خرج کردن علیرضا نوری زادە ازاعتبار افراد و احزاب کوردی
04.07.2017 - 18:11

میتینک سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران با شکوە بی نظیری شنبە گذشتە ( اول جولای ) در پاریس انجام گرفت. تجمع سالانە آن سازمان در پاریس، سخنرانی و حضور بسیاری از چهرەهای سرشناس جهانی موردی قابل چشم پوشی نیست و جای تامل است. 
در اینجا هدف پرداختن بە سیاستهای غلط سازمان مجاهدین و نقاط ضعف و قوت آن نیست، بویژە اینکە این سازمان هنوز توضیحی دربارە همدستی و شرکت در کشتار مردم کوردستان عراق با ارتش رژیم بعث عراق در جریان آزادسازی کوردستان در سال ١٩٩١ ندادەاست.

از جهات سازمانی و نظم تشکیلاتی سازمان مجاهدین بسیار شبیە حزب کارگران کوردستان ترکیە است. هر دو جریان در جهت تحقق اهداف خود بسیار جدی هستند. جوانان بسیاری در هردو سازمان جان خود را فدای آرمان خود کردە و رمز ماندگاری هر دو وفاداری بە جان باختگان خود است. هر دو جریان دارای دشمنان و مخالفین جدی در طیف اپوزسیون داخل و خارج کشور خود بودە و هستند. هر دو سازمان از طرف کشورهای غربی در لیست ترور ( چند سال قبل مجاهدین از لیست ترور خارج شد ) قرار داشتند و دور از ذهن نیست کە پ.ک.ک نیز در زمان کوتاهی از لیست ترور خارج گردد. با این وجود هردو سازمان لابی زیادی در میان کشورهای غربی دارند. حضور و مشآرکت زنان در هر دو تشکیلات خود جای تامل است.

زمانیکە پ.ک.ک از سوریە اخراج گردید آن حزب نیروهای خود را کوههای قندیل در کوردستان عراق منتقل نمود. بعداز تعطیلی کمپ اشرف و لیبرتی بارها موضوع انتقال نیروهای مجاهدین بە کوردستان عراق مطرح بودە است، بعید نیست کە در صورت اجماع نظر کشورهای غربی علیە ایران باردیگر موضوع انتقال مجاهدین بە کوردستان درنظر گرفتە شود.

رژیم ایران موفق بە دور کردن سازمان مجاهدین از مرزهای خود گردید اما بازهم سازمان یافتەترین جریان ایرانیست کە درصورت هرگونە تحولی در ایران شانس بیشتری برای دستیابی بە قدرت دارد.

علیرغم اینکە در چند دهە گذشتە اخبار ناخوشایندی از درون کمپهای آن سازمان بە بیرون درز کردە و هرچند از ریزش تشکیلاتی آن حزب آمار مشخصی در دست نیست ـ حداقل بندە در این مورد اطلاعی ندارم ـ اما تعداد بیشمار اعضای آن حزب در میتینگهای سالانە آن کشور در فرانسە نشان از وفاداری اعضای آن سازمان است. بدون تردید مجاهدین همانند احزاب دیگر ریزش تشکیلاتی دارند اما پیوستن کسانی چون مرضیە خوانندە نامی ایرانی ( چند سال پیش وفات کردند )، آباذر نوریزاد پسر محمد نوریزاد، گیسوشاکری و فراتر از آن توان آن سازمان در افشای اماکن اتمی ایران نظیر تاسیسات هستەای فردو نشان از توان تشکیلاتی آن سازمان است.

گردش بە راست آن سازمان بعداز یک دورە بحران ایدئولوژیک و اسلامیزە شدن آن سازمان نگرانی اصلی از آن سازمان بعداز دستیابی بە قدرت است و اینکە ادامە رژیم فعلی تلقی میشود. نمیدانم نظر خود سازمان است یا اینکە مخالفین آن بە زبان می آورند، غیبت مسعود رجوی از سال ٢٠٠٣ همانند غیبت مهدی موعود تفسیر میشود، با این وجود طبق اخباری کە بندە تعقیب کردەام در درون آن سازمان ادیان و افراد متعلق بە ملتهای غیرفارس حضور پررنگ دارند. بنابر اخباری موضوع حجاب و پوشش زنان اختیاری و اجباری نیست و خانم مریم رجوی نیز در میتینگ سال گذشتە از آزادی پوشش سخن گفتند.

با این نگاە اجمالی بە مجاهدین، علی رضا نوری زادە در نوشتەای تحت عنوان " ظهور نیم بند امام زمان در پاریس " مسائلی را مطرح کردە کە بە آسانی نمیتوان آنرا را قبول کرد اما دانش بندە در حدی نیست کە نوشتە آقای نوریزادە را بە نقد بکشم و تنها این نکتە برای من هم است کە چرا آقای نوریزادە از جیب افراد و احزاب کوردی در ارتباط با مجاهدین خرج میکند؟

ما کوردها بارها شنیدەایم کە پ.ک.ک برای تجمعات سالانە خود در اروپا برای شرکت کنندگان بلیط هواپیما و هتل تهیە می کند تا در نمایش موردنظر شرکت کنند. این ادعا آنقدر نخ نما شدە کە درست همانند همان سیاەنمایی است کە آقای نوری زادە علیە مجاهدین بکار بردەاست. هرچند کە این کار بنوبە خود منفی بنظر نمیرسد. بنظر بندە اگر اعتقادات سیاسی در میان نباشد هیچ نیرویی قادر بە جمع آوری مردم با تطمیع و فریب نیست. ایشان اعلام کردە کە دو هزار جوان کشورهای لهستان و بلغارستان و چک و.. دعوت بە حضور در آن میتینگ شدەاند. سوال اینجاست کە اگر ٢٠٠٠ نفر جوان فریب خوردە کشورهای اروپای شرقی باشند ٩٨هزار نفر دیگر از کجا آمدەاند، چرا مجاهدین تنها قادر بە فریب جوانان اروپای شرقی است و با وجود اینکە اکثر اعضای آن سازمان در اروپای غربی هستند قادر بە فریب جوانان اروپای غربی نیست؟

نکتە دیگر اینکە آقای نوریزادە کە خود سالهاست مبلغ سیاستهای عربستان سعودی است بطور کنایەآمیز از حضور سال گذشتە ترکی فیصل نام بردەاست آیا چگونە میتوان رفتار یک بام و دو هوای او را باور کرد؟

نکتە آخر اینکە آقای نوری زادە چند سالیست هندوانە زیر بغل برخی افراد احزاب کوردی میگذارد و آنان را تاسرحد رئیس جمهور ایران بالا میبرد و اگر قرار باشد رئیس جمهوری برازندە رهبران کورد باشد چرا نباید برازندە خانم رجوی نباشد؟ ایشان اینبار هم از جیب افراد و احزاب کوردی خرج کردە و عدم حضور آنان را نشانە ضعف مجاهدین بمیان آوردەاست. غافل از اینکە همان احزاب در نشستها و تجمعات پ.ک.ک نیز شرکت نمی کنند کە پ.ک.ک نمایندە واقعی ملت کورد هست. آیا نمیتوان کمی تامل کرد کە خطا از مجاهدین و پ.ک.ک نیست بلکە از ضعف دیپلماتیک احزاب کوردی هست و اگر واقعبینانە بە قضیە بنگریم مجاهدین تنها جریان اپوزسیون ایرانیست کە حقوق ملی کوردها را در برنامە خود قرار دادە است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما