همه‌پرسی کردستان عراق: جنگ تازه یا پذیرفتن واقعیت جدید منطقه