اشاره روحانی به سفرۀ "برجام" قبل از سفر به نیویورک!!