدرتمند ترکی و انگلیسی‌ """ نقش ل """ در بسیاری از افعال بسیط انگلیسی‌ "" ل "" با اضافه شدن به "" اسم یا صفت "" تبدیل به "" فعل ساده می‌‌شود. مثل " module مقیاس، معیار " modulate """ ، در زبان قدرتمند ترکی نیز، با اضافه کردن "" ل "" به "" به اسم یا صفت ""، فعل ساده درست می‌‌شود مثل "" آیار " ayar " + "" ل """ که می‌‌شود " ayarlamak, ayarlashdirmaq" آیار لاشدیرماق ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
9- – جرجی زیدان مورخ مشهور عرب و نویسنده کتاب معتبر تاریخ اسلام نمی تواند هیچ نشانی از تاریخ جنگها و فتوحات بصورت مکتوب پیش از « تاریخ یعقوبی » بیاورد و تصریح میکند که کتاب نویسی از یعقوبی شروع میشود و بدلیل دشواری نگارش خط عربی ( و عدم تکامل آن تا قرن چهارم میلادی ) حتی از قرآن نگاری نیز نمونه هائی بس اندک در دست است .
نوشتار خط ترکی و فارسی بر گرفته از خط عربی است و تا قبل از قرن چهارم هجری این خط هنوز تکامل نداشت و حتی اولین قرآن های مکتوب که در زمان حضرت عمر و ابوبکر وسیله هیئت کاتبان قران به ولایات فرستاده شده بدلیل نبودن آوانگاری ، از نظر نوشتاری فرق هائی دارند۰ وچنانکه گفته شد تا نیمه های قرن چهارم کسی از عوام الناس نمی توانست قرآن را بخواند زیرا این خط تکامل و شیوع کامل نیافته بود ، اما از آنجا که قرآن قانون اساسی و وجوهره دین اسلام و بیان کننده احکام شرع و دستورات این کتاب آسمانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از هفتاد سال پیش دایر و اقدام به اصلاح ساختاری زبان و تهیه لغت هایی معادل نموده ، اما همان کاستی پابرجاست و طبیعتا برای جا افتادن و پذیرش لغات وضع شده زمان استعمال لازم است تاکلمات دخیل بتوانندمیدان مانور یافته و جواز ورود به گفتار و محاورات مردم بیابند یا دفع شوند ، مثلا بسیاری از واژه های پیشنهادی احمد کسروی مورد قبول و اقبال زبان و ادب فارسی قرار نگرفت و کسی سبک نوشتاری او را پیروی نکرده است . منظور اینست که فارسی سره بی حضور لغات عربی خشک و بیروح است و طراوتی نمایان ندارد.
5 – در زمان سامانیان دانشمندانی از قبیل رازی و ابن سینا و بیرونی كتابهای علمی خود را بزبان عرب نوشته و زبان فارسی را برای بیان مطالب علمی علیل دانسته اند. چنانكه از ۱۳۱ اثر مسلم ابن سینا فقط دانشنامه علائی را به فارسی نوشته است و ابن سینارا برای رفع ناتوانی علا’الدوله كاكویه در خواندن مطالب جدی بزبان عرب ، مجبور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
10- – پاره ای وجوه کلمات مرکب و بصورت تکراری مشتمل براصطلاحات و عباراتی هستند که درترکی هست و در فارسی ، یا وجود ندارد و یا باین صورت نیست این ترکیبات آهنگ دار، نرمش زبان ترکی را نشان میدهد واستعمال آنها در زبان محاوره و نوشتار موجب فصاحت ، رسائی و غناء زبان ترکی است از آن جمله :
- ترکیباتی در مورد فراوانی ، بیان حالت ، عمق مطلب : یانا یانا – چالا چالا – باخا باخا – سوزه سوزه – زئرین زئرین ( آغلادی ) – داما داما – قاریش قاریش – یئکه یئکه – بوش بوش – قاچاقاچا – گوله گوله –
- بعضی ترکیبات حالتی را بطور پیوسته بیان میکند و بین دو کلمه تکراری واژه ( ها ) قراردارد مثل : گل ها گل ( حین آمدن ) – توت ها توت ( هنگامه گرفتن ) قاو ها قاو ( هنگامه مسابقه ) – گئت ها گئت – چال ها چال – وور ها وور – ایچ ها ایچ – یئه ها یئه – قئر ها قئر – گور ها گور – قاچا قاچ – و …
- نوع دیگر این ترکیبات خردو ریز یک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
5- – مفاهیم و اندیشه هائی که در ترکی می توان با یک واژه بیان نمود در فارسی با یک شبه جمله و یا یک جمله جابجا میشود و علت آن تنوع واژه های ترکی و محدودیت و کمبود واژه های بسیط زبان فارسی است ، زیرا بیشتر آنها بمرورزمان از یاد ها رفته است مثال :
سئویشمک = همدیگر را دوست داشتن ( جمله با۳ کلمه )
گلین جه = بمحض آمدن
گئتمه لی یم = ناچار از رفتن هستم( جمله با ۳ یاچهار واژه )
قوجاقلاشدیلار = همدیگر را در آغوش گرفتند ( ۴ کلمه )
خوسانلاشدیق = بطور خصوصی درد دل کردیم
اوسانمیشام = از دست او به تنگ آمده ام
بیخمیشام = از دست او به تنگ آمده ام .
آغلاشدیلار = باهم گریه کردند
دویونجا = بمحض اینکه سیر شد

6 - هماهنگی اصوات در کلمات یکی ازجالب ترین مشخصه های زبان ترکی است و جزو زیبائیهای و امتیازات آن بشمار میرود . چنانکه حرف اول یا هجای اول ریشه کلمات از هر گروه که باشد ( با صدای نازک یا کلفت ) ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
– از نظر زمانی ترکی بر فارسی مرجح است ، چرا که از سپیده دم تاریخ آذربایجان ، محل اسکان مردم التصاقی زبان سومری و ایلامی و … بوده و سومریان نخستین خط نوشتاری را در دنیا ایجاد کرده اند وبگفته دکتر زهتاب و منابع خارجی انتساب زبان ترکی بر پایه زبان التصاقی مسلم و حتمی است و این زبان در طول سده ها و هزاره ها چنین قانونمند و منسجم شده است .


2 – در زبان ترکی لغات و واژه هائی هست که در زبان فارسی معادل و همسنگ ندارد و از این رو قابل ترجمه به فارسی هم نیست . امیر علیشیر نوائی ( ۸۷۶ – ۹۰۶ ) شاعر و نویسنده بزرگ خراسان و وزیر دانشمند سلطان حسین بایقارا (که دارای ۳۲ اثر بزبانهای ترکی و فارسی است ) ۵۰۰ سال پیش کتابی بنام « محاکمة اللغتین » نوشته که جزو آثار کلاسیک زبان ترکی است . کتاب مزبور حاوی لغات ترکی است که در فارسی وجود ندارد . دنباله این کتاب را در عصر ما دکتر جواد هیئت زبان شناس و ترک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دروغگو کم حافظه است.
چوب را که برداری گربه دزده فرار میکند.
کلمه خر متعددا در کامنتهای فاشیستی قبلی این کاربر بکار برده شده است. علم روانشناسی توضیح میدهد که روان پریشان برای فرار از رنج درونی دنیایی خیالی و دوست و دشمن ساختگي می آفرینند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ :
در میان این حکومت گران تورک (حیف نام پادشاه) به گواهی تاریخ دیگر از مظفر الدین شاه علیل مهربان تر هم هست
ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان می نویسد: ” مظفرالدین شاه خیال کشتن میرزا رضا و قصاص او را نداشت و کراراً گفته بود قصاص و کشتن میرزارضا، تشفیّ قلب من نیست. من اگر بخواهم انتقام بکشم، باید تمامی اهل کرمان را از دم تیغ انتقام بگذرانم.
اتفاقا یکی از چیزهایی که ما به شما تورک ها بدهکار ایم همین هست "که تورک را به ما" شناساندید"" قبل از ان لجن این حوض ته نشین بود تا اینکه شما قشنگ به هم زدید که بوی گند اش دنیا را برداشت
ایا باید با شما دوست باشیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی:
اگر امروز برای سرخپوستان اشک میریزند خودشان هم خوب میدانند که بر اساس گفته مائو"مهم نیست که سر کسی را بریده باشی مهم این است که بدانی این سررا هرگز به تن اش نمیتوانی بچسبانی که زنده شود" دیگر سرخپوستی در کار نیست
اشک هم که خرج نداره
در ضمن جناب قره چی اوغلو نه ببخشید تورک اوغلی این که چپ چه میکند و خامنه ای فلان میکند و اینها هیچ اهمیتی ندارد چون همه اینها را "اورده اند" و نگه میدارند یادات نرود همان کسانی که نگذاشتند پای صدام به اهواز برسد همان ها هم نگذاشتند پای خمینی به بصره برسد
این مهم است که این وسط بازی داده نشوی وگرنه همین چند روز پیش ترامپ 500 میلیارد ناقابل از پس لولو خرخره ولایت فقیه کاسب شد چند سال پیش اگر سوریه میرفتی عروس خاورمیانه بود امروز در ان ادم میخورند سازمان ملل و حقوق بشر و بقیه اراجیف هم و ایستادنند نگاه میکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب "دکتر راز "
اگر منظور شما کامنت من است اگر درست دقت کنی نوشته"خیره سرانی" نه "خرانی "
"خیره سر" هم برابر " خر " یا چیزی شبیه به این نیست

شما اگر دیگر فرق واژگان را هم نمیتوانی تشخیص بدهی کم کم باید چهار گوشه زمین را ببوسی و کفش ها را اویزان کنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چیزی را که من پیش از این فراموش کردام توضیح دهم :
سهند نوشته: وردورتورتودلار
وردو + ت+ تو+ دیر + لار
اگر فراموش نکرده باشید در مبحث "تانری بیوک دیر" برای شما توضیح داده شد که مصدر بیسط "دیر = است " دارای هشت صورت بیقاعده است:
1- دِر
2-تِر
3-دُر
4-تُر
5-دِیر
6-تِیر
7-دُور
8-تُور
فعلی هم که این سهند ساخته"فعل +پسوند +و= پسوند+فعل(صورت بیقاعده) + پسوند است که البته همین را هم اشتباه نوشته
این فعل چه با ماق چه با مک چه با فعل دیر همچنان مرکب است و از ویژگی های زبان تورکی نیست چون صرف فعل در تورکی = فعل بعلاوه پسوند و نه فعل + فعل چون این ویژگی زبان های ترکیبی است نه تصریفی

این فعل سهند هم از بیخ تورکی نیست و منداوردی است حتی در خود دستور ان نمیتوان (ت) با با (تو) پشت سر هم اورد چون در هیچ زبانی دو تا حرف مشابه در یک کلمه نیامده در پیوند هم تشدید میگیرد


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همانطور که قبلاً نوشتم شخصیت انسانها تا سن 7 سالگی ساخته شده است. این کاربر بی پرنسیپ که با بکار بردن "خر" در کامنتهایش ترکها را تحقیر میکند مسلما در کودکی دچار این تحقیرات در محیط خانواده و اقوام خود بوده است.
تنفر شخص متنفر را بيشتر از شخص مورد تنفر ازار ميدهد چون افراد مورد تنفر حتا معمولاً خبر از این جریان ندارند.
از نظر روانشناسی این کاربر حتا اگر وظيفه شغلی خود را انجام میدهد از نفرت دایمی رنج ميبرد. بهمین دلیل عصبانیست و دهن دریدگی میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز، ما ترکها بطور اتفاقی همین دیروز همانند هاگ های قارچ از کره مریخ بر روی کره زمین نازل شدیم، ولی نمی دانیم شما از کدام منطقه هندوستان پارسی به ایران سرازیر شدید که بیست و چهار ساعته با کامنتهای رگباری که معمولا 50% کامنتها در تحقیر ترکها از طرف شما نگاشته می شود، باور کنید من هیچ روانشناسی را سراغ ندارم که از علت نفرت شما به ملت ترک سر دربیاورد، این ریشه ترک نفرتی شما دارد ما را به علت یابی این نفرت وا می دارد، آیا امکان این هست که خود شما هم با ما همکاری کنید تا علت پیدایش این نفرت را در پروسه زندگی شما سر در بیاوریم، این انرژی پایان ناپذیر تحقیر آمیز شما که پایانی هم ندارد، از چه منبعی تغذیه می کند؟ پروسه زندگی؟ یا تحقیر اجتماعی در جامعه ترک؟و یا وظیفه شغلی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز، ما ترکها بطور اتفاقی همین دیروز همانند هاگ های قارچ از کره مریخ بر روی کره زمین نازل شدیم، ولی نمی دانیم شما از کدام منطقه هندوستان پارسی به ایران سرازیر شدید که بیست و چهار ساعته با کامنتهای رگباری که معمولا 50% کامنتها در تحقیر ترکها از طرف شما نگاشته می شود، باور کنید من هیچ روانشناسی را سراغ ندارم که از علت نفرت شما به ملت ترک سر دربیاورد، این ریشه ترک نفرتی شما دارد ما را به علت یابی این نفرت وا می دارد، آیا امکان این هست که خود شما هم با ما همکاری کنید تا علت پیدایش این نفرت را در پروسه زندگی شما سر در بیاوریم، این انرژی پایان ناپذیر تحقیر آمیز شما که پایانی هم ندارد، از چه منبعی تغذیه می کند؟ پروسه زندگی؟ یا تحقیر اجتماعی در جامعه ترک؟و یا وظیفه شغلی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضمن: درباره پادشاهان تورک :
بیشتر حضرات روشنفکر و دانشمندتورک در مقابل این سوال که: «معادل تورکی کلمه "پادشاه" چیست؟»،(قابل توجه جناب سهند) بارها گفتند: «خان»،
اکنون که فکر می کنم ، آنها نام هیچ پادشاهی را در تاریخ جعلی خود، ندارند ولی ادعایشان بسیار بزرگ در سر دارند و حال اینکه تورک ها برای کلمه "پادشاه" هیچ معنی و معادلی در زبان خود پیدا نمی کنند! این یعنی اینکه در حد و اندازه هایی نبوده اند (از لحاظ جمعیت در طول تاریخ) که برای کلمه "پادشاه" لغتی درست کنند.
آیا به راستی می توان با چنین خیره سرانی به گفتگوی علمی و منطقی پرداخت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانی که میخواهند بیشتر با تاریخ جعلی تورکان و بناهای جعلی وووو اشنا شوند لینک زیر برای انها است:

http://www.iranglobal.info/node/58326

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سهند :
هر زمان شما صورت اینده و مضارع فعل "وردو" را برای ما نوشته "یا داشتند میزدند " یا "همی زدنند" را به تورکی نوشتی چی میشود من هم معنی ان را برای تو خواهم نوشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام.من دییئم دامنان داما سن دیسئم بانان بانا. جناب بن لادن ببخشیداسامه عزیز، درست می فرمایید ،من قبولتان دارم.ماتورکان رابقول شمافرض کنیم 60 درصد عربیم وشما فارس هاهم هندی وافغانی وتاجیک ازنوع دیگرصددرصدعرب ،مگرعرب انسان نیست؟مگرعرب حق زیستن ندارد؟مگرعرب بودن بقول شمافارس های نمی دانم کجایی عیب است؟اصلن فرض کن ما چین واچینی هستیم،یااهل شهرهرت میباشیم،صحبت سراین اصل است که درعصرمدرنیسم وعلم وعقلانیت صدسال گذشته وکمی بیشترکه فارسیست هاباحکومت دلارهای نفتی مفتی زمان راسوزانده وبه خاطراین حکومت اتینیکی هم سرمایه های ملی رانابودکرده اند ،هم باباج دهی به تمام دنیای زورگو باتفکرشعوبیع گری بقول شمازور مندان فرهنگی وسیاسی ارتجاعی راکه مابه ٱن شئونیسم فارسی متوهم غیرانسانی میگوییم تحویل دنیای ما داده است.من هم فرمایش شماراقبول دارم ولی ازدومنظرمختلف ،من میگویم این افرادی که شمانام برده اید درخدمت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی دیگر از شاهکارهای شهرداری تبریز در ساختن تاریخ برای تبریزی که تا 50 سال پیش کوره دهاتی بیش نبوده

بنای موسوم به ربع رشیدی. به تصاویری از این بنا توجه کنید در این بیغوله که اجزای تشکیل دهنده آنها سنگ های دزدیده شده از مقابر اطراف شهر می باشد نمی توان اثری از ذوق هنری و یا تکنیک مهندسی و معماری را رویت کرد. به واقع نمی توان کاربرد این سازه را فهمید
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چون ساختمانی را که شهرداری با استفاده از اسکلت "بتن ارمه" ساخته (عکس شماره دو) و ان را به ریش خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی میبنند از بیخ جعلی هست:

http://s9.picofile.com/file/8268008176/20160812_121234.jpg

این بتون ارمه مال زمان مغول ها است چون بتن و میلگرد از اختراعات تورکان تبریز در 800 سال پیش بوده که در بدنه به کار رفته:
http://s8.picofile.com/file/8268008218/20160812_121355.jpg

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خب حالا که کاربری ادعای رصد خانه برای شهری که نه در نقشه های قدیمی وجود دارد نه در نقشه ایران قدیم ایشان هم لطف کرده مراغه را در یک نقشه تاریخی نشان میدهند
میرویم سراغ ابنیه تاریخی:
دروغ پراکنی تورک ها درباره تبریز و اثار قدیمی تورکان در ان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خوانندگان تنها یک لحظه به این نقشه توجه کنید:

تورک ها چنان داستان های مسخره ای درباره بازار تبریز و ارگ تبریز و و دروازه های پیروامون شهر ساخته اند
حالا کاملا علمی پاسخ همه را درباره این جعلیات بازار تبریز و ارگ تبریز و ووووو به شما خواهند داد

http://s8.picofile.com/file/8267979950/DSCN0088.JPG

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی قره چی اوغلان 56 درصد عرب :
طبق تعریف همیشه شما صاف رفتی سراغ پول نفت خب با اینکه اثبات عرب بودن مردم اذربایجان را همیشه کرده ایم باز این را از شما میپرسیم چرا با وجود اینکه 56 تا 70 درصد مردم اذربایجان عرب خالص هستند شما چرا "تورک اوغلی" و نه "عرب اوغلی هستید"

http://www.iranglobal.info/node/59400

با اجازه شما یک چند تا از این حکومتگران فارس را به خدمت شما معرفی میکنم:
علی خامنه ای، ترک آذربایجانی و سردمدار رژیم ولایت فقیه در روستای خامنه در پیرامون شبستر در هشتاد کیلومتری تبریز زاده شد، شیخ جواد خامنه ای پدر علی خامنه ای سال ها پیشنماز مسجد جامع تبریز بود و خانه اش در کوی قره باغی ها در تبریز و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام عیلیکیم: توک اوغلی قره چی اوغلان عرب اوغلی:
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/11/23/232119_638.jpg
این امنیه سیه چرده، پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدت‌ها جزو عساکر قزاق بود. اما بعدها به علت اعتیاد به مواد مخدر (که در آن زمان منع قانونی نداشت و استعمال آن آزاد بود) از سپاه قزاق اخراج شد و به خدمت کامران میرزا نایب السلطنه درآمد. (امنیه دولتی شد)در تمام دوران خدمت ۱۷ ساله رضا شاه و در طول ۳۷ سال سلطنت محمدرضا شاه هیچ تاریخ نگار و نویسنده‌ای حق نداشت به این مطلب اشاره کند و هیچ عکسی از پدر رضا شاه به چاپ نرسید و هر وقت این عکس معروف به مناسبت‌های تاریخی در نشریات چاپ می‌شد، فقط زیر آن می‌نوشتند: «میرزا رضا کرمانی» قاتل ناصرالدین شاه! و اشاره ای به نام امنیه ای که زنجیر میرزا رضا را در دست داشت نمی‌کردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از آنجاکه بنا به ادعای مرحوم ابراهیم پورداود نام تخت جمشید و کوروش انتسابی (بگو جعلی) است و نه کوروش نامی در تاریخ و حکاریهای آن ابنیه ها هست ونهنامی از سلسله ی مربوطه ، و حتی در نوشته های آن مخروبه ها هم هیچ اثری از زبان فارسی و لهجه های خویشاوندش دیده نمیشود ، ادعای فتح هگمتانه بتوسط کوروش از سوی آقای لوایی هم نوعی همفکری با جاعلین پان فارسها را میرساند . حالا ، آگاهانه و یا نا آگانه .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما براي شروع از كسي ميتوانيم شروع بكنيم دارالفنون را پايه گذاري كرد و يا از كسي شروع ميكنيم كه به دستور او كه اتفاقاً مغولي هم بود رصد خانه مراغه ساخته شد تا خواجه نصير الدين طوسي ها به تحقيق بپردازند. همانطور كه مي دانيم اين رصد خانه به يك مركز علمي و تحقيقي تبديل شد كه دانشمندان و تحقيق كننده گان از كشور هاي ديگر به اين مركز علمي امده و علم نجوم را ادامه دادند....قوقلي قو قوقلي قو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قدیمها می گفتند جغد پرنده شوم و بد یمنی است، و اگر بر سر خانه کسی می نشست همه از ویران شدن خانه اشان نگران می شدند، این کورش هم مثل جغد شوم به نظر می رسد و هر حکومتی که مثل خاندان پهلوی خیلی تحویلش می گیرد و بر سر قبرش جشنهای 2500 ساله برگزار می کند حکومتش یر سرش خراب می شود، مثل اینکه متوسل شدن جمهوری اسلامی هم به کورش خبر از آینده منحوسی برای آینده رژیم دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قدیمها می گفتند جغد پرنده شوم و بد یمنی است، و اگر بر سر خانه کسی می نشست همه از ویران شدن خانه اشان نگران می شدند، این کورش هم مثل جغد شوم به نظر می رسد و هر حکومتی که مثل خاندان پهلوی خیلی تحویلش می گیرد و بر سر قبرش جشنهای 2500 ساله برگزار می کند حکومتش یر سرش خراب می شود، مثل اینکه متوسل شدن جمهوری اسلامی هم به کورش خبر از آینده منحوسی برای آینده رژیم دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام.جناب بن لادن،ببخشید،جناب اسامه،مگه شاهان صفوی ویاقاجار وسلجوقی وغزنوی بدترازرضاپالانی،محمدرضای بی خاصیت ویاخمینی اصل پارسی هندی بودندوزیادترازٱنهادرعصرمدرنیسم جنایت کردند؟ من چندروزی است به کانادا ٱمده ام،امروزهادرکانادا جشن 150سالگی تشکیل دولت میگیرند،هیچ میدانی معنی این دومقایسه ایران وکاناداچیست؟یعنی دراین زمان کوتاه سیاسیون فارس مثل شمازمان راازدست داده وتقصیررابه گردن دیگران می اندازند،دراین صدسال هم اتینیک های شمابزرگترین جنایت درمورد مردم ایران راانجام داده .تقصیررابافرافکنی گردن دیگران می اندازید.دراین صدسال پول درامدهای نفتی وگازی رابه استعمارگران تنهابخاطرحفظ حکومتی خودباج داده اید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه معنی آیدینی وردورتورتودلار چه شد به آنهائی که تو را داده اند جلو بگو لو رفتید تو که هچی اطلاعات رژیم هم نمی تواند معنی این جمله کوچک را بزبان فارسی بکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا فيلم شاهان تُركى كه عصرها بر ايران حكومت راندند را توليد نمى كنند؟


کدام یکی را میخواهی مثلا فیلم ادمخواری صفویه یا کله مناره تیموری یا چشم دراوردن اقا محمد خانی یا یا یا یاا یا
کدام یکی را از این قداره بند های شمشیر کش کله مناره ساز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترکها که تخصصی ويژه در افسانه‌ سازی دارند، پس از تلاش‌هايی بيهوده و نا فرجام در مصادره‌ی برخی از مظاهر تمدن ايرانی، هم‌ چون رستم، سيمرغ (!)، نظامي گنجوی، ابوريحان بيرونی، اشكانيان و غيره، به نفع قوم ترک (كه سرنوشت و سرگذشت آنها ربطی به ايرانيان آذری ندارد)، به منظور پر كردن خلاء .... اين قوم و جبران بی بهرگی آنها از هر گونه شخصيت برجسته‌ی تاريخی و ادبی، اين بار با درک اين كه امكان مصادره و تصاحب كوروش بزرگ به نفع اين قوم وجود ندارد، با لحن و ادبياتی در خور شان خود ، كورش بزرگ را آماج انواع هتاکی های وقيح و دشنام‌ گویی های قبيح قرار داده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نشانه مرده خوری ناسیونالیسم فاشیسم ترک ضد ایرانی ایست ،که چون خودش فاقد تاریخ و فرهنگ و تمدن و کشور و زبان است ، مدام در هزاره های پیش از میلاد دنیال استخوان لاشه هاست .