برنامه افق صدای آمریکا: آزادی مذهب در ایران دوشوکی و ثابتان

برنامه امروز افق نو صدای آمریکا در مورد بررسی تنوع مذهبی و آزادی مذهب در ایران بود که میهمانان برنامه فرهاد ثابتان (سخنگوی جامعه جهانی بهایی) و عبدالستار دوشوکی بودند که در مورد تبعیض و ناروایی های دینی و مذهبی رایج در جمهوری اسلامی به تجزیه و تحلیل پرداختند.


         

 

نظردهی با فیسبوک: