رفتن به محتوای اصلی

سخنی با هموطنان فارس زبان
14.06.2017 - 21:56

موضوع رفراندم ملت کورد در کوردستان عراق برای جدایی از عراق حساسیت زیادی در میان فارس زبانان ایرانی در داخل و خارج کشور راە انداختە است و حملات تروریستی تهران و نسبت دادن آن بە کوردها سناریویی برای نفرت پراکنی علیە کوردها و طبعا با اهداف نهفتەای کە بی ربط با مسئلە استقلال کوردستان عراق نیست. حال اگر زیاد بە عقب برنگردیم میتوانیم بە  سال ٢٠١٤ را بخاطر آورد کە همان ایام نیز بسیاری از هموطنان فارس مواضع شدیدی از خود نشان داند و خشم خود را از خواستە کوردها پنهان نکردند. حال این سوال مطرح است  کە چرا کوردهراسی بە دغدغە  فارس زبانها درآمدە است؟

 

ایرانیان کە در مباحث تاریخی،  قفقاز را در حوزە تمدنی خود تعریف میکنند  و قاجاریان را مسبب از دست دادن این منطقە میدانند و آنرا شرمی تاریخی برای کشور خود میپندارند حال کە مشترکات فرهنگی و تاریخی کوردها با فارسها بیشتر از ملل قفقاز است چرا در مقابل خواستە آنان می ایستند؟؟ و اگر در جریان شکست صفوی از عثمانی،  کوردستان امروزی  ضمیمە خاک عثمانی گردید منطق حکم میکند کە ایرانیان  برای زدودن این شرم تاریخی هم کە بودە از استقلال کوردها حمایت کنند و استقلال آنان را بمنزلە  بازگشت آنان بە حوزە تمدنی خود تلقی کنند، اما علت چیست کە فارسها بیشتر از تورکها و عربها مخالف استقلال کوردستان هستند جای شگفتی است.

آیا اگر بە روابط شکنندە و منفی ایرانیان  با حوزە زبانی و تمدنی خود یعنی افغانستان و تاجیکستان  بنگریم بە این نتیجە نمی رسیم کە ایران و ایرانی بجای فرهنگ جذب دفع میکنند؟ چرا تورکها از آسیای میانە تا خاورمیانە پیوند عمیقی باهم دارند و فارسها خلاف آن قدم بر میدارند؟ اگر هموطنان فارس زبان اندکی بە تاریخ و فرهنگ خود کە بازگوکردن هر روزە آن گوش آدم را کر میکند اعتقاد داشتە باشند می بایست بدون قیدو شرط حامی استقلال کوردستان بودند، این خارج از اهمیت جغافیایی کوردستان است کە خود بحث جداگانەایست.  

چند ماە پیش تنی چند از فعالان سیاسی  با توجە بە پیش بینی شرایط منطقەای در نامەای بە آقای خامنەای خواستار انتخاب مسیر عقلانی و رویکردی مثبت نسبت بە مسئلە کورد کردە  بودند اما ظاهر مسئلە نشان میدهد کە در حاکمیت بر روی همان پاشنە میچرخد،  بنابراین نویسندگان و روشنفکران ایرانی فرصتی هستند  تا راە خود را از حاکمیت جدا سازند. 

نکتە قابل تامل اینکە با توجە بە اینکە ما مسلط بە زبان فارسی هستیم بخوبی بە نگرش و اندیشە فارس زبانان نسبت بە ما و دیگر ملل ایران و آنچە در افکار عمومی میگذرد آگاهیم  اما فارس زبانها چون زبان کوردی نمیدانند از حساسیت و نفرت جامعە کوردی نسبت بە فارس زبان ناآگاهند و متاسفانە یا خوشبختانە باید گفت در این مدت نفرت کوردها دوچندان شدە است و مسبب این نفرت پراکنی فارسها هستند نە کوردها.

 کوتاە سخن خاورمیانە نوین یک ضرورت است و کوردها هم در کانون تحولات جاری قرار دارند بنابراین  چە کشوری بە خواستە کوردها کنار آید برندە میدان است. حمایت ایرانیان از کوردها میتواند نتایج خوبی برای ایرانیان داشتە باشد ودر غیر اینصورت ضررمند اصلی ایرانیان خواهند بود. وظیفە روشنفکران و نویسندگان فارس این است کە در ارتباط با قضیە کوردها درست عمل کنند. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!