آیندە عراق چگونە رقم خواهد خورد؟
14.07.2017 - 13:27

 

 

موضوع استقلال کوردستان عراق روز بە روز حتمی تر گشتە و بدون تردید استقلال آن بخش از عراق خاورمیانە را آنچە خاورمیانە نوین نام نهادەاند استارت خواهد زد.

 قدرتهای جهانی و منطقەای با عراق همچون موش آزمایشگاهی رفتار کردە و مورد آزمایشات خود قرار دادەاند. آزمایش تسلیحات، جنگ، تغییر بافت دموگرافی و موارد بسیاری دگر بر آنان. کشوریکە تا قبل از جنگ کویت مهمترین بیمارستان کودکان را در منطقە داشت، رفاە نسبی در آن کشور وجود داشت و اما اینک با داشتن بیش از دومیلیون زن بیوە کە مردانش را از دست دادەاند بە حیات خود ادامە میدهد.  با این وجود و علیرغم تمام مشکلاتی کە سر راە آن کشور بودە بنابە تحقیقات و نظرسنجی کە از طرف موسسە " رویترز تامسون "  بعمل آمدە بود مردم عراق بعداز میانمار ( برمە )  خیرترین مردمان دنیا هستند.

در میان کشورهایی کە کوردها بر آن تقسیم گردیدەاند عراق تنها کشوری است کە  حقوق کوردها را بە رسمیت شناخت، رادیوی کوردی  در دورە پادشاهی ٧ ساعت و در دورە بعداز کودتای عبدلکریم قاسم بە ١٤ ساعت ارتقا یافت. زبان کوردی در عراق زبان دوم بود و در دانشگاە زبان کوردی تدریس میشد. جوانان کورد عربی نمیدانند

در دهەهای گذشتە و تا قبل از نفوذ ایران، عراق از جملە کشورهایی بود کە کمتر موضوع شیعە و سنی در جریان بود برخی از افراد ردە بالای حاکمیت در دورە صدام حسین مسیحی، شیعی و کورد بودەاند. از این افراد میتوان بە طارق عزیز دارای مناسب گوناگون ( مسیحی )، سعدی مهدی صالح رئیس پارلمان عراق ( شیعە ) و طە محی الدین معروف معاون رئیس جمهور ( کورد )  نام برد. در کوردستان عراق نیز موضوعی بنام شیعە و سنی مطرح نبودە است و برخی رهبران احزاب کوردی شیعە بودەاند. در مقطعی حبیب کریم دبیر اول حزب دموکرات کوردستان بودەاست. برخی رهبران اتحادیە میهنی کوردستان نیز شیعە بودە و هستند. حزب کمونیست عراق پایگاە زیادی در مناطق شیعە نشن عراق داشت.

امروزە سە مدل سیاسی شیعە متحجر، سنی مخرب و کورد دموکراتیک درعراق علیە هم صف آرایی کردەاند.  

در سطح جهانی امریکا توانست بعداز یک دورە کشاکش با روسیە در سال ٢٠١٠ در مقابل کوتاە آمدن از حمایت کشورهایی کە با انقلاب رنگی در کشورهای پساشوروری قدرت را در دست گرفتە بودند، روسیە را از عراق حذف کند اما مشکل امریکا با ایران حل نشدە باقی ماندە است. عراق شیعی در دست ایران است. و برای امریکا آسان نیست دست ایران را از عراق کوتاە کند.

 

در تحولات بعداز داعش از چهار استان مورد مناقشە میان کوردها سنیها و شیعەها تقریبا بغداد برای شیعەها، صلاح الدین سنیها و کرکوک بە کوردها قطعی شدە است و اما جنگ هر سە بر سر موصل است. اگرچە اقلیت کمی شیعە در موصل هستند و در صورت تجزیە عراق ارتباط آنان با دولت شیعی عراق قطع میشود اما بازهم برای بخش شیعی عراق نحوە تقسیم موصل مهم است.

اگرچە عراق بخشی از کشورهای حوزە امپراطوری عثمانی بودە اما بلحاظ فرهنگی و دینی بیشتر با ایران سنخیت بیشتری دارد و ترکیە تحمل نفوذ ایران در عراق را ندارد و چارەای هم ندارد بنابراین برای ترکیە طرح تجزیە عراق یکی از گزینەهاست تا هرگونە کە بودە سنیها و کوردها را از عراق شیعی جدا کند تا شاید از طریق در آیندە راحتتر بتواند بر مسئلە موصل نفوذ کند. بحران سوریە تا اندازە زیادی خوابهای ترکیە را بهم زد. اما بازهم ترکیە از اهداف خود دست نکشیدەاست. مدتی قبل ترکیە رهبران سنی عراق در جلساتی محرمانە کە در آنکاراداشتند  با تورکها عهد بستند کە هیچگاە بە ایران نزدیک نشوند. این موضوع با اعتراض مقامات عراق روبرو شد. 

مشکل ایران بر سر عمق نفوذ ترکیە در میان کوردهای عراق است. ایران برای دور زدن ترکیە و اینکە هرگونە بودە تا بە مرزهای سوریە برسد با ایجاد حشد شعبی ( بسیج مردمی ) بە اهداف خود برسد. ابتدا حشد شعبی را بعنوان تشکیلاتی قانونی از پارلما عراق تصویب بعدا در جنگ موصل مشارکت و تا اندازەای توانستند خوابهای ترکیە را برملا کنند.

کوتاە سخن اینکە عراق در آستانە تجزیە است و از میان ترکیە وایران هر کدام خود را بە آن کشور نزدیک نماید برندە میدان خواهد شد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما