دکتر صادق ملکی الگویی برای روشنفکران ایرانی
04.07.2017 - 18:09

اخیرا سایت دیپلماسی ایرانی مقالە ارزشمندی از آقای د. صادق ملکی کارشناس ارشد امور سیاسی تحت عنوان علل و تبعات ظهور دولت کردی منتشر کردە کە بازتاب گستردەای در محافل کوردی و ایرانی داشتە است. نوشتە ایشان واقعبینانە و بە زبان گویا در خصوص آیندە کوردها در ایران و کوردها در بخشهای دیگر پرداختە است کە محتوای آن از اهمیت ویژەای برخوردار است. در اینجا مایل بە تفسیر مفاد نوشتە ایشان کە بباور بندە یک کلمە اضافە در آن نیست،  نیستم اما اگر کسانی مایل بە خواندن نوشتە ایشان هستند میتوانند لینک آن را کلیک و بخوانند. جوهرە بحث ایشان این است کە توصیە می کند بجای زورگویی و کتمان حقایق در مورد کوردها عقلانیت بخرج دادە و قبل از اینکە تغیرمان دهند خو را تغیر دهیم چرا کە اگر خود را تغیر ندهیم هزینە آنرا باید پرداخت. آنچە بهانە این نوشتە است این است کە  دیدگاههای آقای ملکی  تاکنون در محافل سیاسی ایرانی  کمتر شنیدە شدە و میتوان دیدگاە ایشان را تابوشکنی و الگویی برای جامعە قلمداد نمود.

سایت دیپلماسی ایرانی کە در ارتباط با دستگاە دیپلماسی ایران هست و موضوعات کارشناسانە وعلمی را بازتاب میدهد و اغلب نویسندگان سایت مذکور در گذشتە دردستگاە دیپلماسی حضور داشتەاند. بنابراین آنچە در آن سایت منعکس میشود از روی آگاهی و مطالعات جدی و بگونەای خط دهی بە نظام هست.

البتە این تنها آقای ملکی نیست کە آنگونە فکر می کند و واقعیات را بە زبان آوردە است بلکە حدود شش ماە قبل تنی چند از کوردها در داخل و خارج در نامەای خطاب بە آقای خامنەای همین موضوعات را با همین مضامین در نامەای سرگشادە بە آقای خامنەای بە زبان آوردند کە بسیار مشابە دیدگاهای ایشان هست اما  تفاوت در این است کە آنچە از طرف کسی کە در بیخ گوش حاکمیت بە زبان آوردە میشود با افرادیکە کە دستشان بە جایی بند نیست و تنها نظارگر اوضاع هستند فرق می کند.  افراد کورد در نامە بە خامنەای در ارتباط با احتمال استقلال کوردسستان سوریە و عراق کە ایران از مخالفان پروسە استقلال آن دو بخش است  نوشتند " از نظر ما فرصتی تاریخی برای ایران فراهم گشتە تا ابتکار عمل بدست گیرد، خود را با پروژە خاورمیانە جدید همراە کند و خاورمیانە نوین را مدیریت کند. از نظر ما میشود تابوی استقلال کوردستان عراق وکوردستان سوریە  بعنوان فرصت نگریستە شود ـ همچنانکە استقلال جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان برای ایران  فرصت بودند ـ و از درون آن فرصتهای بیشتری فراهم کرد. نگاە ما بە قضیە این است کە در صورت حمایت ایران از استقلال کوردستان عراق و سوریە  قدرت مانور بهتری برای ایران فراهم خواهد گشت". بنابراین میتوان گفت نطفە درک مشترکی فراهم گشتەاست و روشنفکران ایرانی اگر از این واقعیت غافل شوند هزیەن آنرا ایرانیان متحمل خواهند شد.

بە درازای حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی و گسترش ارتباطات، روشنفکران و صاحبنظران ایرانی یکپای مخالفت با حقوق ملی کوردها در ایران و کشورهای دیگر بودەاند. جوهرە سخن روشنفکران ایرانی این بودە کە ایران سویس و کانادا نیست،  کشوری درهم تنیدە است و دلیلی برای فدرالیزە کردن ایران نیست. عراق کشوری با تاریخی ٩٠ سالە و نسبت بە ایران کشور محسوب نمیشود. فدرالیزە کردن زمینە تجزیە ایران است. مخالف یوگسلاویزە شدن ایران ( کە بسیار محتمل هست ) هست اما موردی کە از چشم ایرانیان غایب بودە ساختار ملی روسیە است.  فرصتهای زیادی برای ایران و ایرانیان بودە تا بجای احتمال یوگسلاویزە کردن ایران ساختار ملی روسیە را الگو قرار داد. در روسیە فدرال اوسیتیهای ( اوسیتیای شمالی ) آن کشور بسیار راضی تر از اوسیتیهای گرجستان ( اوسیتیای جنوبی ) کە اینک بطور نیمە مستقل خود را ادارە می کنند هستند و اوسیتیهای جنوبی تلاش زیادی بخرج دادەاند تا بە اوسیتیهای شمالی ملحق شوند. ارمنیهای روسیە بهتر از ارمنیهای کشور ارمنستان زندگی می کنند. روسها بعداز یک دورە فرازونشیب با سرمایەگذاری فراوان تا اندازە زیادی چچنها را آرام نمود. فرهنگ روسی محبوبیت زیادی در میان دیگر کشورهای استقلال یافتە از بالتیک گرفتە تا اکراین و کشورهای آسیای میانە دارد. ایران میتوانست مسیر روسیە را می پیمود و جاذبەای برای کوردها، آذریها، بلوچها در دیگر کشورها داشت، اما عکس قضیە را شاهد بودەایم و علیرغم مشترکات فرهنگی،  فرهنگ ایرانی با حساسیت فراوانی در میان دیگر ملل مواجە است.  در این مسئلە تنها حکومت پهلوی ها و رژیم فعلی مقصر نبودەاند بلکە اکثر ایرانیان بویژە روشنفکران مقصر بودەاند.

بیاد دارم چند سال قبل روشنفکران تورک  مقیم المان در نامەای بە دولت اردوغان خواستار آن شدند کە تورکها در المان چە حقوقی داریم کوردها در تورکیە نیز باید از همان حقوق بهرەمند باشند. خارج از اینکە کوردها در سرزمین خود زندگی می کنند ومثل تورکهای المان مهاجر نیستند با این وجود شاهد همچون رویکردی از طرف روشنفکران ایرانی نبودەایم.

 

امید است  نوشتە آقای ملکی الگویی برای روشنفکران و نویسندگان ایرانی باشد کە در سالیان اخیر با تاکید بر تفکرات شوینیستی امکان هرگونە گشایش سیاسی نسبت بە حقوق ملی کوردها را ناکام و چارەیابی مسئلە ملتهای غیرفارس را بە بن بست کشاندەاند و جو بدبینی را شدت بخشیدەاند و با تاکید براینکە گذشت زمان خط بطلانی بر تفکرات انجمادی بسیاری از روشنفکران ایرانی کشاندە است.

بباور بندە ایرانیان واقع گرا باید در پیشبرد دیدگاە آقای ملکی کوشش کنند وبا دست خود  شانس بزرگ کوردها را بی شانسی تبدیل نکنند. بە لحاظ تاریخی هم کە بنگریم خیانت شاە ایران بە کوردها در زمان بسیار کوتاە بە سرنگونی خود آن رژیم انجامید و با تمام ادلەها میتوان اذعان نمود کە خیانت اینبارە ایرانیان بە کوردها بە تجزیە ایران خواهد انجامید.

١.

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1969694/%D8%B9%D9%84%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html

٢.

 

http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222619iphone.php

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما