گفتگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان

آیا اسلام گرایی واکنشی دربرابر استعمار، نژادپرستی و ملیتاریسم غرب است یا ایدئولوژی اقتدارگرا برای احیای امپراطوری شکست خورده اسلامی است؟

گفتگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز
آیا اسلام گرایی واکنشی دربرابر استعمار، نژادپرستی و ملیتاریسم غرب است یا ایدئولوژی اقتدارگرا برای احیای امپراطوری شکست خورده اسلامی است؟ آیا راسیسم فزاینده در غرب واکنشی در برابر خطر تروریسم اسلامی و در حمایت از گفتمان امنیت با طرح شعارهایی نظیر ممانعت از ورود مهاجران، پناهندگان، مسلمانان و به زیر پرسش بردن ارزش های جامعه چند فرهنگی است یا خود ایدئولوژی تهدید آفرین علیه دمکراسی، صلح و امنیت است که ناخرسند از جهانی شدن، دامن زدن به هویت های ملی، پوپولیسم و بیگانه ستیزی را راه حل تغییر نابسامانی های امروز می خواند؟ وجوه اشتراک بنیادگرایی اسلامی و راسیسم در چیست؟ شباهت های دو ایدئولوژی گذشته گرا برای احیای اقتدار و عظمت، دو ایدئولوژی متعصب ، افراطی و مخالف رواداری، دو ایدئولوژی زن ستیز و هموفوبیست، دو ایدئولوژی خواهان استفاده و گسترش خشونت، نفرت و بالاخره دو ایدئولوژی مردانگی نوستالژیک برای هویت بخشیدن به اقتدار از دست رفته مردان از چه رو است؟، چرا هردوی این ایدئولوژی ها در پی رویارویی با هجوم فرهنگی "بیگانه" هستند و هر دو قادر به جذب ناراضیان، حاشینه نشینان و طرد شدگان اجتماعی هستند؟ راه مقابله با ایندو پدیده در کجا است؟ در این گفتگو توضیح داده ام مبارزه همزمان با هردو گرایش افراطی جهان امروز در گرو چالش گفتمان های را یج در آن از جمله تله "امنیت گرایی" همچون رویکردی محافظه کارانه برای به حاشیه راندن گفتمان های آزادی، حق برابر شهروندی و رفاه اجتماعی و جهانی شدنی عادلانه است. هم از این رو احیای گفتمان رفاه، دمکراسی و حقوق شهروندی، صلح و جهانی شدن عادلانه مهمترین راه تامین امنیت ملی و جهانی و عبور از این دوایدئولوژی تهدید گر جهان امروز است!

گفتگوی رضا گوهرزاد با مهرداد درویش پور درباره تهدیدات بنیادگرایی اسلامی و نژادپرستی در جهان امروز | ايران ما

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.