پرداخت حقوق بازنشستگی، بشرط تسلیم آئینی - مذهبی در برابر اسلام شیعه

استبداد و تبعیض بربرمنشانه اسلامگرایان اشغالگر ایران
برابر اطلاع واصله سرکار بهائی میباشید که در این صورت وجهی از بابت حقوق مستمری بشما تعلق نمیگیرد لیکن چنانچه به دین مبین اسلام مشرف شده و در باره بهائی بودن خود اظهار ندامت بنمائید و مدارک تشرف خود به دین مبین اسلام را باین سازمان ارائه نمائید در مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد./

 بسمه تعالی

                                                   جمهوری اسلامی ایران

                                                  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

                                                                                           شماره  9-17930

                      از سازمان بیمه و بازنشستگی (    )                          تاریخ1370/7/23

                      به بانو فرخنده فهندژ سعدی(ناخوانا)همسر استوار یکم  پیوست

                                                                   ضیاءالدین فهندژ سعدی                                                                   

                   موضوع         

 

                                   برابر اطلاع واصله سرکار بهائی میباشید که در این

                              صورت وجهی از بابت حقوق مستمری بشما تعلق نمیگیرد

                              لیکن چنانچه به دین مبین اسلام مشرف شده و در باره-

                              بهائی بودن خود اظهار ندامت بنمائید و مدارک تشرف

                              خود به دین مبین اسلام را باین سازمان ارائه نمائید در

                              مورد برقراری حقوق مستمری شما اقدام خواهد شد./

                                                  رئیس سازمان بیمه و بازنشستگی

                              از طرف           (ناخوانا)

                                                  سرهنگ بهروز ابراهیم زاده [امضاء]

                              نشانی :

                              گرگان- فلکه کریمی- خیابان مطَهری- کوچه مدرسه راهنمائی-

                             (ناخوانا.......................) فهندژ

 

                     [مُهر ناخوانا]                                                     6...الف. ج

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.