دربارە رفراندم کوردستان
07.08.2017 - 14:31

 

 

دربارە رفراندم کوردستان

 

موضوع رفراندم کوردستان عراق برای تعیین سرنوشت ملت کورد حساسیتهای زیادی ایجاد و بە یکی از بحثهای مهم منطقەای و جهانی درآمدە است. این اولین بار نیست کە بحث استقلال کوردستان مطرح میشود و از چند دهە گذشتە استقلال کوردها تابویی برای کشورهای منطقە بودە است. ایدە استقلال خواهی کوردها کە از طرف کشورهای دارای جمعیت کورد تجزیە طلبی نامیدە میشود مصداق جرم سنگین بودە و هست. در چند دهە گذشتە دهها و صدها هزار نفر قربانی این جرم گشتەاند. شورش رشید از نویسندگان سرشناس کورد ترکیە در تحقیقاتی در کتاب " تاریخ کوردهای مهاجر " ادعا میکند کە اگر کوردها در یکصد سال گذشتە مورد تهاجم و سرکوب و نسل کشی قرار نمی گرفتند جمعیت کوردها دو برابر آن بود کە امروزە هست.

مشکل کوردها چیست؟

کورد و کوردستان بخشی از طبیعت و کورد بمثابە طبیعت است. کرە زمین از دست مردمانش در امان نیست، جنگلهایش آتش زدە میشود، معادنش استخراج میشود، زمینهایش تغییر کاربری دادە میشود و دهها بلای دیگر از طرف مردم بر کرە زمین وارد میشود اما طبیعت همچنان پابرجاست. کورد و کوردستان همچون مشخصەای دارد. دشمنان کورد طبیعت کوردستان را نابود می کنند، بافت دموگرافیش را تغییر می دهند، منابع زیرزمینی اش را غارت میکنند، مردمانش را بی مهابا می کشند، در فقر شدید نگە میدارند و... اما این ملت همچون طبیعت زندە ماندە است و می روید. بنابراین با این طبیعت نتوان کاری کرد، باید کنار آمد.

ازبکها سخنی دارند کە بسیار شبیە حال و روز کوردهاست. سخن از این قرار است کە گویا ازبکها برای اینکە گرفتار روسها نشوند نیروهایی برای حفظ کشور خود و مقابلە با تهاجم روسها آمادە کردەاند. در یکی از روزها کە سربازان سرگرم نوشیدن چای بودەاند از نگهبانی خبر رسید کە لشکریان روس بطرف آنان می آیند، سربازها باخود گفتند کە بعداز نوشیدن چای آمادە میشوند اما آن چای بلای سر آنان شد و برای دهها سال زیر سلطە روسها ماندند. سرنوشت ما کوردها نیز شبیە همین داستان است. در جریان انعقاد پیمان لوزان هیئتی از کوردها بە لوزان رفتە تا حقوق کوردها در پیمان گنجاندە شود. شب قبل از روز امضای پیماننامە تورکها نمایندگان کورد بە رهبری حسن خیری را در هتل مشغول مشروب خواری و مست کردە و روز بعد زمانیکە کە پیمان لوزان بە امضا رسیدە بود آنان از خواب بیدار شدە بودند، بدینگونە پیمان لوزان بە میل تورکها نوشتە شد و بلای کنونی بر سر کوردها آمد.

در عراق فعلی کە در آستانە تجزیە است، کوردها نقش مهمی بعداز سقوط رژیم صدام حسین ایفا نمودند تا بلکە عراق پابرجا بماند و دموکراتیزە شود، آقای جلال طالبانی بارها اعلام داشت کە عراق تجزیە شدە بود ما آنرا مجددا پیوند دادیم. با این وجود تلاش برای دموکراتیزە کردن بی نتیجە و دولت مرکزی عراق مدام درصدد تضعیف موقعیت کوردها بود. در سیستم عراق بعداز صدام تنها ٢٪ ارتش آن کشور را کوردها تشکیل میدادند و در شرایط سختی کە کوردها درگیر جنگ با داعش بودند دولت شیعی عراق محاصرە اقتصادی شدیدی علیە اقلیم کوردستان اعمال و بودجە آن منطقە را قطع کرد.

با این وجود مسبب اصلی و ضعیت فعلی عراق و سوریە کوردها نیستند بلکە حاکمان همان کشورها هستند. از یک طرف حکومت ایران برای هژمونی خود، دولت شیعی آن کشور را علیە سنیها و کوردها تحریک نمودەاست. در یک دهە گذشتە جنایاتی علیە سنیهای بغداد انجام گرفتە کە پدیدە داعش را از بطن این جنایات جستجو کرد. بنابە برخی گزارشها روزانە چندین جسد عرب سنی در زبالەهای بغداد پیدا میشوند، بطوریکە از جمعیت ٤٠٪ی سنی عرب بغداد چیزی باقی نماندە است. در سوریە نیز وضع همینطور است. تورکها تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریە را بە خشونت کشاندند تا اكثریت سنی را بر آن کشور چیرە واز طریق آنان بر خاورمیانە و افریقا تسلط یابند. جنگ عراق و سوریە قبل از اینکە جنگ کورد و عرب باشد جنگ شیعە و سنی است.

ایران و ایرانیان چرا نگرانند؟

نیازی بە توضیح نیست کە بە حرفهای بی پایە ایرانیان چون کوردها ایرانی الاصل هستند، تاریخ و فرهنگ و مشترک باهم دارند، در دایرە فرهنگی ایران تعریف میشوند و از این قبیل سخنان گوش فرا داد زیرا اینگونە مباحث کارایی خود را از دست دادەاند و کمکی بە قضیە ملی نمیکند و اگر اینگونە مشترکات تاریخی ـ فرهنگی موثر بود اکرائینها و بلاروسها می بایست هیچگاە از روسیە جدا نشوند. در اینبارە دکتر صادق ملکی کارشناس امور بین الملل در مقالە خود کە لینک آن در زیر آمدە است می نویسد " داشتن استان، هواپیما و اتوبانی به نام کردستان دیگر نباید محل دلخوشی برای پیوستگی بیشتر اکراد با ایران باشد. منطقه تغییر کرده و بیشتر تغییر خواهد کرد. باید این تغییرات و تأثیرات آن را درک کرده و قبل از آنکه تغییرمان بدهند، خود تغییر کرده و ساختار ها را بازبینی و تغییرات را مدیریت نماییم".

علت اینکە چرا علیرغم مشترکات مورد اشارە ایرانیان مخالف استقلال کوردها هستند پاسخ بسیار سادە است. استقلال کوردها در عراق ممکن است بە ایران نیز سرایت کند. سوال دیگر اینکە ضرر تجزیە ایران چیست؟ پاسخ این است کە کردستان ایران بلحاظ مساحت و جمعیت ١٠٪ خاک و جمعیت ایران را در بر میگیرد و با این جدایی جمعیت و جغرافیای ایران آنچنان کم نخواهد شد اما بحث بر سر منافع است. منفعت یک کورد بە معنای ضرر یک ایرانی و عکس همین قضیە نیز صادق است. دولت ایران منابع طبیعی کوردستان را مجانی بە مرکز انتقال میدهد، با آن در مناطق مرکزی شغل ایجاد می کند، محصولات تولیدی را در داخل و خارج بە فروش میرساند و اقتصاد مملکتش را رونق می بخشد. حال اگر کوردستان مستقل شود منابع مورد نیاز باید از آن کشور خریداری شود تا اقتصادش بچرخد. حال مخالفت بر تجزیە عراق و سوریە ناشی از عرق ایرانیگری و وطن پرستی نیست بلکە تنها ناشی از چپاول منابع ملی کوردهاست. اگر عرق ایرانیگری وجود داشت شاهد کاشتن یک نهال در مناطق کویری ایران می بودیم مثل آنچە خانم وان گاری مانائی در کنیا معروف بە بانوی سبز انجام دادە است.

واقعیت این است کە تجزیە سوریە تهدید جدی علیە امنیت ملی و تمامیت ارضی ترکیە محسوب میشود و تجزیە عراق نیز علیە ایران. برای ترکیە استقلال کوردها در سوریە و عراق خارج از تاثیرگذاری بر روحیە ملی گرایی کوردهای ترکیە، ترکیە موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و ترانزیتی خود را از دست خواهد داد بنابراین استقلال کوردها و دسترسی بە دریا برای ترکیە گران تمام خواهد شد و ١٠٠٪ منافع تورکها را بە مخاطرە خواهد انداخت. اما استقلال کوردها برای ایران میتواند هم تهدید باشد هم فرصت و انتخاب هرکدام از این دو با ایران است. تنها در صورت رویکرد عقلانی ایران میتواند تهدیدها را بە فرصت تبدیل نماید.

در ایران صداهای ضعیفی شنیدە میشود تا زمامداران ایران را بە رویکردی عقلانی بە مسئلە کورد هدایت کنند. کارشناسانی نظیر د. صادق ملکی، چهرەهایی نظیر د. عبداللە رمضانزادە، صاحب نظرانی چون آقای اردشیر پشنگ مدیر سایت فراتاب از زمرە این صداها هستند. باید بخاطر آورد اوایل سال جاری نگارندە بمهراە تنی چند از دوستان داخل کشور در نامەای بە آقای خامنەای او بە سیاست درست در قبال کوردها ترغیب نمودیم ( بە لینک زیر توجە فرمائید ) اما سیاست رژیم کماکان بر همان پاشنە می چرخد کە هست.

کوتاە سخن، استارت خاورمیانە نوین از طرف کشورها غربی زدە شدە است و کوردها کمترین شناخت از حجم پروژەهای غرب دارند. چندی پیش مایک پمپئو رئیس سیا در موسسە اسپن در امریکا در سخنانی بە صراحت بیان کردند «منافع ما خیلی بزرگ‌تر از سوریه است. باید به سوریه به عنوان بخشی از یک حلقه ارتباطی در خاورمیانه بزرگ نگاه کنیم. این حلقه می‌تواند شرایط را برای ایجاد ثبات در خاورمیانه و تضمین امنیت آمریکا، مساعد کند.» اغلب روزنامەهای ایران سخنان اورا منعکس کردند. در میان کوردها انگشت شمارند کە حتی نام برنارد لوئیس معمار خاورمیانە نوین و یا مایک پمپئو را شنیدە باشند. تنها میدانند منافعشان با منافع غربیها گرە خوردە است و شرایط مناسبی برای آنان مهیا شدە است تا از زیر آوارهای قرن گذشتە بیرون آیند.

http://www.irdiplomacy.ir/…/%D8%B9%D9%84%D9%84+%D9%88+%D8%A…

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960430000057

https://www.tribunezamaneh.com/archives/112580
http://news.gooya.com/2017/08/post-6216.php

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما