ایرانیان خارج از کشور، فعالیت مدنی، موانع و امکانات

چرا ایرانیان خارج از کشور در فعالیتهای سیاسی کشور محل اقامت خود فعالیتی چشمگیر نداشته اند؟ ارتباط این موضوع با قوانین انتخابات هر کشور. با رسانه ای نشدن کافی موارد نادر از این فعالیتها. نقش وابستگی به جریانات گذشتۀ داخل کشور. عدم تسلط کافی به زبان و فرهنگ جامعۀ میزبان. عدم پذیرش جامعۀ میزبان از چنین فعالیتهائی. عدم رغبت خود ایرانیان و غافل بودن از تأثیر چنین فعالیتهائی در سرنوشت فردی و جمعی خودشان. یا آغاز نکردن از خود باوری و اعتقاد به یک هویت جهانی و گلوبال که محیط بر هرهویت محلی است؟
 
موانع و امکانات ایرانیان در فعالیت های سیاسی در غرب میزگرد: طاهره باریی رضا طالبی و علیرضا منافزاده
 

www.radiomani.com

 
علل عدم شرکت ایرانیان برونمرزی در فعالیت های سیاسی کشور میزبان. دکتر طاهره بارئی، دکتر علیرضا مناف زاده و دکتر رضا بارئی
ایرانیان در فرانسه در کجای معادلات سیاسی هستند؟ چرا شمار زیادی از ایرانیان به حزب دست راستی مارین لوپن پیوستند؟ تفاوتهای نسل اول و دوم مهاجران ایرانی در چیست؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: