آلمان قصد دارد مناسبات اقتصادی خود با ترکیه را کاهش دهد