کلاس 8 ساعته اجباری برای سرپیچی زنان ایرانی از پوشش اسلامی - عربی

مقاومت ملی در برابر سلطه آئینی، دینی و فرهنگی اسلامگرایان در ایران همچنان ادامه دارد. زندان، شلاق، شکنجه، اسیدپاشی، تجاوز و انواع و اشکال تحقیر و توهین و سیاست آتش به اختیار اسلامگرایان نتوانست مقاومت ملی زنان ایران را درهم بشکند. فسیل های حاکم بر میهن ما، قصد دارند آداب و سنن بیاباگردان 1400 سال قبل عربستان را به ایرانیان آموزش دهند؟! غافل از ایتکه جنبش ازادیخواهانه زنان ایرانی با پشتوانه سایر جنبش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی در تدارک پایان دادن به سلطه سیاسی و تاریخی اسلامگرایان می باشد
 
رسانه های حکومتی گزارش دادند:

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: در راستای ممانعت از سابقه دار شدن مرتکبان برخی جرائم، کسانیکه به اتهام بدحجابی بازداشت شوند به جای معرفی به دادگاه ها، به معاونت پیشگیری از جرم معرفی شده و در یک کلاس 8 ساعته آموزشی شرکت خواهند کرد. 

بخش: 
انتشار از: