به گلوله بستن یک جوان ۱۷ ساله توسط نیروی انتظامی آبادان

۸ فیلم به گلوله بستن یک جوان ۱۷ ساله توسط نیروی انتظامی آبادان

در ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ماموران نیروی انتظامی جوان ۱۷ ساله ای را به گلوله بسته و به قتل می رسانند و سپس پا به فرار می گذارند.

#ناجاآبادان #نیروی_انتظامی #قتل_عمد #آبادان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: