سوء استفاده از اعتبار جمهوری دمکراتیک آذربایجان جهت تقدس محمدامین رسولزاده

رسول زاده با تمامی نقاط ضعف و مثبت خودش فعلا و در این دوره از مبارزه مردم آذربایجانی جنوبی جایی ندارد. زمانیکه فرقه دمکرات آذربایجان حکومت ملی را اعلام کرد رسول زاده در جبهه فاشیسم بر ضد آن مبارزه میکرد و تمام نیروی خود را برای اشغال آذربایجان شمالی و جنوبی توسط آلمان بکار بسته بود. او در مقابل مردم و آذربایجان قرار گرفته بود. چنین کسی نمی تواند به بت مقدس تبدیل شود. پانترکیستها رهبران و شخصیتهای خود را در جنبش ملی آذربایجان جنوبی مطرح میکنند و آنها را تقدیس می کنند. رسولزاده ها، آتاتورکها، ...

سوء استفاده از اعتبار جمهوری دمکراتیک آذربایجان جهت تقدس محمدامین رسولزاده 
آقای دیرنج مین ائللی در مقاله ای تحت عنوان " محمد امین رسول زاده بنیانگذار جمهوری اول ازربایجان " تلاش زیادی کردند تا از یک سو از زحمات رسولزاده در مستقل شدن جمهوری دمکراتیک آذربایجان و از سوی دیگراز تلاشهای بی شماردیگر جریانهای سیاسی و مردم به نفع شخصیت سازی و بت سازی از رسولزاده استفاده کنند. ایشان برای پاک کردن سوابق فعالیتهای منفی رسولزاده از جمله سه سال خدمت برای تئوریزه کردن پان ایرانیسم و ایجاد دولت متمرکز در ایران، بیست- سی سال فعالیت پانترکیستی و چهار پنج سال فعالیت نازیستی محمد امین سرپوش بگذارند. 
در این رابطه به مواردی اشاره میکنم. 

 

Gəncəd ə Xalq Cümhuriyyəti binası

 

1 - نویسنده مقاله منتقدان محمد امین رسول زاده را نیروهای ضد آذربایجانی و ایرانیست می نامد. این حقیقت ندارد. چونکه منتقدان پانترکیسم و منتقدان رسولزاده و ائلیچی بئی شخصیت های چپ، سوسیالیست و کمونیست آذربایجانی بوده اند که از مدافعان سرسخت "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"، فدرالیسم و استقلال آذربایجان هستند. در حقیقت منتقدان پانترکیسم به آذربایجان جنوبی و مبارزه بر محور آن تاکید اکید دارند ولی برای نویسنده مقاله اولویت را نه آذربایجان جنوبی بلکه در توران و امپراطوری تورک می بیند و مانند محمد امین رسول زاده "آذربایجان را در قلمرو توران" بشمار می آورد. 
2 - نویسنده مقاله 
بی آنکه ربطی به روشنفکران منتقد آذربایجانی داشته باشد به نقد روشنفکران ایرانی می پردازد. او می نویسد روشنفکر ایرانی برخلاف رسول زاده از درک آتئیسم، حقوق بشر، دولت مدرن، مردم سالاری عاجرنند در حالی که رسول زاده آتئیسم را درک کرده بود و دولت مدرن، مردم سالار و دمکراتیک و حقوق بشر و حقوق شهروندی را نهادینه کرد. نویسنده برای دفاع از افکار رسول زاده به چگونگی تشکیل جمهوری دمکراتیک آذربایجان، پارلمان آذربایجان و قوانین می پردازد که پر از اغراق و شعار است.

من یا کسانی مثل من روشنفکر ایرانی نیستیم که به این دعوا وارد شویم. من بعنوان یک آذربایجانی به استقلال آذربایجان از اتحاد شوروی و تشکیل جمهوری دمکراتیک آذربایجان علیرغم تمامی ضعفهایش افتخار میکنم. و نقش مثبت آقای رسولزاده را در دولت آذربایجان و در این دوره کوتاه انکار نمی کنم اما پانترکیستها و نویسنده مقاله از اعتبار و مزیتهای دولت آذربایجان سوء استفاده میکنند تا نه تنها اشتباهات و انحرافات سیاسی رسول زاده را روپوشی کنند بلکه میخواهند او را نابغه شرق و قهرمان ملی آذربایجان نشان دهند. 
آقای دیرنج می نویسند: "رسولزاده اولین شخصیت شرقیست که اتاتیسم را عمیقا درک کرده و پایه های آنرا برای اولین بار در جهان شرق, در موطن خود آزربایجان بنا نهاد"
این تحریف پانترکیستها است که نقش مساوات و رسولزاده را در کسب استقلال و تشکیل دولت برجسته میکنند و تمامی دستاوردهای مبارزات مردم، احزاب سیاسی، پارلمان و دولت را به حساب رسولزاده می نویسند.

Bakın ı almış Qafqaz İslam Ordusunun şəhərdə fəxri keçidi


رسولزاده یکی از دهها و صدها رهبری است که در تشکیل دولت و استقلال آذربایجان نقش داشتند. گروههای زیادی و کسانی همچون فتعلی خان خویسکی نقش بسیار بزرگتر و برجسته تری در استحصال استقلال و اداره دولت ضعیف و ناتوان داشتند. نویسنده به حضور چهار حرب در پارلمان اشاره میکند. این درست است. در ماه مه 1918 چهار حزب برای اعلام استقلال جلسه تشکیل دادند ولی دولت کنونی جمهوری آذربایجان به حضور و نقش یازده حزب و گروه در پارلمان و دولت در سال 1919 تاکید میکند. 
رسول زاده یکی از رهبران مساوات بود و با 33 در صد آرا به ریاست شورای ملی آذربایجان رسید
. من در مورد ادعای آتئیست بودن رسول زاده هیچگونه اظهار نظری نمی کنم و فقط به عملکردهای ضد آتئیستی او اشاراتی میکنم تا "عمق درک رسولزاده از آتئیسم" بیشتر مشخص شود.
رسولزاده در سال 1911 در کشور عثمانی عضو محفل "تورک اوجاقی" شد و تئوریهای ضیا کوک آلپ و علی حسین زاده یعنی تئوری "تورک گرایی، اسلام گرایی، تجدد گرایی" وهمچنین" از امت: اسلام، از ملت: تورک، از تمدن: غرب" را تبلیغ میکرد. این آتئیست بزرک شرق در سال 1913 بعد از اعلام عفو عمومی توسط تزار به باکو برگشت و با همین شعارها عضو رهبری حزب اسلامی و دمکرات - مساوات شد.

Bakıda Qızıl Ordunun və zəhmətkeşlərin etiraz nümayişi


اهداف حزب مساوات که رسولزاده آنرا رهبری میکرد و بعدا با رای اعضا آن رئیس شورای ملی آذربایجان شد بقرار ذیل بود: 
1 - اتحاد مسلمانان بدون در نظر داشت وابستگی های ملیتی وگروهی.
2 - استرداد استقلال تمام کشورهای اسلامی .
3 - تقویت مادی و معنوی و تحریک مسلمانان به منظور کسب استقلال .
4 - کمک به کشورهای اسلامی و مسلمانان درامورات دفاعی وتجاوزی.
5 - تماس با گروهای فعال سیاسی به منظور پیشرفت وترقی مسلمانان .
6 - تشدید مبارزات به منظور بقای مسلمانان وپیشرفت آنها درامورات اقتصادی خصوصا تجارتی.
7 - از بین بردن موانع که مانع تحقق اهداف فوق میگردند

Bakıda Qızıl Ordu , 1920-ci il kann


.آقای رسولزاده بعد ار بقدرت رسیدن بلشویکها در"کنگره مسلمانان قفقاز" شرکت کرد.
محمد امین رسولزاده بعد ازتشکیل و عضویت در لژیون آذربایجان بنام خدا سوگند خورد و بدون قید و شرط به امپراطور کاتولیک آلمان و آدلف هیتلر اعلام وفاداری کرد و رهبری داوطلبان مسلمان آذربایجان را بعهده گرفت.
آتئیستم رسولزاده و درک او از آتئیسم در چند نمونه ذکر شد. حتما آلن تورینگ، استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز و دیگر آتئیستهای غربی هم از مقالات رسولزاده فیض برده اند.

نویسنده یک درک و تصور نادرستی دیگری هم دارد. ایشان از مزایای آتئیسم زیاد گفتند و فکر میکنند تنها آتئیستها می توانند دولت مدرن، حقوق بشر، عدالت و غیره را برقرار کنند. ایشان در عین حال آتئیسم کمونیستها و سوسیالیستها را قبول ندارند و آنها را دشمن حقوق بشر میدانند .
3 - نویسنده مانند انسانهای مذهبی تصویر "بهشتی" از دولت ضعیف و ناتوان و غیر رسمی جمهوری دمکراتیک آذربایجان میدهد، بهشتی که بدست دستهای توانای قهرمان و اسطوره ای بنام رسولزاده ساخته شده بود. نویسنده مقاله از برقراری دولت مدرن و از نهادینه شدن حقوق شهروندی، حقوق بشر، رعایت موازین حقوق بشر و لقو حکم اعدام توسط رسولزاده در آذربایجان صحبت میکند.
ایشان دقت نمی کنند که در سال 1918 عمدتا نظام فئودالی در روسیه و آذربایجان حاکم بود و سرمایه داری در آذربایجان در حال رشد جنینی بود و بجز صاحبان کمپانی های نفت و کارگران نفت باکو، سرمایه و صعنت زیادی در آذربایجان نبود. بنابر این ایجاد جامعه و دولت مدرن در جامعه عقب مانده فنودالی و برقراری بهشت سرمایه داری در طول کمتر از دو سال غیر ممکن بود. Gəncədə Qafqaz İslam Ordusunun zabitləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin işçiləri ilə


نویسنده برای مقدس و نابغه نشان دادن رسولزاده از برقراری حقوق بشر، رعایت موازین حقوق بشر و لقو حکم اعدام و نهادینه کردن آنها نوشتند. این مطالب شدیدا جنبه تبلیغاتی دارند. امروز همه میدانند که این مفاهیم بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شدند. در زمان جمهوری دمکراتیک آذربایجان هنوز سازمان ملل تشکیل نشده بود و موضوعاتی چون حقوق بشر یا موازین حقوق بشر تصویب نشده بودند.
تاکنون هیچ کسی دیگری از نهادینه شدن موازین حقوق بشر مصوبه سازمان ملل در آذربایجان 1918 صحبت نکرده و نمی کند. در پارلمان آذربایجان فقط از برقراری حقوق مدنی صحبت شده بود که متاسفانه آنها هم بخاطر جنگ، بحرانها، اقتصاد ضعیف و ورشکسته، اشغال باکو و حوالی توسط عثمانی ها و انگلیسها نهادینه نشدند. 
پارلمان آذربایجان با نمایندگان 11 حزب سیاسی و به ریاست علی مردان بئی توپچوباشوف و معاون او حسن بیک آقایف ( نه رسولزاده) مجموعا 270 قانون بصورت پیش نویس به تصویب رساندند ولی پارلمان جمهوری دمکراتیک آذربایجان نتوانست قانون اساسی به تصویب برساند.
دولتی که رسما در جهان برسمیت شناخته نشد، دولتی که قانون اساسی نداشت چگونه میتوانست قوانین را نهادینه کند؟ اما برای رفیق مان مهم نیست و تلاش میکند به هر شیوه ای سیاست خود را پیش ببرند.
اولین قانون اساسی آذربایجان توسط" کنگره سوویت آذربایجان" در نوزدهم ماه مه 1921 به تصویب رسید و دومین قانون اساسی آذربایجان متعلق به دوره بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، استقلال مجدد آذربایجان توسط حزب کمونیست آذربایجان بود.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyti Parlamentinin açılışıنویسنده از لغو حکم اعدام و غیره در جمهوری دمکراتیک آذربایجان سخن می گوید. ایشان نمی گویند که کدام بخش یا کدام بند و یا کدام ماده از قانون اساسی به موارد جزایی و قضایی پرداخته و کدام ماده حکم اعدام را ممنوع اعلام کرده است. فکر میکنم نویسنده خودش چیزهایی را در این باره از این و آن شنیده و سندی ندارد. 
ایشان فقط میخواهند چیزهایی را که به نظرشان خوب به نظر میرسد به محمد امین ربط بدهند تا او را پاک و منزه نشان بدهند تا لایق پیامبری آذربایجانیهای جنوبی باشد.
4 - نویسنده مقاله نوشتند که محمد امین رسول در زندان با استالین آشنا شده بود. من به درستی این شک دارم و تا آنجا که اطلاع دارم رسولزاده توسط پلیس تزار دستگیر نشده بود
5 - سخن آخر اینکه رسول زاده با تمامی نقاط ضعف و مثبت خودش فعلا و در این دوره از مبارزه مردم آذربایجانی جنوبی جایی ندارد. زمانیکه فرقه دمکرات آذربایجان حکومت ملی را اعلام کرد رسول زاده در جبهه فاشیسم بر ضد آن مبارزه میکرد و تمام نیروی خود را برای اشغال آذربایجان شمالی و جنوبی توسط آلمان بکار بسته بود. او در مقابل مردم و آذربایجان قرار گرفته بود. چنین کسی نمی تواند به بت مقدس تبدیل شود. پانترکیستها رهبران و شخصیتهای خود را در جنبش ملی آذربایجان جنوبی مطرح میکنند و آنها را تقدیس می کنند. رسولزاده ها، آتاتورکها، ائلیچی بئی ها، ضیا کوک آلپ ها و تورکش ها متعلق به اذربایجان جنوبی نیستند و جایی در جنبش ملی آذربایجان ندارند و نخواهند داشت. آذربایجان جنوبی شخصیت های صادق، رزمنده و عدالتخواه زیادی دارد و مردم هیچوقت آنها را فراموش نخواهند کرد.

 

1918-ci ildə Bakıda sakinlər su rasiyonunu almaq üçün sıraya düzlənirlər

----

 

 

Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri Bakı döyüşünd ə

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyytinin İstiqlal Bəyannaməsi

منبع عکسها:

http://wiki.eanswers.com/az/Az%C9%99rbaycan_Xalq_C...

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اذا، بر عکس "پان تورکیزم" که از اواخر امپراطوری عثمانی در جمهوری تورکیه حضور نسبتا فعالی داشته است، "توران" و تورانگرایی در خارج از تورکیه، بجز در اسطوره های شاهنامه، تقریبا وجود عینی نداشته است' نه در آذربایجان ونه در میان بیست وچند ملت وقوم تورک. در خود جمهوری تورکیه نیز درصد طرفداران این نظریه همیشه یک رقمی بوده است.
خلاصه اینکه رسول زاده را سرباز توران معرفی کردن و سمبل تورکیسم بحساب آوردن، نشان میدهد که شما با ابعاد مختلف شخصیت سیاسی و زندگی و مبارزات رسول زاده آشنا نیستید و تلاش میکنید شخصیت تاریخی وی را با توسل به معیارهای ناقص و کج و معوج، به نقد بکشید. و  به همین خاطر هم خطاهای فاحشی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ايليار ، دوست عزيز
فكر ميكنم شما خيلي از وقت و زندكي تان را وقف جواب دادن به دو سه نَفَر بانتركيست ميكنيد، جرا وقت خود را هدر ميدهي؟
بجاى كامنت نوشتن ميتوانيت مقالات جالب و تكميلي در همان مورد بنويسي و يا بكارهاي ديكر برسي، باور بكن كسانى كه اينجا مداوم از موضع بانتركيسم دفاع ميكنند و حرفي هم برأي كفتن ندارند اولا توان و شهامت نوشتن يك مقاله در دفاع از بانتركيسم ندارند، شهامت دفاع سياسى از اشاره بوزقورد، افسانه بوزقورد، سرزمين توران، نزاد برستى و اسلامكرايي بانتركيسم ندارند، انها شهامت ندارند از حقوق زنان ، از حقوق كاركران حرفى بزنند ، مهمتر از همه و خيلي مهمتر از ان اين است كه انها نمي كويند ما بانتركيست هستيم ولي حاضر نيستند يك كلمه در نقد بانتركيسم بنويسند ،
و بلاخره همين أدمها أهل عمل هم نيستند،
ايليار عزيز شما برأي ما مردم بنويسيد، بعد از مدت كمي نظرات شما در بين مردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"مشکل آذربایجان در دامن همسایگان ( باکو آنکارا) حل نمیشود، در خود آذربایجان و در خود ایران قابل حل است"
دوستان درد ایلیار و عزا با همین یک جمله نمایان شد. اینهمه انگ رنگارنگ بلشویکی-صهیونیستی-پان ایرانیستی برای این بود که بگوید ما باید نوکری فارسها را بکنیم تا شاید روزی فارسها دموکرات شدند و به ما اجازه درس خواندن به زبان مادری دادند. اول بیایید برای ایران دموکراسی بیاوریم تا فارسها آن بالا بالاها حال کنند بعد که حسابی حال کردند و عقده های دوهزار و پانصد ساله دیکتاتوریشان گشوده شد اگر لطف کردند و اگر ما هم بچه خوبی بودیم شاید به ما هم اجازه دادند با کتابهای ترکی با الفبای عربی به زبان آذری درس خواندیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ میدانیم که این طرفداردیکتاتوری پرولتالیا نخواهد گداشت نوشته من مثل ده ها متن چاپ شود۰ولی باید خودش بداند که نوشته های من برای وجدان خوابیده درسیبری اوست۰اکنون دوران بیداری وهویت طلبی است۰ ولی شماسانسورچی برطبل عدالتخواهی دروغین پان ایرانیستی میکوبی چون میترسی که ایران ویران شده ات چندتیکه شود۰بخاطرآن شعارهای کمونیستی قرن گذشته رامیدهی۰ شماها وهمفکران دیکتاتوری پرولتالیا شما اگرتوانستند جلوی فروشی شوروی رابگیرند۰شماهم خواهید توانست۰ آزربایجان به فرزندان خاینی مثل شماهاکه درسایه دیگران خوابیده وخودزنی میکنند نیازندارد۰ما به چرندنویسی شمانیازی نداریم۰وهزاران کانال وسایت دردنیای سانال وجود دارد۰که درهرکجادوست داشته باشند۰متن ومقاله مینویسند۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار عزیز، بهتر است مبحث جدیدی را آغاز کنید، و در آن مقایسه ظلمها و تبعیضات حاکمیت و جامعه فارسی را با دتایل و در تمام زمینه های اجتماعی اقتصادی فرهنگی تحصیلی کاریابی و تاثیر منفی ممنوعیت زبان مادری در نابود کردن اعتماد بفس کودکان آزربایجانی را دقیقا مورد کنکاش قرار دهید، و مقایسه کنید بودجه های اختصاص یافته را به کرمان و یزد را با تبریز و اردبیل و همچنین مقایسه کنید مقدار مالیاتهای اخذ شده را بین استانها و بودجه های آموزشی و فرهنگی بزبان مادری را بین آنها، وتا در یک بحث عمومی تمام ناگفته ها ذکر گردد و بدینوسیله یک مقایسه دقیق و انسانی جمعبندی گردد، و گر نه
الیار عزیز دفاع ناقص یک وکیل از یک متهم بی گناه، باعث محکومیت قطعی آن متهم می گردد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشکل آذربایجان
مشکل آذربایجان تنها تبعیض نیست. تبعیض یکی ست. دومی دیکتاتوری ست. سومی بی عدالتی اجتماعی .
مشکل آذربایجان تنها به دست خود آن نمی تواند حل شود . دیگر خلقها هم همین مشکلات را دارند. خلق فارسی زبان از دو مشکل دیکتاتوری و نیز بی عدالتی اجتماعی زجر میکشد. فرهنگ اش دو بخشی شده یک بخش آن حکومتی ست و آزاد ولی بخش دیگر فرهنگ مردمی و دموکراتیک است که ممنوع ست.
خلق فارسی زبان از سه مشکل در دونیم اش با دیگر خلقها مشترک است. این خلق با این مشکلات متحد تبعیض دیدگان است. در ماهیت خود مخالف تبعیض است. این جنبه را باید در او تقویت کرد. و همبستگی آفرید. برای تغییر حکومت و شکستن سد آن که مانع هر تحولی ست. خلق و اقشار جامعه مد نظر است نه گروههای شوونیست.

-مشکل آذربایجان تنها در خود آذربایجان حل شدنی نیست. یعنی مشکل آذربایجان ، یک مشکل ایران گلوبال است نه آذربایجان گلوبال.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اشاره به مسایل امروزی:

آذربایجانلی ، اهل آذربایجان است و فرهنگ اش نیز فرهنگ آذربایجانی ست.
زبان ما ترکی آذربایجان است . که بخشی از فرهنگ بشری ست.

حفظ زبان و فرهنگ و آداب و رسوم مترقی و انسانی مان و ارتقاء سطح آنها لازم و ضروری و زیباست.
حقوق فرهنگی-سیاسی-اقتصادی ما حدود یک قرن است که نقض شده لازم است آنها را رفع کنیم.
در این مسیر به « ایده ی دموکراسی و برابر حقوقی و تلاش مسالمت آمیز » نیاز داریم. تبار و نسب گرایی ایده های عقب مانده و غیر انسانی اند و بدرد آزاد اندیشی و تلاش ما نمیخورند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستي نوشته است، كدام حزب در آذربايجان بانتركيستي است،
جواب، اكثر محافل و تشكيلاتها در آذربايجان بانتركيستي هستند، حزب استقلال جنوبي، بوزقورد و بانتركيست بودن خود را مخفي نمي كند و أشكارا إعلام ميكند، صالح ايلدريم در سخنرانيهايش و ويدوهايش به روشني از بوزقورديسم و بانتركيسم حمايت ميكنند و ازاحزاب بانتركيست تركيه مانند حزب حركت ملي با قاطعيت دفاع ميكند،
كنكره جهاني اذربايجانيها كاملا بانتركيست است و حالا يك بخش ان زير رهبري نصيبلي است ، او از بانتركيستهاي قديمي آذربايجان شمالي است ،
لطف كنيد مرامنامه كاموح آقاي چهركاني را بخوانيد، هيجي ندارد بجز شعار ضيا كوك الب، يعني شعار تورك كرايي، معاصر كرايي و بجاي اسلامكرايي فعلا جيز ديكري گذاشته است
كاماج و كارمندان ان، تلويزيون كوناذ را تلويزيون بانتركيستي كردند، ابتدا عكسهاى الجي بيك و رسول زاده را نشان ميدهد، بعد جواد بانتركيست
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در باره ی نظریه پردازان « توران-ترک»ایسم که تاریخچه ی ایده لوژیک دارند - از جمله ائلچی بئی، رسول زاده ، صحبت میکنیم. و میگوییم ایده هایی از عهد دقیانوس اند.
در مورد نمودهای مشخص آن بوزقوردیسم، ایده لوژی ترکیسم رایج و موجود، واحدگرایی در آذربایجان ، ترکیه گرایی، و آلتر ناتیو اش ، « دموکراتیسم و حقوق خواهی» حرف میزنیم.
---
- اگر نظریه ی جدیدی دارید به صورت کامل بنویسید تا ببینیم « ایده» ی شما چیست. نظریه های رایج کهنه اند و غیرعلمی و ضد انسانی.
--
در دنیای امروز در منطقه ما « اتحادیه ها و همکاریها» فرا تباری ست. در جهان گلوبال، فرهنگ بشری ، محیط زیست بشری، همکاریهای بشری مطرح اند نه « نسب»-گرایانه و این مفاهیم قرن 17-18 -ی.
--
متاسفانه، نا شناس گرامی شما در عهد وامبری تفکر میکنید. نتیجه ی این تفکر ائلچی بئی بود و«رسول - ائلچی بئی» یی های باکو هستند ، که خدا رحمت شان کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاج، بهترین روش برای تبدیل فایلهای پ د اف به فایلهای دیگر، اپ calibre است. آنرا بکار ببرید و دست از سر همه بردارید و مخ همه را نخورید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" فانون جامعه شناس، و مشکل تعریف پدیده‌ها "" چیزی که فانون جامعه شناس با آب و لعاب " افندی ایسم " تعریف میکنند آیا همان پدیده‌ای نیست که "" ملایان در ایران "" تهاجم فرهنگی‌ "" تعریف میکنند؟ در اینکه ترس آخوند‌ها و جامعه شناس ما تا این اندازه به هم نزدیک است هیچ جای تعجب ندارد، ولی‌ شاید دست کم آخوند میداند که پدیده‌ای به نام "" جهانی‌ شدن و گلوبلایزیشن "" در گسترش زبان ترکی، فیلم ترکی، کالای ترکی، ادبیات ترکی نقش به سزائی دارند. من فکر می‌کنم حتی آخوند دست کم میداند که در ایران و جامعه شاهنامه خوان، جامعه شناسی‌ تبدیل به ایده ئولوژی شده. آیا این ما بودیم یا فانون جامعه شناس که اعلام کردیم در ایران، جامعه شناسی‌ تاریخی، جای دین را گرفته است؟ آیا جامعه شناس ما، چیزی برای گفتن دارند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

از دیگر خنده دارترین جنبه افندیسم آن است که افندیها تصور میکنند مکاتب فلسفی-اجتماعی مانند مارکسیسم، سوسیالیسم، فمینیسم و لیبرالیسم «ایداولوژی» هستند؛ ولی راسیسم و قومپرستی و ناسیونالیسم و پانیسم ایداولوژی نیستند! افندیها متوجه نیستند که مارکس اولین متفکری است که ایداولوژی را به صورتی منسجم و همه جانبه تجزیه و تحلیل کرده و وارد ادبیات سیاسی نموده! دوستان، توجه داشته باشید که در میان انواع و اقسام ایداولوژیها، پرستش قوم و نژاد جزو زشتترین و عقبمانده ترینها هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار، EZA, فانون و حبیب عزیز، از مضرات و آسیب های عمده دین و ایدئولوژی در این است، که وقتی اینگونه اعتقادات و باورها در مغز آدمی سیو می شودند، همانند فایلهای pdf تغییر text بدون کد محال می شود، و مغز سیالیت خود را از دست می دهد، هر چیزی که با شابلون سیو شده در مغز مطابقت نداشته باشد بلافاصله پس زده می شود، و مثل اینکه جلو گربه یک قاچ خربزه بگذاری و یا جلو بز یک تیکه گوشت گذاشته باشی که هر دو مطلقا لب نمی زنند، مومنین به دین ایدئولوژی هم دقیقا این حالت را در عکس العمل های خود نشان می دهند، گیرنده هایشان مطلقا بسته، و فقط فرستنده هایشان کار می کند و البته آنهم با کپی پیس از مطالب سیو شده قبلی در مغزشان توسط دین و ایدئولوژی و در همان چهار چوب شابلون معین و مشخص و لایتغیر جواب می دهند، متاسفانه من کد باز کردن pdf دین و ایدئولوژی را ندارم، شاید یک هکر ماهر بتواد این کار را بکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی دانم چرا جنابان ایلیار و عزا از درک این مسئله عاجزند که همگرایی ملل ترک از نظر فرهنگی و ایجاد ساختارهایی جهت حمایت ،رشد و ترقی ملل ترک یک ایده فاشیستی نیست. چرا اتحادیه اروپا که حتی پول و سیاستشان هم یکی شده ایده فاشیستی نیست ولی از نظر ایلیار ایده همگرایی فرهنگی و ایجاد یک اتحادیه قدرتمند و برابر حقوق بین ملل ترک یک ایده فاشیستی است؟! توهم ایجاد یک ترکیه بزرگ از دریای ادریاتیک تا دیوار چین انهم به پایتختی آنکارا و سلطانی اردوغان فقط از مغز یک بلشویک می تواند تراوش کند . شما فرق بین اتحاد کشورها با ادغام (merge) را نمی دانید اگر می دانستید اینقدر روی این انگهای قرن 18 ای مانور نمی دادید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-ایده لوژی ترکیسم و شاخه هایس از نیمه اول قرن 19 در مناطق عقب مانده ی روسیه پدید آمده و در ترکیه رشد کرده و از طریق باکو و ترکیه عمدتا بعد از 57 در آذربایجان در میان « جوانان» بی تجربه ی سیاسی رایج شده است. و همچنان رواج دارد.
و هدف اش «ترکیه ای » کردن کشورهای به اصطلاح "ترکی زبان" است. « افندی سازی همه و هر چیز».

2- صاحبان ایده لوژی ترکیسم در جمهوری آذربایجان میکوشند « فرهنگ و سیاست» را در آن کشور « ترک ریزه- یا ترکیه ای» بکنند. مدارک و اسناد این تلاش « ویدئو» هایی ست که متعلق به ترکیست ها ی عرصه های مختلف فرهنگی سیاسی ست که در دسترس همگان قرار دارند. آنچه در جامعه ی جمهوری آذربایجان از سوی ترکیستها پیش برده میشود « پاک سازی هر چیزی ست که بوی آذربایجان» میدهد. زبان، فرهنگ، تاریخ، ادبیات، سیاست ، همه را نفی میکنند تا « ترک و ترک و ترک» ترکیه ، مطرح شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون از آقای ایلیار که خودشان با رجوع به رفرنس اصلی منبع مورد اشاره رئیس نیا نشان داد که Vámbéry مخترع اصطلاح پان تورکیست نیست و رئیس نیا در اینجا تحریف کرده. اولا تورانیسم معادل پان تورکیسم نیست. ثانیا این ایده از طرف یک تورک ارائه نشده بلکه از طرف یک یهودی مطرح شده که البته ایده این شخص یک ایده فاشیستی نیست که بعنوان چماق دست بلشویکها بیفتد و 3 میلیون انسان را تیرباران کنند. ایده این شخص همان همگرایی فرهنگی ترکهای جهان است نه اتحاد آنها زیر یک پرچم آنهم پرچم ترکیه که شما و عزا ادعا دارید. بله ترکها باید از نظر فرهنگی با هم اینتگره شوند و این به نفع همه ترکها است و این اصلا به معنی استامبولیزه شدن قرهنگ ترکی نیست. ترکها باید در مواقع ضروری از خود اتحاد نشان دهند تا دشمنان ابدی و ازلی ترکها جرات تجاوز به سرزمینهای ملل ترک را نکنند. سوال از ایلیار: شما هنوز نشان نداده ای که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حبیب جان برای اینکه به انتزاعی بودن پانترکیزیم و بوزقورتیسم و افندیسم در آزربایجان جنوبی پی ببرید شما و دیگر دوستانتان را به یادداشتی از سعید_متین‌پور که هفت سال در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی جوانیش را در راه آزربایجان جنوبی قربانی کرده جلب می کنم.
یکی از دوستان گفت داماد جدیدمان می‌خواهد با بچه تازه به دنیا آمده‌شان فارسی صحبت کند. خواهرم فکر می‌کرد می‌تواند راضیش کند که کوتاه بیاید و با بچه به #زبان_مادریش صحبت کنند اما داماد محکم ایستاده است و می‌گوید نه.
یکی از بچه‌ها خندید و گفت حتما می‌گوید فردا تو مدرسه مشکل درست می‌شود و بهتر است از همین حالا فارسی را یاد بگیرد و بعد ترکی را هم یاد می‌گیرد دیگر. یکی دیگر از دوستان پرسید نکند طرف #آریایی باز و نمی‌دانم عشق #ایران_باستان و از این حرفها باشد؟ دوستمان گفت نه. اصلا نه به مدرسه فکر می‌کند و نه نظر خاصی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کتاب وامبری
انگلیسی
Sketches of Central Asia Ármin Vámbéry

https://archive.org/details/travelsincentra01vmgoog

https://archive.org/stream/sketchescentral00vmgoog#page/n7/mode/2up
----
آلمانی
Reise in Mittelasien
https://archive.org/details/bub_gb_6lVAAQAAMAAJ
-------
ترکی (ترکیه ترکی سی)
Orta_Asya_Gezisi

http://turuz.com/book/title/Bir+Sahte+Dervi%C5%9Fin+Orta+Asya+Gezisi+%2C+Arminius+Vambery+%2C+N.Ahmed+%C3%96zalp

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Armin Vámbéry

Als "Vordenker" der panturkistischen bzw. turanistischen Strömungen gilt der ungarische Turkologe Armin Vámbéry (Hermann Wamberger, 1832–1913)
Panturkismus

http://ieg-ego.eu/de/threads/transnationale-bewegungen-und-organisationen/pan-ideologien/berna-pekesen-panturkismus

اولین اندیشه پرداز Turanistism یا Panturkistism ترک لوگ Vámbéry ست.

Pan
پان واژه ای یونانی ست که در زبانهای اروپایی رایج شده و به معنی تحت اللفظی:
«همه چیز»، همه اش، کلاً، کاملا ، تام ، تماماً
Präfix Pan- als Präfix (Griechisch πᾶν, pan, „alles“, „ganz“, „gesamt“, „völlig“)
در ترکی آذربایجان« hamısı, bütünü»

با وامبری ایده ی تئوریک توران گرایی و مترادف آن ترک گرایی مطرح شده است. از نیمه اول قرن 19.
.Einer dieser Vertreter war der jüdisch-ungarische Reisende und Turkologe Ármin Vámbéry

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حبیب جواب شما خیلی ساده است. ما حزب پان ایرانیست و پان عربیست داریم ولی در کل جهان نه در گذشته و نه در حال حزبی بنام حزب پان ترکیست نداریم. شما که دم از پان ترکیست می زنید لطف کنید مرام نامه حزب پان ترکیست را نشان دهیم. بیصبرانه منتظریم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ بیگ، میتوانید توضیح دهید که چرا در مقابل پان ایرانیسم و پان عربیسم و بقیه "پان" های منطقه، چرا پان تورکیسم هنوز شکل نگرفته؟ آیا معتقدید که کلا چیزی بنام "پان تورکیسم" وجود ندارد یا فقط در ایران وجود ندارد؟ و ایا شما بوزقوردهای تورکیه را بعنوان پان تورکیست قبول دارید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"« کائن ، دیوید و نیز وامبری[Vámbéry Ármin]*
* (1857ـ1913 میلادی ؛ از ترک شناسان و مبلغان اولیة اتحاد ترکان و نخستین کسی که اصطلاح پان ترکیسم را در دهة 1860 به کار برد) هر سه یهودی تبار بودند"
ایلیار آمد ابرو را درست کنه زد چشم را کور کرد. با این حساب این پان ترکیسم هم یک اصطلاح صهیونیستی هست:))
جناب ایلیار شما به اصل آن کتاب دسترسی ندارید اگر داشتید این نقل قول را بکار نمی بردید چون این نقل قول از اساس دروغ است و چیزی بنام پان ترکیست در آن کتاب وجود ندارد . رئیس نیا این کتاب را به سفارش رژیم چاپ کرده و این کلمه هم تحریف رئیس نیاست. شما اگر خودت را محقق می دانی اول مرجع را مطالعه کن بعدبیا رفرنس بده. با همین یک جمله دست رئیس نیا هم رو شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
مورد استناد شما این است جاسوس انگلیس
انگلیس بعد از شکستش در چاناک قالا عداوتش با تورکان هزار برابر شد و تقویت ارامنه (های لار)و بعد رهبران بی ثبات در منطقه را به جنگ لفظی و تاریخ سنزی و لغت سازی و یا به شکل جدید و معنای منفی بکار بردن آن تشویق و عمل کرد که متاسفانه شورویها هم به نحو دیگری اینکار را در ضدیت با تورک و کشتار و تصاحب سرزمینهای اجدادی تورکان( توسط روس ارمنی و بخشش به گورجیستان و اوکرایان و بعدها پس گرفتن از اوکراین )انجام دادند مدرک زیر در رابطه با جاسوسی ویمبر است قسمت اعظم مدارک مورد استفاده دوستانمان منابع مستقیم پان روسی یا غیر مستقیم استفاده شده تاریخدانان ضد تورک و غالبا مانقورت است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار عزیز، شاید لغت پانترکیسم هم همانند اختراعات مخترعین معلوم الحال لوح حقوق بشر کورش مربوط به قبل از میلاد هم در جائی درج شده باشد، ولی چه کسی برای اولین بار پانترکیسم را به عنوان حربه و ابزار برای سرکوب ترکهای ساکن اتحاد جماهیر سوسیالیستی سابق بکار برد؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تاریخ استعمال و رواج ااصطلاح پان ترکیسم
ربطی به استالین ندارد. اولین بار 1860 م. به کار برده شده است:
« کائن ، دیوید و نیز وامبری[Vámbéry Ármin]*
* (1857ـ1913 میلادی ؛ از ترک شناسان و مبلغان اولیة اتحاد ترکان و نخستین کسی که اصطلاح پان ترکیسم را در دهة 1860 به کار برد) هر سه یهودی تبار بودند ( د.اسلام ، همانجا؛ حیلاو، ص 361). وامبری که آشکارا از استعمار انگلیس در برابر استیلای روسیه بر آسیا دفاع می کند، همة گروههای ترک را از نژاد واحد می داند. او حتی در کتاب > سفرهایی در آسیای مرکزی < نقشة امپراتوری پان ترک را ترسیم کرده است »- رییس نیا -پان ترکیسم
http://azer-online.com/melli/more/pantorkism_raisnia.htm

----*
-آرتور ل. دیوید
-لئون کائن
-آرمینیوس وامبری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوستان عزیز حواستان باشد که ترمهای استالینچی و ایستالینیست هم در تاریکخانه رژیم آخوندی ساخته و پرداخته شده اند، برای منزوی کردن آذربایجانیهای چپ: مارکسیست، کمونیست، سوسیالیست و طرفداران عدالت اجتماعی. ما در بین فعالین آذربایجانی استالینیست نداریم. اینها بخشی از ایداولوژی افندیسم است که اطلاعات رژیم برای افراد با ضریب هوشی زیر متوسط تولید کرده است. توجه داشته باشید که اینروزها افندیها «ایستالینیست» را نه در مورد چپها که در رابطه با استقلال طلبان بکار میبرند و آنها را باصطلاح «آذربایجانیستهای ایستالینگرا» و یا «ایستالینیستهای آذربایجانگرا» می نامند! این بخشی از مسئولیت آذربایجانیهای باهوش و باسواد و بادانش است تا ترفندهای عوامل رژیم را نقش بر آب کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان و سازاخ عزیز...دیکتاتور ها هیچ وقت توانای آن را ندارند که از تاریخ درسی یاد بگیرند یا استالینش باشد و یا هیتلرش..یا شاهنشاه آریا مهرش باشد و یا خامنه اش..... این دیکتاتور ها خیال میکنند که « تا ابد » حکومت خواهند کرد. اگر دکتر رضا براهنی بخاطر استفاده از 3 کلمه ترکی در یکی از مقاله هایش در رژیم دیکتاتوری آریا مهری شکنجه میشود, میکائیل مشفق هم بخاطر این شعر زیبا « اخو تار» سر از سیبری در می آورد و بعد کشته شود. ولی آنچه که می ماند همان 3 کلمه ترکی و همین «اخو تار » است . پهلویان دزدیند و فرار کردند , استالین و استالینیست هم به ته چاه جمکران ها افتاد. شما را دعوت به شعر و آهنگ زیبای « اخو تار » که به چندین نوع اجراء شده است دعوت میکنم..
https://www.youtube.com/watch?v=2qWKKnVBfsQ..( گول آغا ممداوف )..
https://www.youtube.com/watch?v=lTENVYWH-qQ .. ( ائلچین هاشم اوف)...
دامه..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
همه میدانند که انحاد شوم سه امپراتوری انگلیس و فرانسه و روسیه وستون پنجم آنها در داخل امپراتوری عثمانی یعنی ارمنیان (های لار) برای به زیر کشیدن تنها امپراتوری شرق و نیز کمکهای پشت جبهه ای از طرف مرزهای شرقی که انگلیسیها به دربار قاجار نفوذ کرده بودندو آنها در این ماجراها هیچ خبری نداشتند که موضع گیری کنند بهر حال در داخل با انفجارهای ارمنیها و کشتار بیگناهان مواجهشده و در مرزها سه اتحاد شوم و اکثر مردان قادر به جنگ در جبهه های جنگ هستند و دهات شرق عثمانی خالی از مردان جنگی و فقط زن و بچه و پیر ساکن ارمنیها موقعیت را مناسب دیده و برای ایجاد ارمنستان بزرگ اقدام به نسل کشی میکنند و بعد از بازگشت مردان جنگی که اثار ویرانی ده خود را میبینند ونظاره گر آنند که کسی از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مخترع لغاتی مثل آذری و پانترکیست، استالین بود، که خیلی از ملتهای ترک را در شوروی سابق، تبعید و بی خانمان کرد و افرادی مثل میکائیل مشفق را بخاطر سرودن شعر اوخو تار برای حفظ موسیقی آزربایجانی، بعد از تبعید به سیبری به قتل رساند، رهروان استالین نمی توانند از چهار چوب شابلون استالین عدول کنند، حرکت ملی آزربایجان دقیقا می داند جریاناتی که فرمانشان بطرف چپ لنگ می زند، اکثر آنها مهار افکار شان را در پیش پانفارسیسم چپ گرو گذاشته اند، و عملا با مطرح کردن لغات بی پایه و اساس و یا تکرار کلمات استالین و پانفارسیسم ساخته، حرکت ملی را با بحثهای انتزاعی مشغول می سازند، تا هر چه انرژی دارند صرف دفاع از خود بکنند، بابا به پیر به پیغمبر صحبت این حرفها نیست، آزربایجان را دارند زنده زنده آسیمله می کنند، گچی جانینین هایندا قصاب پی آختاریر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ دوستان لطفا سری به سایت آذری هابزنید۰لطفن هیچ چیزی درآنجاننویسید۰چون نه چاپ خواهدشدونه پس ازآن بشمااجازه داده خواهد شد که بتوانیدچیزی بنویسید۰اکثرنویسندگان این سایت تورکان ایرانی ویا افرادی هستند که براحتی تورکی رامیتوانند بنویسند وبخوانند۰منظورازاین نوشته دارای چندهدف است۰که ضرورتی نیست همه راتوضیح دهم آنانی که بایدمیتوانند پی به این اهداف ببرند میبرند۰این سایت توسط اداره امنیت ایران مدیریت میشود۰درزمان شاه نیزاکثرساواکی های مناطق تورک نشین ازخودتورک هابودند ودرمناطق دیگرهم چنین بود۰من یادم می آید حتی فرماندهان وتیمسارهای زیادی ازتورکان درارتش پست های بالایی داشتند درزمان رضاشاه هم همین طوربود۰درسایت آذری ها آقایان سیدجوادطباطبایی وجوادی وو۰۰ازتورکان صاحبان قلم اصلی بوده ومیدان دار این سایت امنیتی است ۰درزمان های گذشته اززمان نهادینه شدن پان فارسیسم نیزچنین بوده است ۰یعنی تورکان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوست گرامی که پیشنهاد چاپ منسجم کامنتهای من در مورد افندیسم را نموده اید. کاملا درست گفته اید، تئوریزه کردن یک موضوع احتیاج به تجزیه و تحلیل آن موضوع از منظرهای مختلف دارد که متاسفانه در حال حاضر فرصتش فراهم نیست. شخصا رغبتی به انتشار مطالب غیر مستند بدون ذکر منابع و مآخذ ندارم. پس این مسئله را باید موکول کرد به فرصتی دیگر. با نوشتن کامنتهای کوتاه در مورد افندیسم قصدم آن بود که توجه دوستان را به این مقوله نیز جلب کنم که به نظرم در کنار گفتمان پانترکیسم، یکی از مسائل اساسی در حرکت آذربایجانیها است. البته من به تحقیق روی این موضوع ادامه خواهم داد تا ببینیم کار به کجا میکشد!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« شماممد امین رسول زاده شناسی؟»
«علم شناخت شناسی» برای مکتب هاست، نه برای هر فعال سیاسی یا روزنامه نگاری.
- رسول زاده یک روزنامه نگار بود.

مقاله «نگاهی به افکار محمد امین رسول زاده» http://www.iranglobal.info/node/60205
به طور مختصر افکار او را روشن کرده است.
--
در مورد « لنین و استالین و مانند آنها» مکتب شناسی لازم است. مارکسیسم یک مکتب است.
---
کسانی که در مورد موضوعات مختلف سحنی دارند مقاله تحقیقی بنویسند.
ببینیم چه میگویند.
---
در باره ی ترکیسم و شاخه هایش دایره المعارف ها به قدر کافی نوشته اند و مقالات مختلف هم معرفی شده است.
زحمت بکشید خود تحقیق کنید. نباید انتظار داشته باشید که لقمه را جویده در دهان شما بگذارند.
تحقیق موضوع مشکل شماست نه مشکل کسی که این چیزها مسئله اش نیست. اگر مسئله و سئوال دارید
زحمت تحقیق و مطالعه بخود بدهید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب آقای ایلیار و منشی ناشناسش باید بگویم تمام این مقالات را من خوانده ام هیچکدام تعریف درستی از پان ترکیسم منشا و منبا کلمه پان ترکیسم و اینکه کجا و کی مصطلح شده چیزی نگفته. همه این مقالات همانهایی است که سایت آذری ها و جواد طباطبایی و برادران علیزاده (آراز و زرتشت) تکرار می کنند. مثلا جواد طباطبایی می گوید پان ترکیست بیسواد است . این تعریف جواد طباطبایی از پان ترکیست است که ایلیار هم در تمام مقالاتش تکرا کرده یا پان ترکیسم یک جریان شکست خورده است. اصلا شما پان تورکیست را نشان بده بعد بگو کی و کجا شکست خورده. اینها همه جوابهای من درآوردی است. در تعریف یک پدیده اول باید دید کی و کجا مصطلح شده؟ آیا رفقای بلشویک ما جوابی برای این سوالات دارند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
فرستاده شده توسط آراز سلیمانی در ش., 02/16/2013 - 17:48
نظر:
آ الیار محترم ... اگر در عمرتان حتی یک کلمه از جنایات تاریخی استالین و لنین, که میلیونها انسانهارا کشتند, به زبان می آوردید, حالا باور میکردم , که واقعا ذره ای به انسانها فکر میکنید.
فرستاده شده توسط آ. ائلیار در ش., 02/16/2013 - 22:39
نظر:
هر کس جنایت کرده طبیعی ست که محکوم است . فرق نمیکند چه کسی باشد. و چه تعداد آدم کشته. من نه استالین شناسم و نه لنین شناس. و نه قاضی. اگر اینان آدم کشته اند یا خشونت علیه انسان بخرج داده اند معلوم است که عملشان قابل دفاع نیست. و محکوم است. به انسان فکر کردن معنایش اینست که مشکلات « اقتصادی-سیاسی- تبعیضات و غیره » را به ژن آدمها مربوط نکنی و مردم فارسی زبان را « ژن معیوب» نام نبری. که فکری راسیستی و نازیستی ست. کاری که از دست یک انسان
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

لینک های پایین این مقاله را هم میتوان- درمورد ترکیسم موجود - ملاحظه کرد:
جریانهای راست و چپ در جنبش آذربایجان:
http://www.iranglobal.info/node/59989

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بقیه لیست مقالات را پیدا کردم که ائلیار داده بود
منابع در مورد ترکیسم، پان ترکیسم، بوز قورت ایسم ، آذربایجانیسم:

1-پان ترکیسم - رحیم رییس نیا
http://azer-online.com/melli/more/pantorkism_raisnia.htm

2-ترک و ترکها - رییس نیا
http://ketabnak.com/book/24670/%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7


3- گرگ خاکستری Graue Wölfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Graue_W%C3%B6lfe

4- « نقد و شناخت پانترکیسم و جریان بوزفورد
در جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان جنوبی- نوشته اسماعیل آل بایراق»

http://iranglobal.info/sites/default/files/pictures/Boz-Qurd-Ve-Guney-Azerbaycan.pdfعدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک ناشناس از ائلیار پرسیده که شما ترکیسم و پانترکیسم را تعریف نکرده افندیسم را مطرح میکنید ائلیار چندی پیش لیستی از مقالات را که درباره تورکیسم و پانترکیسم نوشته شده اند را معرفی کرد و لینک آنها را نوشت. من یکی دو تا را خواندم و یکی را تازه شروع کردم و لینک اش را میدهم. این مقاله در ایران کلوبال هم هست. اسمش شناخت و نقد پانترکیسم است

solgunaz.wordpress.com
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی ،
1- در باره ی معنی ترکیسم و پان ترکیسم و غیره لطفا به دانش نامه ها مراجعه کنید
2- لطف کنید هنگام نقل نظردیگری « ازنوشته او نقل کنید و فاکت بیاورید». نظرات خودتان را به نام دیگران ننویسید.
کار درستی نیست.
3- با کلماتی از قبیل « دانشمند مجازی» و غیره ، لطفا دیگری را « مسخره» نکنید، این کار سطح پایین « فرهنگ دیالوگ» نویسنده اش را میرساند .
4- کسی که علاقمند دیالوگ مدنی نیست، مجبور نیست وارد صحبت شود و مزاحم دیگران گردد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
ببینید شما میگوئید که هر کس خود را محدود کرد به یک چارچوب مثلا آزربایجان جنوبی چیلیق یا تورکیه چیلیق یا آزربایجانشمالی چلیق او در خط غیر دموکراتیک است چرا که او بقیه ملتها را در نظر نمیگیرد
خوب قبول کردیم
باز شما میگوئید جهانی باید فکر کرد باز هم قبول کردیم
خوب حالا میگوئید که برای اتحاد خلقهای ایران کار کنیم از نظر من ایرادی ندارد فقط با تعریف بالا نام شما پان ایرانیست و پان فارسیست نخواهد بود ؟؟؟؟؟
لطفا به سوال مشخص جواب دهید؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

گرامی، ما مخالف پانیسم و راسیسم از هر نوع وشکلش هستیم، از پان ایرانیسم گرفته تا پانفارسیسم و پانترکیسم و پان ارمنیسم و پان کردیسم و غیره و ذالک. چون آذربایجانی هستیم، طبیعتا به سرنوشت مردم آذربایجان هم حساستریم. شخصا طرفدار حق تعیین سرنوشت همه انسانها و خلقها به دست خودشان هستم، از جمله خلق آذربایجان. نمیدانم چگونه میشود سوال شما را شفافتر از این جواب داد! هدف ما تجزیه و تحلیل مسائل است، نه چیزی دیگر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
رابطه جواب شما به سوال من را نتوانستم پیدا کنم سوال من در پائین قید شده است لطفا جواب دهید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 


جناب qochaq zonozli،
من از اول گفتم که افندیها تعدادشان از دو دوجین بیشتر نیست ولی دم و دستگاه اطلاعات آخوندی را پشت سرشان دارند. اینها سعی میکنند خودشان را «ترکتر» از همه نشان بدهند و با تزریق ایداولوژی اطلاعات ساخته افندیسم به خون حرکت ملی، آن را از راه درستش که تلاش برای حق تعیین سرنوشت مردم آذربایجان است، منحرف سازند. دوست عزیز، افندیسم به آذربایجان معتقد نیست که بر محور آن هم کار کند. افندیسم خیلی وقت است که به رهنمود سربازان غیبی، آذربایجان را با «تورک ائلی» عوض کرده است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" فانون جامعه شناس و جامعه‌ای که وی را قبول ندارد "" بعد از انگشت گذاشتن به اشتباه فاحش فانون جامعه شناس پیرامون " فرق اساسی‌ عرب‌های فلسطینی و ترک‌های آزربایجان جنوبی " که یکی‌ عربیت آنان انکار نشده و نمیتوانست بشود چونکه یهودی شدن نیز به این ساده گیها نیست و دیگری ترک بودنش انکار شده، "" فانون جامعه شناس "" با " افندی ایسم " اشتباه دیگری مرتکب شد، اینک فانون "" سعی‌ دارد تمام سیاست سیستم جامعه فارس را در یکسان سازی و انکار ترکان "" به برنامه افندی سازی سوق دهد و دست سیستم را از " سیاست استحاله فرهنگی‌ ترکان بشوید ". ما نیز در مقابل " افندی ایسم فانون " با ترم "" داشناک فارس ایسم "" به مشتاق فانون خواهیم رفت، تمام تلاش‌ها فانون، در خدمت ارمنستان و جامعه فارسی‌ است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر من ایده های فانون تازه و جالب هستند. از نظر فانون افندیسم پدیده جدیدی در جنبش ملی آذربایجان است. از نظر او ویژگیهایی افندیسم را از پانترکیسم و تورکیسم و تورانچی گری و بوزقوردیسم متمایز میکند. من فعلا نتوانستم آنرا هضم کنم و در مورد آن فکر میکنم. فانون هنوز چهارچوب فکری "افندیسم" را بطور کامل تشریح نکرده اند و یواش یواش نظرات خود را در باره آن بیان میکنند.
من دو پیشنهاد دارم:
1- فانون "افندیسم" را در نوشته ای یا مقاله ای بصورت فرموله منتشر کند و از حالت کامتن نویسی درآید. چون مسائل مهم باید تئوریک و فرموله نوشته شوند.
2 - اگر موضوعات و بحثهای افندیسم بصورت کامنت نوشته شوند، از ائلیار عزیز خواهش میکنم آنها را جمع آوری کرده و بصورت نوشته ای کامل منتشر کنند تا خواننده راحت تر با این نظرات آشنا شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان ایلیار و عزا هنوز تعریفی از ترکیسم یا پان ترکیسم ارائه نداده اند حالا افندیسم را هم به آنها اضافه کرده اند. این انگهای بلشویکی هیچ مفهوم خارجی ندارد اگر داشت ایلیار در آن هفت من مقاله و مطلبی که در سایت بصورت مسلسل منتشر می کرد توضیح می داد. همه اینها فقط انگ است ولاغیر آنهم برای سرکوب دیگران . در اول انقلاب طرفداران خمینی هزاران تن را بدون محاکمه تیرباران کردند همه آنها یک عنوان داشتند "ضد انقلاب" . اینها دارند همان مسیر خمینی را می روند که اگر دارو دسته شان به حکومت رسید با انگ بلشویکی پان ترکیسم، ملت را سرکوب کنند ( همان روشی که تاواریش های روسشان 3 میلیون مسلمان را تیر باران کردند). ایلیار حکومت را در دو مورد 7 و 8 به تصفیه حساب با دشمنان خود متهم می کند:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزلی عزیز،  آنجا که در جواب اننیموس میگویید ، هنگام مهاجرت نیروهای مسلح مسیحی به خاکهای آذربایجان،  جمهوری تورکیه هنوز وجود نداشت، حق با شماست. ولی شما با این استدلال فقط توانسته اید یک آننیموس را سرجایش بنشانید. ولی از جواب دادن به سوال اساسی طفره رفته اید.
قضیه این است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
شما( فانون و ازا و ائلیار خواهش میکنم به این سوال اساسی فکر کنید و پاسخ دهید) گفته های باصطلاح خودتان (تورکیستها) یا افندیها را محملات مینامید آنها میگویند در این جهان مبارزه را برای آزربایجان انجام میدهیم و محور آزربایجان است شما چه میگوئید در این جهان با اینکه آزربایجانی هستید ایران را انتخاب میکنید نه جهان را و بعد به هر کس که یک محدوده دیگر را انتخاب میکند انگ پان میزنید
آیا با تعریف و انگ شما میتوان به شما هم گفت پان ایرانیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

ائلیار گرامی،
در اینکه مهملات پانترکیسم کنونی از مهملات پانترکیستهای یکی-دو نسل پیش تاثیر میپذیرند، هیچ شبهه ای نیست. ولی دخالت رژیم آخوندی در امورات افندیسم حساب شده تر و سیستماتیکتر از آن است که شما در نظر میگیرید، برای مثال: مهندسی ماجرای سوسک، آفتابی شدن نوار جوک خاتمی در بحبوحه تدارکات برای نهمین دورهء انتخابات ریاست جمهوری (انتخابات 88)، راه اندازی جریان «تراختور» در بحبوحه جنبش سبز، شعبده بازیهای جریان موسوم به بهارلی ها، ماجراهای سحر تی وی و دهها مسئله حساب شده دیگر. در هر حال من فعلا به تدریج نظراتم را اینجا مینوسیم تا بعدا سر فرصت این مطالب را بصورت منسجم چاپش کنم...
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی نوشته اند « رژیم با سرهمبندی کردن ایداولوژی افندیسم سلاح برنده ای را کشف کرده است»
از دید من « ترکیسم موجود و رایج در آذربایجان» اندیشه ای ست که بر پایه ی ترکیسم قدیمی قرار دارد.
تئوریهای « پان ترکیسم با تکیه به پان اسلامیسم ، توران گرایی، آذربایجان واحد گرایی( نام کتاب ائلچی بئی)، بورقورد گرایی، ترکیه گرایی » اینها مقولات پایه یی ترکیسم رایج در آذربایجان است. و تز جدایی یا استقلال راست سیاسی آذربایجان، منهای جناح چپ، براین پایه قرار دارد.
مقولات ترکیسم رایج در آذربایجان، تاریچه ی بیرون از حکومت اسلامی دارند و روشن است که آنها ساخته و پرداخته ی حکومت ایران نیست.
آنچه به حکومت ایران مربوط است « مانور سیاسی-نطری -تاکتیکی» ست که با وارد شدن به عرصه ی « تئوری ترکیسم رایج» انجام داده است و میدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

افندیسم—5

دوستانمان ائلیار و ایذا بحثهای ارزنده ای در خصوص مقوله پانترکیسم و وجهه های ارتجاعی و راسیستی آن مطرح نموده اند. ضمن تایید جنبه های عمومی مباحث این دوستان، به نظر من اصطلاح پانترکیسم برای پوشش دادن برخی معضلات و پدیده های جدید در میان سیاسی کاران آذربایجانی بویژه در خارج، از دخالتهای مستقیم اطلاعات رژیم گرفته تا مشکلات روحی و روانی و سرخوردگیهای ناشی از مسائل مهاجرت، تا حدودی غیرکافی است. در طول 20-30 سال گذشته، ما شاهد ظهور پدیده جدیدی در میان فعالان آذربایجانی بوده ایم که گفتمان پانترکیسم، علیرغم اهمیت ضروری اش، برای تجزیه و تحلیل این پدیده کفایت نمیکند. من این پدیده جدید را «افندیسم» نامیده ام. یکی از تفاوتهای اساسی افندیسم با پانترکسیم آن است که افندیسم، بعد از برپایی جمهور اسلامی در 1979، از طریق مراکز اطلاعاتی رژیم تدوین و مهندسی شده است؛ حال آنکه پانترکیسم ریشه در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال دارم از چپها و کومونیستها
من نگاهی انداختم به کامنتها.
مخالفان ائلیار، ایضا، فانون و غیره مداوما دیدگاه استالین را و لنین را نقد میکنند اما هیچ نوشته ای از چپها در رابطه با لنین و استالین ندیدم.
تا آنجا که من شنیدم چپها اکنون کمتر و بندرت از لنین و استالین دفاع میکنند. خواستم بدانم که کدامیک از چپهای خودمان یعنی اذربایجان لنینیست یا استالینیست هستند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناشناس درست گفتند. کسی نمی تواند از کمکهای ترکیه و عثمانیها به آذربایجان جنوبی و شمالی نمونه بیاورد. آنها همیشه دنبال منافع خود بوده اند. آنها حتی به آذربایجان شمالی هم کمک نکرده اند. همان ائلیچی بئی که همیشه دلش به ترکیه خوش بود در جریان جنگ باارمنستان از ترکیه کمک نظامی خواست ولی ترکیه هیچ کمکی به آذربایجان شمالی نکرد.
عثمانیها در جلولوق بدنبال اهداف سیاسی و نظامی خودشان در آذربایجان بودند و بعنوان اشغالگر وارد آذربایجان شدند.. عین امریکا که هم اکنون در افغانستان، عراق، سوریه وارد عمل شده است تا اهداف خود و منافع خود را تامین کند. برای امریکا منافع افغانی، عراقی و کورد معنایی ندارد.اما بدبخت کسانی هستند که ساده لوح هستند، غیر سیاسی هستند و تاریخ نمی دانند و از اهداف استراتژیک دولتها بی خبرند و به اشغالگر و دشمن توهم دارند. بوزقورد ما این چنین است. لطف کنید لیستی از کمکهای عثمانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما برای آذربایجان جنوبی مبارزه می کنم. نیرو و امکانات ما باید به آن اختصاص و بکار گرفته بشوند. در پروسه مبارزه اگر کشورهای دیگر از ما حمایت کردند دستشان را خواهیم فشرد. اما دولت ترکیه هرگز از ما حمایت نکرده است. اما ناسیونالیستهای ما همیشه مداح ترکیه و سپاسگزار ترکیه هسنمد رابطه یک طرفه است. در دیپلماسی این رابطه غیر عادلانه و نادرست میباشد. اگر ترکیه از مردم آربایجان و مبارزه آنها دفاع نمی کند، چرا ما از ترکیه و رهبر اسلامی و فاشیست آن حمایت کنیم؟

تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنونیموس جان عا لمی گوید در کسی که منطق وجود نداشته باشد در گرداب جهل وعناد قرق میشود.شما چند جمله وچند واژه یاد گرفتی و همیشه طوطی وار آنها را تکرارمیکنی.قاطی وپاتی در هم وبرهم تکرار مکررات مینویسی عزیز برادر مینویسی:اولا باعث وعامل مهاجرت مهاجران ارمنی ها از ترکیه عثمانی به اراضی آذربایجان دولت پانترکیست عثمانی بود"شما اگر با دقت بیشتری به این پارا گراف خود بکنی به طوطی وار بودن وتکرار غلط در غلط بودن پی خواهی برد.اولا ایدئولوژی دولت نه بلکه امپراطوری عثمانی اسلام بود نه پانترکیسیم.علاوه بر این امپراتوری عثمانی مخالف سر سخت پانترکیسم هم بود.دوما در زمان امپراطوری عثمانی کشوری بنام ترکیه وجود نداشت.وقتیکه انسان بدون اطلاع واشراف کامل به مسائل چند کلمه ای از دیگران یاد می گیرد وطوطی وار همان کلمات غلط را تکرار میکند،نتیجه اش بجای منطق غرق شدن در گرداب جهل وعناد میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حبیب جان مطرح کردن افندیسم در امر.وز آزربایجان که ملت ترک زیر فشار جامعه فارس سالار در مرز آسیملاسیون واقع گردیده مثل این می ماند که مردی را که در اثر زخم دشمن قدار تمام اعضای بدنش چرک کرده باشد، و ما برای در مان زخمهای او قرص ضد حاملگی تجویز بکنیم، می باشد، تا بدینوسیله به کمک لغت های انتزاعی و غیر چسبانی، مثل پانترکیست، تجزیه طلب، حرکت ملی را غیر ملی و وابسته به شرق و غرب نشان دهیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سازاخ، من تکرار می کنم که، جنایات بیشمار استالین و پان فارسیزم حاکم بر ایران، دلیل بر حقانیت افندیسم شما نیست، که امروز افندیسم شما نیز در خود آناتولی به بن بست کامل رسیده است و ملت آذربایجان باید دیوانه باشد که بخواهد این ایدئولوژی را جانشین ایدئولوژی های ورشکسته قبلی (استالینیستی و پان فارسیستی و اسلام سیاسی) بکند.
در جواب آننیموسی که نوشته بود، نیمی از  عمر را در خدمت به سازمان فدایی و حزب توده به هدر داده، میخواهم بگویم که، عزیز دل برادر،  فکر نکن که اگر نیمه دوم را در مبارزه با آنها صرف کنی، میتوانی آن "ضرر"را جبران کنی. برعکس با این کار تمام زندگی خود را در وابستگی به این جریان بهدر خواهی داد. نیمی را در وابستگی مستقیم، نیمه دوم را در وابستگی منفی. ولی در هر حال در وابستگی به این ایدئولوژی.
در میان آشنایان من هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

آقای yaradicliq، فرض کنیم ترک گفتنهایت به خاطر هویتت است، از صبح تا شام اردوغان اردوغان گفتنهایت برای چیست؟ آیا پان تورکیسم شاخ و دم هم دارد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حبیب فانون عزیز ، پانفارسیسم پایش را گذاشته بروی گلوی فرزندانمان در مدارس فارسی، آنوقت ما باید درد خودمان را فراموش کنیم و به معصومیت جامعه فارس اشک بریزیم ، و جانمان در راه ایجاد دمکراسی برای آنها فدا کنیم. با اختشاش فکری نمی شود ملتی را برای ایجاد جامعه بی طبقه پرولتری بدهان دندان تیزان پانفارسیسم و مرزهای پر کهر سوق داد ذهنیت انترناسیونالیسم یکپارچگی ایران قادر بدیدن تبعیضات زبانی و فرهنگی نیست، چون دین و ایدوئولوژی هر دو افیون ملتهاست، و ایدوئولوژی کمونیسم نمی تواند مستثنی از اعتیاد به افیونیت باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر دلیل منطقی اوردید که چرا دو کامنت مرا سانسور کردید دو تا جایزه برایتان می فرستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" چرا اشکالات اساسی‌ به دیدگاه فانون جامعه شناس وارد است؟ """ پروسه آسیملاسیون و استحاله فرهنگی‌ " یهودی‌ها بر علیه عرب‌ها " نمیتوانست با "" تمرکز بر یهودی سازی از عربها توسط یهودی‌ها "" به اجرا گذاشته شود. ولی‌ پروسه "" آذری - فازری سازی از ترک ها، توسط فارس ها، به دلیل اشتراکات مذهبی‌ / فرهنگی‌ ترک‌ها / فارس‌ها "" به خوبی‌ به مرحله اجرا گذاشته شد، جریان هویت طلبی در آزربایجان جنوبی، درست به این دلیل ساده، روی "" هویت ترک "" تاکید دارد، یک عرب نیازی به "" تاکید بودن به عرب بودن خود نداشت چونکه عربیت آنان، انکار نشده بود، اگر یک جامعه شناس قادر به درک این ریزه کاریها نیست، نباید وارد امور اجتمائی شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ جناب آقای مسئول کامنت آیامیشود دلیل چاپ نکردن کامنت های من رابفرمایید؟من نه به کسی توهین میکنم ونه چیزدیگر۰اگرچنانچه جواب ودلیل منطقی برنوشتجات من نداریدآنربفرمایید۰من بهیچ وجه ناراحت نمی شوم۰ که آقای توکلی خودبفرمایند .تا دراین سایت نباشم۰ والا دلیلی نمیتوان یافت که متون من کلن حذف شود۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای سازاخ، انتقاد از پان فارسیزم، ما را از پرداختن به پان ترکیزم و افندیسم بی نیاز نمی سازد. دوستمان "فانون" افندیسم را "به جای" پان ایرانیزم به نقد نکشیده بلکه در کنار آن نقد کرده است.
دوم اینکه،  در تاکید به ظلم و تبعیض پان فارسیزم آدرس کاملا غلط داده اید. این حرفها را نباید در بحث با فانون و ایذا بکار برید.
 شما باید در نظر بگیرید که یک قرن دیرتر به این حرکت آزادیخواهانه پیوسته اید ولی در حال خوش امده اید که جایتان خالی بود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک جبهه از روشنفکران تورک بر ضد انحرافات جنبش ملی در آذربایجان تشکیل شده است. ائلیار، ایزا، اسماعیل آلبایراق و فانون
من از تحقیقات این دوستان چپ تشکر میکنم.
امید است این دوستان به کارشان ادامه دهند و چپ قدرتمندی را در آذربایجان شکل بدهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

تبریزلی -
ترکیه هرگز به سود و منافع کار خیری انجام نداده است. ترکیه در قتل عام آذربایجانیها همکار و پشتیبان اسماعیل سمیتکو بود. ترکیه دشمن پیشه وری بود و در نوشته ای خواندم که " عثمانیها به هیچ وجه بخاطر منافع آذربایجانیها و نجات تورکهای آذربایجان از ظلم و زور ارامنه،به ارومیه لشکرکشی نکردند، آنها بیشتر به کمکهای لشکریان عثمانی و فرشتگان      نجات بخش بوزقوردهای عثمانی برای نجات تورکهای آذربایجانی از کشتار ارمنیها انگشت میگذارند که در این مورد هم بی اطلاعی و عوام فریبی شان آشکار میشود.  واقعیت این است که:
اولا باعث و عامل مهاجرت ارمنی ها از ترکیه عثمانی به اراضی آذربایجان دولت پانتورکیست عثمانی بود. یعنی اگر پانتورکیستها به کشتار و قتل عام ارمنی ها در ترکیه نمیپرداختند، ارمنیها مجبور نمی شدند به آذربایجان روی آورده و در آنجا به قتل عام آذربایجانیها و تشکیل دولت ارمنی بپردازندعدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستی نوشته است که آنها بیشتر به کمک لشکریان عثمانی وفرشته گان نجات بخش بوز قوردهای عثمانی برای نجات تورکهای آذربایجان از کستار ارمنیها انگشت میگذارند که در این مورد هم بی اطلاعی وعوام فریبی شان آشکاراست"
حالا ببینیم کی بی اطلاع وعوام فریب است.اولا باید دانشت که در زمان عثمانی پدیده ای به نام بز قورد در لشکریان عثمانی وجود نداشت این پدیده بعد از عثمانی در ترکییه نوین بوجود آمد بود. دوم دلیل محاجرت این صلیبیون مسیحی{اشوریان وارامنه داشناک} به تحریک دنیای مسیحی ودولت های در جنک با عثمانی مانند "انگلیس؛روسیه،فرانسه وحتا امریکا" برای تشکیل دولت مسیحی حائل میان دوول مسلمان بود که پا نگرفت سومین دلیل محاجرت اینان خیانت به کشور خود وستون پنجم شدن به دوول متخاصم با امپراتوری عثمانی بود.چهارم با اینکه مردم غرب آذربایجان با آغوش باز این محاجرین را پذیرفته بودند وحتا در خانه های خود آنان را اسکان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیزفانون گرامی،این غیر ازطفره رفت چه میتوان باشد"استالین مارکسیست لنینست بود یا نه" چرا استالین موضوع دیگری است؟بلی این درست است که عبدالناصر مرده است ولی پان عربیسم این مرحوم خود را در" اتحادیه عرب" نشان میدهد این نگاه دو گانه حاصل چیست که در جائی میگوید عبدالناصر مرده ولی در جای دیگر مرده گان پانترکیسم را از قبر بیرون آورده دوباره زنده میکنید.بنظر تان این همان ایده ایدئولوژک شده نیست؟بیاید رو راست باشیم وتعصب ودکماتیسیم را کنار بگذاریم وهر موضوع را انطور که هست نگاه بکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز،مثل اینکه شما هم مانند"ایذا" به هر شاخه ای می پرید تا اصل موضوع را لوس کنید.دوست عزیز تمامی این اصولی که شما نام میبرید در درون جنیش ملی ومدنی آذربایجان وجود دارد برای مثال"خانم ژاله تبریزی"فعال حقوق بشر در سازمان یونسکویکی از فعالان حقوق بشر ملت های تحت ستم در ایران است علاوه بر لابی ملت های تحت ستم از حقوق زن ،کودک وغیره دفاع میکند.در عین حال عضوی ازجنبش ملی ومدنی غیر متشکل آذربایجان هم هست. مسئله ریش سفید معابی ویا "آغ ساققالیق "هم نیست منظور وهدف این است کی به جای بحث های حاشیه ای ونا مربوط به مسئله اصلی که همان"هژمونی سلطه" از نوع شونیزم فارس مهور است به پردازیم ونیروی اصلی حرکت ملی را به جای هدر دادن بی مورد به اصل مطلب معطوف بداریم.بلاخره چه ما بخواهیم وچه نخواهیم حرکت ملی ومدنی آذربایجان مثل تمامی جنبش های جهانی دوستان ومخالفانی دارد.این معلوم است که باید از دوستان
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-« در تماس با دولتهای غربی و شرقی و دول دوست منطقه در ارتباط ارگانیک با ...مردم آزربایجان برنامه استقلال آزربايجان را به راه انداخت.»
«سرنوشت آزربايجان چه ربطی به دفاع از حقوق بشر در ونزوئلا دارد؟»
---
- دولتها برای هیچ مردمی استقلال نمیدهند و نداده اند. دولتها همیشه منافع خود را دنبال میکنند.
در اصل «دوست داشتن آذربایجان» حفظ استقلال وجود دارد. دولتها ناقض استقلال هستند.
جنبشهای دموکراتیک که از حقوق انسانی ما در عرصه ی « حقوق بشر» دفاع میکنند مدافع استقلال ماهستند. و متقابلا ما هم از حقوق انسانی آنها دفاع میکنیم. و مدافع استقلال آنها هستیم.
--
نه باکو و نه آنکارا و نه هیچ دولت دیگری برای ما استقلال هدیه نمیکند. کسی که دنبال دولتها موس-موس کند استقلال خلق خود را میفروشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز، من از جواب شما طفره نرفتم. خیلی شفاف گفتم که آن جهانبینی ها ضد انسانی نیستند و نمیتوانند هم باشند. شما هیچ حرفی از استالین نزده بودید، استالین داستان دیگری است. دیگر اینکه، عبدالناصر و پان عربیسمش مرده و تمام شده. مبارزه مردم فلسطین در جلو چشممان جاری است. به نظر میرسد نوستالژی به گذشته در شما بیشتر از من است! دوست دیگری با زبان کنایه می گوید: « تمام گروهای فاشیستی عنوانهای سنتیمنتال دارند.» کاملا درست می گویید. ولی چرا این را به افندیهایی گوشزد نمیکنید که زوزه گرگ کشیدن را افتخار می دانند و اسم مرامشان را ترکپرستی گذاشته اند؟ آیا آنان نیز نباید از آن گروههایی که نام بردید چیزی یاد بگیرند و حداقل ظاهر قضیه را حفظ کنند؟! پس مسئولیت روشنفکرانه شما کجاست؟ ما که غیر از دمکراتیزه کردن زبان و ادبیات افندیها چیز دیگری نگفتیم! همین دوستمان از ما میخواهد که یک گروه و یا کشور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
آزربایجان از طریق روده درازی به جایی نخواهد رسید. سرنوشت آزربايجان چه ربطی به دفاع از حقوق بشر در ونزوئلا دارد؟
پنج اصل ائلیار را میتوان در یک اصل خلاصه کرد.
1- دمكرات باشید
بقیه اصول از این مشتق میشوند.
دمكرات یعنی اینکه به دمکراسی پایبند هستید. یعنی مردم بر خود حكومت میکنند و چون همه برابرند پس عدالت برقرار است. نمیشود دمكرات بود و سر مردم کلاه گذاشت!
دمکراسی برای انسانهاست نه کلاغها پس انساندوست میشوید. گرچه کلاغ ها هم از انسانيت بهره میبرند،.
یک دمكرات از حق تعیین سرنوشت ملل در همه دنیا دفاع میکند.
لازم به اينهمه کاغذ دیجیتال سیاه کردن نبود.
بارها گفته ام از کلی گویی و فلسفه بافی های بی انتها باید دست بر داشت و تمركز بر ایجاد یک سازمان یا جبهه فعال عملگرا نمود تا در تماس با دولتهای غربی و شرقی و دول دوست منطقه در ارتباط ارگانیک با ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
چرا متوجه نیستید دفاع کردن با مدافعین فرق دارد و هر یک اصل جداگانه است اگر منظورتان این است که هر چه شما گفتید آن شود خوب با استالین آزادی خواه چه فرقی دارید؟؟
5- دفاع میکنیم
6- مدافعینی داریم
لطفا ما و همگی را از مدافعینمان محروم نکنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ گرامی
من یا ما بر علیه ملت تورک بسیج نشدیم. ما هم در باره ستم ملی به آذربایجان، تبعیضات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به ترکها، اگر بیشتر از شما ندانیم حداقل کمتر از شما نمی دانیم. ما وقتی وارد بحث با شما میشویم اینها را پذیرفته شده و بقولی فرض میگیریم. حد به این عمیقا اعتقاد داریم که آذربایجان مستعمره و سرزمینی اشغال شده است. ما باور داریم که ما مردم استعمار زده آذربایجان باید مبارزه کنیم و مثل هر ملت دیگری کشور و دولت مستقل خود را داشته باشیم. بنا براین لطفا در هر کامنتی به ما آموزش ابتدایی ندهید. بحث از اینجا شروع میشود که در این مبارزه یعنی مبارزه رهایی بخش و دمکراتیک جریانات ناسیونالیست افراطی، بورژوا، سود پرست، ریاکار، دورو، قدرت طلب، دیکتاتور و فاشیست مبارزه را به انحراف و شکست می برند. دوست عزیز، ما صادق ترین، فداکارترین و سر سخت ترین مدافعان
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-دوستان مسایل مختلفی در خارج از آذربایجان مطرح میکنند توجه ندارند که بر اساس اصل 5 حقوق بشر ما میتوانیم از حقوق دیگر انسانها در همه جای کره ی زمین دفاع حقوق بشری داشته باشیم و دیگران هم متقابلا حق دارند از حقوق انسانی ما دفاع کنند.
- در عین حال از نقض حقوق، توسط « سازمانها و دولتها»، در تاریخ ، که رخداده صحبت میکنند، باز فراموش میکنند، 5 اصل نقض حقوق را از طرف هر فرد و جمع و سازمان و دولتی غیر انسانی میداند. و از حقوق هر انسانی میخواهد دفاع کند.
- در ضمن دوستان توجه ندارند که اصول یاد شده مهمترین مسایل داخلی و خارجی را پاسخ میگویند و چیز مهمی را کنار نگذاشته اند.
به مقاله جداگانه که منتشر شده رجوع شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنها بیشتر به کمکهای لشکریان عثمانی و فرشتگان      نجات بخش بوزقوردهای عثمانی برای نجات تورکهای آذربایجانی از کشتار ارمنیها انگشت میگذارند که در این مورد هم بی اطلاعی و عوام فریبی شان آشکار میشود.  واقعیت این است که:
اولا باعث و عامل مهاجرت ارمنی ها از ترکیه عثمانی به اراضی آذربایجان دولت پانتورکیست عثمانی بود. یعنی اگر پانتورکیستها به کشتار و قتل عام ارمنی ها در ترکیه نمیپرداختند، ارمنیها مجبور نمی شدند به آذربایجان روی آورده و در آنجا به قتل عام آذربایجانیها و تشکیل دولت ارمنی بپردازند.
تبریزلی - ترکیه هرگز به سود و منافع کار خیری انجام نداده است. ترکیه در قتل عام آذربایجانیها همکار و پشتیبان اسماعیل سمیتکو بود. ترکیه دشمن پیشه وری بود و در نوشته ای خواندم که " عثمانیها به هیچ وجه بخاطر منافع آذربایجانیها و نجات تورکهای آذربایجان از ظلم و زور ارامنه،به ارومیه لشکرکشی نکردند،


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون عزیز، البته یادم رفت که شما چرا یاسر عرفات را مثال میرنید البته به غلط. چراجمال عبدال ناصر را مثال نمیزنید که بانی پان عربیسم بود وبه قول الیانفسکی رهبر جنبش رهائی بخش خاق عرب بود ودر پروسه ای راه رشد غیر سرمایه داری را طی کرده به سوسیالیسم مدینه فاظله خواهد رسید.فقط خواهشی که از شما واز همفکران شمادارم ازاین تعصب ونوستالژی غلط گذشته دست بر دارید وبا واقعیت های امروز آشنا بشوید وخودتان را با امروز امرورز آبدیت بکنید.آنموقع شما پا گیر جنبش ملی ومدنی مردم آذربایجان نخواهید شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز جناب فانون،من از اول میدانستم که از سئوال بنده به طفره خواهی رفت وبه جای سئوال من مغالطه در پیش خواهی گرفت واز همین روی این سئوالات را مطرح کردم . فکر نمی کنید که این مغلطه بازی عوض جواب سئوال چیزی جز غرض ورزی وعناد نیست.آیا شما خبر ندارید که استالین صدها هزار نفر منجمله بهترین کمونیست ها را به چوخه اعدام سپرد.کوبا،کره شمالی وهم اکنون ونزئولا در جلو چشمان شما نیست.چرا این همه تعصب به خرج میدهید تمامی اینها محصول ایدئولوژی مارکسیسم وللینیسم نیست ؟ وضد انسانی نیستند؟ .لطفا شما که این همه اگاهی دارید؛برآورد کنید که پانترکیسم در دنیا چه قدر بیشتر باعث کشتار شده یا ایدئولوژ مارکسیم وللینیسم.البته باید خاطر نشان بشوم که زمانی من خود مارکسیست از نوع آرمانگرا به قول خامنه ای بودم وعضوی از سازمان فداییان خلق بودم ولی با مشاهده عینی ،نه آرمانی از این ایدئولوژی ایدئولوژیک شده مکتبی رها شدم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این دانشمند مجازی جدید ما(فانون) به موارد جالبی اشاره می کند:
1."عنوانی است دمکراتیک و گروهها و جریانات مترقی هم حمایتش میکنند". دانشمند عزیز تمام گروهای فاشیستی عنوانهای سنتیمنتال دارند. مثلا ناسونال سوسیالیست ها(نازی ها) . حزب ولادیمیر ژیرینوفسکی (لیبرال-دموکرات)- حزب راست افراطی گرت ویلدرز(حزب آزادی) یا همین حزب نهضت آزادی خودمان که بر پایه پان ایرانیسم شیعی بنا شده. پس می بیند تئوری این حزب ها بر اساس اصل عقل مردم در چشمشان است بنا شده.
2. الان در بسیاری از کشورهای اروپایی احزاب دموکرات عناوین ملی و ناسیونالیستی دارند
3. استاد می فرمایند"بسیار طبیعی است که افراد و یا گروههایی اینجا و آنجا پیدا بشوند و زیر نام مارکسیسم دست به اعمالی ضد انسانی بزنند". شما یک گروهی را با تفکر مارکسیستی نام ببر که اینکاره نباشد همه تروریست و دیکتاتور تشریف دارند . شما حتی یک مثال هم نمی توانی بیاوری.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز،حالا رسیدیم به اصل مطلب، اصلی هم هست به نام هم منافع بودن."ژئو استراتژی"امید وارم مرا با تکفیر"پانترکیسیم" ملحد نکنید و محدورالدم نفرمایید.در آذربایجان جنوبی که تحط سلطه هستیم ما به غیر از ترکیه وآذربایجان شمالی آن هم " با لفعل نه بالقوه هم منافع دیگری نداریم{البته در باب جنبش ملی}نه چیز های دیگر مانند......حتما می دانید که در ماجرای جیلو لوق که اولین بار در زمان کودکیم ازمادر بزرکم در تبریز روایت های از شنیده های خود برایم نقل کرده بود آشنا شدم.همیشه به دنبال دانستن حقیقت این ماجرای تاریخی بودم حتا دهه ها پیش این موضوع را از دوست محقق وتاریخ شناسمان آقای رئیس نیا هم پرسیدم.البته در آن زمان ایشان اظهار بی اطلائی کردند.بعد ها بعد از جستجو وتحقیقات فراوان علی الخصوص با دادن اطلاعات کتاب آقای دئلمقانی از ماجرائی جیلولوق آشنائی بیشتری یافتیم.حالا منظورم بیشتر شکافتن این ماجرائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای فانون و EZA آ. ....برخلاف ژستهای عدالتخواهی انتزاعی ، من در تعجبم که شما چرا بجای عالیجنابیسم فارسی که با ط دسته دارش هر روز در مدراس ایران به هویت کودکان ترکزبان تجاوز می کند بر علیه ملت ترک متمرکز شده اید؟ مالیاتی که ملتهای غیر فارس پرداخت می کنند بیش از مالیات ملت فارس و ارمنی می باشد ، بودجه ائی که برای آموزش بزبان مادری دریافت می کنند ،صفر درصد است، در مورد ملت فارس و ارمنی، ضمن دریافت 100% بودجه آموزشی بزبان مادری، بودجه مسروقه از زبان دیگر ملل را هم دریافت می کنند، در مورد بودجه های اقتصادی و عمرانی و همچنن بودجه های فرهنگی و دینی و ساخت آنها صفر در صد بودجه به آنها اختصاص می یابد در صورتیکه برای ملت فارس ارمنی 100% به همراه بودجه مسروقه دیگر ملل غیر فارس اختصاص داده می شود،
آنوقت شما بجای انگشت گذاشتن بر روی درد آسیملاسیون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی Anonymous ، ایداولوژیهای پانگرا و نژادگرا/قومگرا نگرشهایی هستند راسیستی بخاطر آنکه بر اساس نژاد و قوم بنا نهاده شده اند. و چون ذاتا نژادپرست هستند، پس ضدانسانی هم هستند. برای مثال، آقای یاسر عرفات می آید و اسم حرکتش را سازمان آزادیبخش فلسطین نام مینهد. این عنوانی است دمکراتیک و گروهها و جریانات مترقی هم حمایتش میکنند. حالا تصورش را بکنید اگر او می آمد و میگفت من عربچی/عربیست هستم و اسم مرام و ایداولوژی ام هم عربچی لیک/عربیسم است. طفل دبستان هم میداند که عربیسم در همچو کانتکستی یعنی نژادپرستی بر اساس عربیت، یعنی راسیسم عربی. تورکیسم و تورکچولوک هم دقیقا همینطور است. یعنی راسیست بودن و ضدانسانی بودن همچو مرامهایی از همان عنوانشان داد میزند! حالا بعضیها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
5- دفاع میکنیم
6- مدافعینی داریم
لطفا ما و همگی را از مدافعینمان محروم نکنید
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز زونوزلو، شما میتوانید طبق اصل پنجم و دیگر اصول از حقوق انسانها ( همزبان یا غیر هم زبان) در ترکیه ، کرکوک و هرجای دیگر در خارج و ایران دفاع کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
پیشنهاد ششمی را هم اضافه کنید
6- هم پیمانانی داریم و نیز مدافعانی داریم که در منطقه خودمان هستند و از آنها شروع میکنیم در درجه اول همزبانانمان هستند اوتای و تورکیه و کرکوک و بعد روشنفکران ملتهائی که ما را درک میکنند و در مقابل ما نایستاده اند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
پنج اصل « حقوق چولوق»:
1- حقوق ، میخواهیم
2- دموکراتیم-چون به دموکراسی باور داریم و مسالمت جو هستیم
3- لاجرم و بر این اساس که دموکراتیم انسان دوست نیز هستیم
4- آذربایجان را دوست داریم .
5- مدافع (معنوی و سیاسی مسالمت جویانه) حقوق بشر در سراسر جهان هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
مینویسید که :
1- حقوق ، میخواهیم
2- دموکراتیم-چون به دموکراسی باور داریم و مسالمت جو هستیم
3- لاجرم و بر این اساس که دموکراتیم انسان دوست نیز هستیم
4- آذربایجان را دوست داریم .
5- مدافع (معنوی و سیاسی مسالمت جویانه) حقوق بشر در سراسر جهان هستیم
----
اضافه میکنم :
6- هم پیمانانی داریم که در منطقه خودمان هستند و از آنها شروع میکنیم در درجه اول همزبانانمان هستند اوتای و تورکیه و کرکوک و بعد روشنفکران ملتهائی که ما را درک میکنند و در مقابل ما نایستاده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون گرامی، من از مارکس ویا لنین سئوال نکردم.من از ایسم ها سئوال کردم، بطور واضح از ایدئولوژِی مصطلح در ادبیات کمونیستی،یعنی از مارکسیسم ولنینیسم سئوال کردم،آیا این ایدئولوژی وطرفذارانشان را مثل ایدئولوژِی پانیست ها ضد انسانی می دانید یا نه؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون عزیز زحمت کشیدند نظرات خود را نوشتند. و پیشنهادی هم دادند. در این مورد که «مقوله» -به عبارت ساده تر "نام"- باید دقیق باشد که واقعیت موجود را واضح بیان کند. در این اندیشه با ایشان موافقم.
فانون « افندیسم» را به جای « پان ترکیسم یا ترکیسم و شاخه هایش» ارائه داده اند.
سخن ایشان درست است که اصطلاح « افندی» را اولین باز پیشه وری در رابطه با « مواضع ترکیستهای ترکیه» استعمال کرده است. و منظورش این بود که مواضع جنبش دموکراتیک آذربایجان غیر از آن است که ترکیستها در ترکیه فکر میکنند.
--

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
با تشکر از آقای fanon
تورکیسم یا تورکچی لیک که بنده میشناسم و در داخل حرکت ملی آزربایجان جنوبی با نام کلی آزربایجانچی لیق مشهور است یک اعتقاد طرفدار حقوق مدنی و انسانیت وانسانی است و روش مبارزه اش مدنی بوده و با راست ( انواع پان .. فاشیست )و چپ (کمونیست فاشیست ) مخالف است اما با مذهبیون آزربایجانچی وکمونیستهای آزربایجانچی موافق و در یک جهت میباشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

جناب زنوزلی،
من الان دسترسی به منابع ندارم، متاسفانه. به احتمال زیاد پیشه وری این جمله را در سخنرانی سالون تئاتر شیر و خورشید تبریز، 25 شهریور، 1945 بر زبان آورده است. در هر حال، جمله معروفی است از پیشه وری و مطمئنا خیلی از دوستان هم شنیده اند...
دوست عزیز که از مارکسیسم لنینیسم پرسیدید: به نظر من باید مارکس را از لنین جدا کرد... تحلیلهای مارکسی انسانی ترین تحلیلها و نگرشها هستند در مورد انسان و جهان. در مورد لنین نظرات متفاوت و مختلفی وجود دارد. من بیشتر با نظرات جامعه شناس اسلونویایی، اسلاووی ژیژک موافق هستم. کتاب جدید ژیژک در مورد لنین اخیرا چاپ شده است:
Lenin 2017: Remembering, Repeating, and Working Through
by V. I. Lenin and Slavoj Žižek
https://www.versobooks.com/books/2469-lenin-2017

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون عزیز،نوشته اید:دوستان گرامی من هم با نظرات کلی دوستانمان"ائیار وایذا"موافقم که پانترکیسم مثل همه پان های دیگر یک ایدئولوژی ضد انسانی وراسیستی می باشدآیا شما مثل این ایدئولوژی های ضد انسانی ایدئولوژ ی مارکسیسیم للینیسیم را هم ایدئولوژی ضد انسانی میدانید یا نه؟


ژی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب qochaq zonozli شما چندین بار از عزا و ایلیار خواهش کردید منبا و منشا کلمه پان تورکیسم و تعریف ان را توضیح دهند. جوابی نیامد و نخواهد امد چون خودشان هم نمی دانند پان تورکیسم یعنی چه؟ پان تورکیسم یک کلمه است که جمع اضدا است. پانیونانی با تورک تورکی و ایسم لاتین با هم جمع شده اند تا ابزاری باشد در دست عزا و ایلیار و این دانشمند جدیدمان فانون.
پان تورکیسم یک انگ بلشویکی است که با آن 3 میلیون مسلمان را با این انگ تیرباران کردند.به انگهای بلشویکی توجه کنید :
1. پان تورکیست
2. ضد انقلاب
3. بورژوا
هیچ کدام از این انگها نه تعریفی دارد نه نمود خارجی. فقط ابزاری است برای کوبیدن مخالفین.دو مورد اول را فارسها بعد از انقلاب از رفقای روس خود اقتباس کردند و ملت آزربایجان را کوبیدند. عزا می گوید در جواب ما کمونیسم روسی را می کوبند ولی نمی گوید که خودش برای کوبیدن ملت آزربایجان و تورکچولوق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
با تشکر از آقای فانون
لطفا منبع کتبی منظور از منبع کتبی یعنی روزنامه مجله کتاب باذکر سال انتشار و صفحه یعنی کامل تا ما هم بتوانیم مراجعه کنیم و جمله را بخوانیم و نظر خود را بنویسیم اگر مایل باشید که مستند پیش برویم والی ملا صفتانه و شاه صفتانه و استالین صفتانه و هیتلر صفتانه بخواهیم پیش رویم که هر چه من گفتم صحیح است و تو باید بپذیری که در این عصر قابل قبول و دفاع نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

جناب زنوزلی،
این هم منبع:
«افندیلرین آغزینا سو دؤشمه سین»/ دهن افندیها آب نیفتد—میرجعفر پیشه وری
این یکی از معروفترین کلمات قصار پیشه وری است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
لطفا منبع کتبی این مطلب را ( واژه «افندی» را روشنفکر تیزبین آذربایجان، سید جعفر پیشه وری به ادبیات سیاسی آذربایجان وارد کرده است، ) ذکر کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دوستان گرامی، من هم با نظرات کلی دوستانمان ائلیار و ایذا موافقم که پانتورکیسم، مثل همه پانهای دیگر، یک ایداولوژی ضد انسانی و راسیستی میباشد. صحبت من بر سر غیرشفاف بودن و کلی بودن مبحث پانتورکسیم در کانتکست مخصوص جامعه آذربایجان جنوبی است. دوستانمان ائلیار و ایذا به ضرورت کار مشترک نیروهای دمکراتیک آذربایجان اشاره نمودند. درک من آن است که در راستای همکاری مشترک، ضرورت دارد تا ترمهای مسئله دار و مبهمی مثل پانتورکیسم با ترمهایی شفافتر و بومی تر جایگزین شوند. درست است، افندیسم را من برای اولین بار اینجا بصورت کتبی نوشتم، ولی در صحبتهای شفاهی و بحثهایمان با دوستان همیشه از این ترم استفاده میکنیم. واژه «افندی» را روشنفکر تیزبین آذربایجان، سید جعفر پیشه وری به ادبیات سیاسی آذربایجان وارد کرده است، تقریبا در همان سبکی که من تعریفش کردم. ولی تعریف من از افندیسم تا حدودی متفاوت است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مارکسیسم - لنینیسم تنها علم جامع ومانع و ابزار تحلیل و شناخت در تمام علوم اجتماعی و انسانی است .
من روزانه این ادعا و حقیقت را تجریه و آزمایش میکنم.
و اگر مسلح به این جهانبینی نبودم تا بحال دهها بار خود را از طیقه اول ساختمان محل زندگی، در این جامعه طبقاتی بیمار سرمایه داری پایین انداخته بودم ، و یا شبانه فرار میکردم و به کوه و برزن ولایت فقرزده جهنمی خود باز میگشتم.
برقزار باد پرچم سرخ یکرنگ جهانشمول سوسیالیسم در تمام جوامع مذهبی و طبقاتی کره زمین !
پر دوام باد " صفحه شما " برای ابراز احساس ، شعار ، و خواسته !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
دوستان عزیز ائلیار ازا فانون و.....
فاجعه راببینید یک مثال
حوادث تروریستی تهران را ببینید تحلیلهای روشنفکرانه و سردمداران نادان کاری میکنند که انسانهای مبارز سر از مردم کشی و داعش بازی و تروریستی در میاورند خوب وقتی روشنفکران و بزرگان وجلو داران ملتی(به هویت داعشیهای حوادث تهران نظر بیاندازید) در پی مبارزه مسلحانه و سلاح بازی باشند مردان و زنان مبارزش میشوند آدمکش و جانی یا بازیچه دست حکومت یا عربستان .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاهد از غیب رسید! دوستان عزیز لطفا نگاهی به اظهارات افندی yaradiciliq بیندازید تا با مشکلات روحی روانی افندیها و فاجعه ای که افندیسم برایمان تدارک دیده، بیشتر آشنا شوید آدم نمیداند که بخندد یا گریه کند. من شخصا گریه را ترجیح میدهم. افندی مان میگوید:
من روباتساز هستم!
من مهندس هستم!
من اقتصاددان هستم!
من روباتی می سازم که جامعه شناسی درس میدهد!
خدا به دادمان برسد. من کامنت کامل ایشان را اینجا اضافه میکنم که اگر حوصله کردید خودتان بخوانید:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای فانون مینویسید :
(زنوزلی گرامی، هر موقعی که شما نام یک نژاد و یا قومی را بردارید و به آن یک «ایسم» بچسبانید (مثلا تورکیسم/تورکچولوک)، بی هیچ شبهه ای وارد وادی نژادپرستی شده اید. به نظر من اطلاعات رژیم نیز دستی در این واژه سازیهای نژادپرستانه دارد. از هنگامی که اصطلاح بی مفهوم «هویت طلبی» را به زبانها انداختند، ما را به این وادی کشاندند. در پستهای بعدی در مورد دخالت رژیم هم خواهم نوشت... )
به نظر من این همان دوگماتیسم است که در بین دو پرانتز نوشته اید نورکیسم یا تورکچلیک را باید از نو تعریف کرد زیرا مشخصات و فاکتورهای راسیسم فاشیسم و هر ایسم ضد بشری در ان وچود ندارد که هیچ بلکه تمامی حق و حقوق طبیعی و هویتی شناخته شده را بیان میکند ازجمله حق زنان حق زحمتکشان و .......... همان 12 ماده ای که در زمان پیشه وری و در آمستردام حرکت ملی مطرح کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان مخالف و موافق محمد أمين رسول زاده
استالين به رفقاي رهبري حزب خودش رحم نكرد و همه را كشت، او ٢٤ نَفَر از رهبران حزب بلشويك را كشت، علت اينكه محمدامين را نكشت نمي تواند فقط نجات استالين توسط محمد أمين باشد، حتما دلائل ديكري هم هست، أيا فكر نمي كنيد كه محمد امين تواب شده باشد ؟ يا قول همكارى به أستاذين داده باشد؟ به نظر من ساده لوحي است فكر كنيم كه أستالين مردانكي كرده، نمك نشناس نبوده و عِوَض محبت محمد أمين را دراورده است،، نه جنين نميباشد، در سياست أستالين جنين جيزى نبود،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون
سوالي دارم، فكر ميكنم افنديسم شما با بانتركيسمي كه ايذا، ايليار و ديكران نقد ميكنند فرق زيادي ندارد و تقريبا يكي است، فكر مي كنم شما در انتخاب أسم ، از توركيسم خوشتان نمي ايد، اكر بنده اشتباه ميكنم زحمت كشيده و شرح بدهند فرق افنديسم با توركيسم يا بانتوركيسم جيست؟
تشكرلار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
افنديسم يك كلمه من دراوردى است، افنديسم در لغات نامه سياسي وجود ندارد، من در كوكول هم جيزي در باره افنديسم نيافتم، شايد شما بخواهيد افنديسم را براى اولين بار به فرهنك سياسي زيادي بكنيد،،
درك شما از موضوعاتي كه مطرح كرديد نمي توانند در قالب افنديسم جاي بكيرند، حرف هاي شما همان هستند كه مخالفان تورك كرايي و توركيسم و بان توركيسم ميكويند
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب Eza حتی نوشتار مرا درک نکرده اند. فرو رفتگان در باتلاق فرهنگی ایرانی تصورشان بر اینست که دمکراسی یعنی هوار کشیدن درحالیکه دموکراسی بدون درک مخالفین عین دیکتاتوریست. درک مخالفین به معنای موافقت با انان نیست بلکه قدرت تحلیل و قابلیت فهم علت وجودی گرایشات متفاوت است. اتاتیسم و آتئیسم دو کلمه متفاوت هستند. من باوجود توضیحاتی که در خصوص Statism یا همان اتاتیسم درمتن نوشتارم داده ام باز ایشان متوجه نشده اند که من از چه چیزی حرف میزنم. من نمیدانم کتابهای ثقیلی همانند کاپیتال, چه باید کرد و غیره را هم اینگونه مطالعه کرده اند؟ البته اگر مطالعه کرده باشند.
ایشان فکر می کنند سکولاریزم یعنی آتئیسم!!! در یک جمله " آقای Eza منتقدی جدی و اهل مطالعه نیستند" .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

سازاخ گرامی،
افندیسم دقیقا به عالیجنابانی اشاره میکند که به تعبیر روانشناسان، «سیندروم داداش بزرگ» دارند؛ فرهنگ و مردم و زبان و ادبیات و موسیقی خودشان را حقیر می شمارند و به دامن داداش بزرگشان چسبیده اند تا بلکه فرجی حاصل شود. «افندی» در زبان آذربایجانی مصطلح نیست، پس افندیسم اشاره به عالیجنابانی دارد که به زبان و فرهنگ خود پشت کرده اند، چیزی در مایه غربزدگی آل احمدد. یک کانسپت مناسب باید در کانتکستی که بکار برده میشود، شفاف و قابل فهم باشد. به نظر من ترمی مانند افندیسم در بستر جامعه آذربایجان جنوبی و فرهنگ سیاسی آن، میتواند خیلی مفید و کارساز باشد تا اصطلاح مبهمی مثل پانتورک.
زنوزلی گرامی، هر موقعی که شما نام یک نژاد و یا قومی را بردارید و به آن یک «ایسم» بچسبانید (مثلا تورکیسم/تورکچولوک)، بی هیچ شبهه ای وارد وادی نژادپرستی شده اید. به نظر من اطلاعات رژیم نیز دستی در این

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" از کی‌ جامعه شناسی‌ مترادف با نا توانی‌ در ارائه تحلیل بوده؟ "" در حالیکه در داخل ایران، جامعه شناسی‌ تبدیل به ایده ئولوژی شده، در خارج، کسانی‌ جامعه شناسی‌ خوانده اند که تنها توشه آنان از این علم، بالای منبر رفتن، تلاش مذبوهانه در کسب شهرت، تکرار مکرات و پرداختن به سطحی‌ترین مسائل در دنیای انقلاب اطلاعات بوده، این ما بودیم که با معرفی‌ کتاب "" Let's Abolish Social Science " By Michael Lind " ترک برداشتن پایه‌های بی‌ اساس جامعه شناسی‌ را، به جوانان شناساندیم، و این ما هستیم ، ما مهندسیم و اقتصاد دانان، که در حال توسعه آخرین تکنولوژی‌ها هستیم تا روبات ها، جایگزین این جامعه شناس کنیم که ثابت کرده اند هیچ درکی از "" وظیفهٔ جامعه شناسی‌ در قرن ۲۱ ندارند که عبارت است از " تعبیر و تفسیر نظم‌های متغیر ".

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" مطالب فانون جامعه شناس عزیز، یک واقعیت هولناک را آشکار میکنند "" در حالیکه منطقه را، سونامی بی‌ ثباتی، بی‌ آبی‌، بی‌ کاری، شکست اقتصادی محاصره کرده است، جامعه شناس ما، """ قادر به ارائه یک راه حل نیست و اینجا در حال پرتاب تنها تیرکش خود است که بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال دانشگاه رفتن "" به آن مشغول بوده، این ما "" محکومین به پانترکیزم از طرف فانون بودیم "" که "" تعریف جدیدی از جامعه شناسی‌ را ارائه کردیم، برای اولین بار، به پدیده " کار آفرین " و نقش آنان در جوامع پرداختیم، آزربایجانچیلیق را دوباره باز تعریف کردیم. به پدیدهٔ " نسل 4chan" پرداختیم و نقش آنان را در " جنبش اشغال وال استریت و انتخاب ترامپ کالبد شکافی کردیم. ما به درستی‌، پایان جامعه شناسی‌ مخصوصا جامعه شناسی‌ وابسته به افکار کمونیستی را به نسل جوان شناساندیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" مطالب فانون جامعه شناس عزیز، یک واقعیت هولناک را آشکار میکنند "" در حالیکه منطقه را، سونامی بی‌ ثباتی، بی‌ آبی‌، بی‌ کاری، شکست اقتصادی محاصره کرده است، جامعه شناس ما، """ قادر به ارائه یک راه حل نیست و اینجا در حال پرتاب تنها تیرکش خود است که بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال دانشگاه رفتن "" به آن مشغول بوده، این ما "" محکومین به پانترکیزم از طرف فانون بودیم "" که "" تعریف جدیدی از جامعه شناسی‌ را ارائه کردیم، برای اولین بار، به پدیده " کار آفرین " و نقش آنان در جوامع پرداختیم، آزربایجانچیلیق را دوباره باز تعریف کردیم. به پدیدهٔ " نسل 4chan" پرداختیم و نقش آنان را در " جنبش اشغال وال استریت و انتخاب ترامپ کالبد شکافی کردیم. ما به درستی‌، پایان جامعه شناسی‌ مخصوصا جامعه شناسی‌ وابسته به افکار کمونیستی را به نسل جوان شناساندیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون عزیز، لطف کنید بجای پانیرانیستهای پانفارسیست هم مرادف افندی کلمه عالیجناب را بکار ببرید، تا نه سیخ بسوزد و نه کباب.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

افندیسم— 4

شخصیتهایی مثل رسولزاده، زهتابی و هیئت در مراکز علمی و در حوزه های تخصصی شان، از فرزانگان و سرامدان زمانه خود بودند که با دانش و سواد خود خدمات ارزنده ای به مردم نمودند و نام آذربایجان را سرفراز کردند. افندیسم کنونی، ولی، درست در نقطه مقابل فرزانگی و دانش پژوهی آن شخصیتها قرار گرفته است. افندیسم، به دلیل بیسوادی وناآگاهی مفرطش، ضد علم، ضد روشنفکر و دوشمن اندیشه انتقادی است. ستیزه جویی افندیسم با قشر آکادمیک، با علم و با دانشگاه عملی است بسیار زننده که افندیها را در سطح فاندمنتالیستهای الشباب و القاعده و طالبان و بوکو حرام قرار میدهد.اینان فکر میکنند که میتوانند بی دانشی و نا آگاهی شان را پشت توهینها و فحشهایی که به افراد بادانش میدهند، پنهان کنند. ولی جوانان آذربایجان فرهیخته تر از آنند که فریب اینان را بخورند. بر اساس سالها مراوده و مشاهده شخصی، فکر نمیکنم میانگین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاعر میگوید:دشمن دانا باندت میکند بر زمینت می زند نادان دوست
عزای عزیز،به قول خانم شریفه جعفری پراکنده گوئی می کنی،در هم وبرهم مینویسی.انسجامی نه در ایده ات نه در نوشته ات دیده نمشود.به غیر اززدن حرکت ملی ومدنی آذربایجان با نام "پانترکیسیم وتورانیسیم وبز قوردیسیم"همه را سیاه وسفید می کنی واز دم تیغ میگذرانی.با علم کردن همکاری رسول زاده با فاشیست های آلمان آن هم سطحی ونه با دلیل ومدرک بلکه با یک سری اتهامات بی اساس که تا کنون نتوانستی سوگند نامه رسول زاده به آلمان هارا ارائه بدهی .دچار اشتباه واحشی می شوی وضربه سنگینی به حرکت ملی میزنی.آگاهانه ویا نا آگاهانه.همه شخصیتها؛جریانات،وطیف های مختلف را قاطی هم میکنی اصلا معلوم نیست چه میخواهی.
رسول زاده؛ائلچی بی،آتا تورک،ضیا گوگ آلپ وتورکش وغیره هر کدام شخصیت های جدا گانه ، با ایده های متفاوت در زمانها ی مشخصی بودند.رسولزاده وائلچی بی از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ آقای فانون فکرکنم یک تشابه سازی ازاعمال صدساله پان فارسیسم باتوهم افندیسم راخوب تشریح میکنید۰اعمالی که درصدسال گذشته باملل درون ایران انجام داده اند۰رابنام افندیسم من درآوردی خودبقلم آورده وفرافکی میکنی۰اگردربین تورکان این تفکر واکنشی وجودداشته ویادارد۰بدان که پان فارسیسم درصدسال گذشته این کارراباما توسط رضاشاه ومحمدرضاشاه واکنون بتوسط جمهوری اسلامی انجام میشود۰وقتی میگویم انجام میشود۰یک نگاه کوچک به مدارس ایران۰رادیوتلویزیون ایران۰نشریات ایران بکنید۰تاباپان فارسیسم وتفکرنسل کشی عملی آنهاآشناشوید۰یک نگاهی به خوزستان انداخته تابدانید که من چی میگویم۰یک نگاهی به تورکمن صحرا۰یک نگاهی به خوراسانها۰یک گردشی درآزربایجان ویک نگاهی به گیلان کرده تاصدهابرابربدترازافندیسیم ترسیمی وخیالی خودرا درتمام اعمال پان فارسیست هادیده باشید۰افندیسم وطرح انواع این گونه نوشتجات پان تورکسیم وپان بوزقورد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای فانون عزیز خوب افندیسم و پان تورکیسم جنبه منفی دارند تورکیسم از نظر شما چیست و چه جنبه ای دارد منفی یا مثبت ؟
با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

افندیسم—3

از دیگر خصایص ضدانسانی افندیسم داشتن اعتقادی راسخ به راسیسمی کور و غریزی بر اساس «تورکیّت» است. دو دوجین افندیهای نژادپرست در قرن 21 دنبال هویت خالص ترک، زبان خالص ترکی و انسان خالص ترک می گردند. بر همین اساس است که آقای گونتای گنجالپ، آذربایجان دوستی رسولزاده و برپایی جمهوری دمکراتیک آذربایجان را آنتی تز ترک گرایی و پانتورکیسم قلمداد میکند. از سوی دیگر، جریان سوپر راسیستی تحت نام ساختگی «مهران بهاری» کمر به پاک/پاکیزه نمودن اسم تاریخی «آذربایجان» می بندد و می خواهد آن اسم «ناپاک غیر تورک» را با اسم پاک «تورک ائلی» تعویض نماید! در قرن 21، این نوع نژادپرستی/ترکپرستی پریمیتیو و فاناتیک شاید تنها با فاناتیسم مذهبی وهابیسم/سلفیسم داعشیها و طالبها همطراز باشد. صحنه های دلخراش هجوم داعشیها با تفنگ و نارنجک و شمشیر برهنه به موزه های افغانستان و عراق و سوریه را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای فانون موضوع جالبی است افندیسم خواهشن بیشتر بنویسید تا از ابعاد مختلف آن آگاهی یابیم با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ آقا عزا.میشودازشماخواهش کرد که این بساط راجمع کنی؟ یادلیل واضع خودرابیان کنی؟عزیزم کمونیست لرین چوخدان دی ساققیزی چورئییب .بیرمثل وار دئییرلر ایت دئریدئن ال چئکدی .دری ایت دئن ال چئکمئدی؟ سن نئن و بوآقاائلیار نه ایستییرسوز بیزیم میللتین بویوک لرین نئن؟ کی اولارین یاخاسیننان ال چئکمیرسوز؟ترجمه به فارسی که دستاویزی برای حذف نشود.دومثل داریم .یکی اینکه سقزاین کمونیست هاخیلی وقت است پوسیده شده است. دومی اینکه سگ ازپوست دست کشید ولی پوست ازسگ دست نکشید۰ این دورا درمواقعی که نیازاست بکارمیبرند۰ متاسفانه ترجمه فارسی اش خوب ازآب درنمی آید۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ازا دفت فرمائید نظردیرنج مین ائللی عزیز استاتیسم statism ضد آنارشیسم anarchism میباشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فانون جان
موضوع افنديسم خيلي جالب و تازه به نظرم رسيد، خيلي علاقه مند هستم افنديسم را بطور مفصل تشريح بكنيد،

ممنون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیرنج مین ائللی ، رفیق گرامی
شما در کامنت تان مرا بی دقت خطاب کردید و گفتید که :"من کجا گفتم که رسولزاده آتیست بود!!!! "

دو - سه نکته در باره کامنت شما بگویم و نشان بدهم که چه کسی بی دقت است:
1 - من از نوشته شما اشتباه برداشت نکردم. شما در نوشته تان رسولزاده را هم آتئیست و هم سکولارنامیدید و گفتید که محمد امین رسولزاده بخاطر آتئیست بودن توانست حقوق شهروندی و غیره و غیره را نهادینه کند. هر آنچه نوشتید نادرست هستند. به نظر من محمد امین آتئیست نبود و حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق مدنی را هم نهادینه نکرد و آذربایجان برخلاف نوشته شما قانون اساسی هم نداشت. حال توجه کنید و به نوشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

افندیسم-- 2
یک- شخصیتهایی مثل رسولزاده، هیئت، زهتابی و امثالهم همیشه منافع خلق آذربایجان را مد نظر داشته اند، فارغ از آنکه موافق و یا مخالف ایداولوژی و جهان بینی آنان باشیم. افندیسم و دو دوجین افندیهای کنونی، اما، دشمنی کوردلانه ای دارند با آذربایجان و منافع مردم آن. طبق ایداولوژی افندیها، کسانی که از هویت آذربایجانی، موسیقی آذربایجانی، رقص آذربایجانی، ادبیات آذربایجانی، ترکی آذربایجانی و ملت آذربایجان حرفی بزنند، استالینیست، پان ایرانیست خجالتی و مانقورد هستند! بر این اساس، شخصیتهایی مثل رسولزاده، هیئت، زهتابی و امثالهم مانقورد و استالینیست محسوب میشوند، چرا که همیشه اولویت اساسی را به آذربایجان و منافع مردم آن داده اند. واقعیت آن است که تنها چیزی که برای افندیسم اهمیت دارد نه منافع خلق آذربایجان که منافع کشور ترکیه و موهوماتی مانند توران و ترکهای جهان است. افندیها حتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
"Statist" redirects here. For other uses, see Statist (disambiguation).


In political science, statism is the belief that the state should control either economic or

social policy, or both, to some degree.[1] Statism is effectively the opposite of anarchism

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به نظر من اصطلاح پانترکیسم برای تجزیه و تحلیل برخی معضلات و مشکلات کنونی جنبش آذربایجانیها، به حد کافی شفاف و کارساز نیست. از ماموران جمهوری اسلامی گرفته تا پان ایرانیستها و خود ترکیستها و تورانچی ها، هر کس و هر گروه برداشت و تعریفی مخصوص از پان تورکیسم دارد. و این نابسامانی و نارسایی در تعاریف، تجزیه و تحلیل این پدیده را بسیار دشوار میکند. در کنار بحثهای عمومی پیرامون پان تورکیسم، ما به ترم مناسبتری نیاز داریم تا مشکلات مخصوص جامعه آذربایجان جنوبی را، ملموستر و شفافتر بررسی کنیم. من طرفدار اصطلاح «افندیسم» هستم. افندیها، که تعدادشان از دودوجین بیشتر نیست، نه تنها با شخصیتهایی مثل رسولزاده، هیئت، زهتابی و امثالهم قابل مقایسه نیستند، بلکه نسبت دادن افندیها به آن شخصیتها، توهینی بزگ به آنان است، صرفنظر از آنکه با افکار این شخصیتها موافق باشیم و یا مخالف. من یک کاسه کردن افندیهای
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بی دقتی مفرط آقای EZA در قرائت نوشتارم مرا بسیار متعجب ساخت.اایشان اگر مقالات را با دقت بیشتری بخوانند دچار سردرگمی موجود نخواهند شد. من کجا گفتم که رسولزاده آتیست بود!!!! اصلا در مورد عقیده شخصی رسول زاده چیزی ننوشته بودم.رسولزاده یک مسلمان سکولار سوسیال دموکرات بود اما با حزب مسلمانان سوسیال دموکرات زاویه داشت چراکه آنها سوسیال دموکراسی را به ناف اسلام بسته بودند.
توضیحات من در خصوص اپوزیسیون سرتاسری از این بابت بود که ایشان وجوه مشترکشان را با آنان ببینند.
کمونیستهای ائتلاف همواره موی دماغ جمهوری اول بودند. مشهور است که یکی از نمایندگان عضو حزب کمونیست در مجلس فریاد زد که انقلابیون روسیه باید آزربایجان را اشغال کند حتی اگر همه ازربایجان با خاک یکسان شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
EZA عزیز، شما چرا باز هم در قبرستان تاریخ، بدنبال استخونهای آتا تورک، محمد امین رسول زاده و ابوالفضل ائلچی بی هستید؟ آنها مردند و رفتند و دیگر وجود خارجی ندارند، همانطور که مارکس در لندن به خواب ابدی رفته و مقبره لنین در شیشه الکلی فانتزی در میدان سرخ مورد پرستش کمونیستهای ایده آلیست جهان واقع می گردد، چرا مثل پانیرانیستها در گذشته و تاریخ رمانتیک کورش و خشیارشا زندگی می کنید؟ وقتی ویندوز ایکس یک پا به میدان می گذارد، تمام وینوزهای قبلی کهنه می شوند و به آشغال دانی تاریخ می روند ولی با افکار تاریخ گذشته که نمی شود که خود را با مدرنیته وفق داد و همیشه در گذشته دنبال ایده آل های خود گشت، لطفا و لطفا مرده ها را ول کنید و به زنده ها بچسبید ، مرده ها هیچ کمکی بما نمی توانند بکنند ، فکر نان کن که خربزه آب است. آزربایجان امروز بدون کمک ما نمی تواند به استقلال واقعی دست یابد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
خواهش میکنم اگر مایلید ماهم بیاموزیم و به تله یک فاشیست نیافتیم سوالات زیر از کامنت من و فردی Anonymous نام جواب دهید حالا سوالات :
آیا ممد امین رسول زاده به دنبال مبارزه مسلحانه بود ؟ آیا کسی را به قتل رسانده و یا دستور قتلی صادر کرده ؟ آیا در نوشته هایش برتری نژاد خودی و نابودی سایر نژادها را خواسته و عمل کرده ؟ آیا مرامنامه حزبی که ساخته چه بوده و حق و حقوق و بقای انسانی را خواسته یا نابودی گروهی از انسانها را خواسته ؟ وسایر سوالاتی که به نظر هر کس خطور کند آیا ایشان تورکیست است یا تندرو پان تورکیست راسیست و فاشیست؟
البته بنده ساده نوشتم کسانیکه قلم بهتری دارند و میتوانند مسایل مهمتر و عمیقتری را مطرح کنند و اگر این راه را درست و عملی میدانند یاری کنند سپاسگزار خواهم بود .