نشاید کُـردستان را عـقیم کنند این سران سایـه!

اصل ما و خاک سرزمین ما نه سبب مشکل ناباروری است، بلکه معتقدیم که ملت ما از خاک سرزمینش می خورد و از استخوان مردگانش سلاح می سازد و سرانجام قیود اشغالگران را در هم می شکند..
پس علت چیست که ما نه آنیم که می بایست بوده و باشیم؟!!
پس سر ما سودای عشق ندارد یا سران سوداگرند؟!
راه رهائی بسته است یا دربان خودفروخته و جبان است؟!
مردان مبارز امروز عقیم اند یا سران ملت دوجنسه گان شهوت رانند؟!
خون در شریان مبارزه نیست یا آنان خون مردم را بابت تهیه شراب خویش در کاسه دشمن ریخته اند و ...

 

درهر کـــوی و بـرزن میهنم شهـیدان به مانند گُل لاله فـراوانند.
در این دیار عاشـق صلح و آرامش، بیشـه ای نیست روزگاری صدای نعـرهء شیر مردی مبارز از برای آزادی انسان در آن طنین انداز نشده باشد..
اما افسوس، امروز فرزندان خانها و اربابان قبل از اصلاحات ارضی مدعی حقوق ملی اند..حاشا و کلا..
همانهائی كه روزگاری تنها کاک محمد حاضر بود جلو باب دیوان عشایری و پدری آنها نوکری را متقبل شود..
آری، افسوس امروز آنان که روزگاری شکست خود در مقابل کاک جعفر کریمی را پذیرفتند و گفتند علت شکست مفتضح، همانا لکه ننگ خانواده و ایلخان ترکمن الاصل اجدادمان است، دهها کاک محمد را به اسم پیشمرگ و مبارز بر درب اصلی کاخ سفیدشان بعنوان پیشدرکه(دربان) و نوکر مدرن گماشتەاند و نامش نهاده اند مبارزه..

روزی روزگاری تنها در هر خانواده کُردستانی یک حاجی به حج رفته بود و مرامی..!
اما اینک در هر قریه ای هزاران به سوی حـج گریزانند و آبادی پر از حجاج ریاکار..
در آن روزگار که خانـزادگان کمونیست دوآتشه گفتند: ما کتاب کاپیتال مارکس را کاملا ازبر کرده ایم، می دانستیم دزدکی موش به گونی کتابخانه سَرک کشیده بود و از حاشیه تا متن اصلی کاپیتال را خورده و اگر پای مدعی در کار می بود، آن موش می بایست کمونیست معرفی می شد نه آن بچه اربابان..!
اصل ما و خاک سرزمین ما نه سبب مشکل ناباروری است، بلکه معتقدیم که ملت ما از خاک سرزمینش می خورد و از استخوان مردگانش سلاح می سازد و سرانجام قیود اشغالگران را در هم می شکند..
پس علت چیست که ما نه آنیم که می بایست بوده و باشیم؟!!
پس سر ما سودای عشق ندارد یا سران سوداگرند؟!
راه رهائی بسته است یا دربان خودفروخته و جبان است؟!
مردان مبارز امروز عقیم اند یا سران ملت دوجنسه گان شهوت رانند؟!
خون در شریان مبارزه نیست یا آنان خون مردم را بابت تهیه شراب خویش در کاسه دشمن ریخته اند و مبادله پایاپای می کنند؟!
از هرچه بگذریم یافتن مرهم این زخم عمیق تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر است..هیهات من ..

اما مرهم ما برافراشتن تنها یک پرچم انگلیسی در کنار بیرق همجنسبازان و صهیونیستها نیست چنان که می پندارند..

شهرت مردمان سرزمینم تنها جنگیدن نیست، بلکه صفحاتی است مملو از شرافت، جوانمردی و کمالات انسانی..
دشمن ما را مرزدار شجاع داند و ما خود هنوز اندر خم مرزیم..غریب در دیار خویش..گویند غریب آن نیست که وطن ندارد، بلکه آنست که وطن دارد لیک برای او نیست..

سروش ایزدی ندای گزیر سر داده و سران در پی گریزند ازحقیقت موضوع..

پس نجات این شعب انبوه و چند میلیونی کی خواهد بود ای سران سایه!

مبارزان را همچو رمه گوسپندان جلو سیاست قدرتهای بزرگ و خانهای دهکده جهانی برای ذبح سیاسی تقدیم داشتید..چه می خواهید دیگر؟!
پیش قراول لشکر گاوبوئیهای امریکا شدید به امید خروج از لیست ترور و دریافت دوازده فرمان استقـلال..
در آن طرف دیگر کُردستان که اقلیم نام دارد، نفت را فروختند و با پولش اندکی عقل و سیاست مدرن نخریدند، بلکه اسب سیاه عشیره را با اتومبیل سیاه ضد گلوله عوض کردند، اما عقلشان بدون اندک تغییری هنوز همان است که در زمان پیشوا بهنگام شب جاسوس ساواک و به وقت صبحگاهان وزیر سینه چاک جمهوری کُردستان..!!
گفتند یا مرگ یا آزادی، اما کم کم دارند با کمترین فشار عرب و عجم و چشم سبزهای دهکده جهانی کمر خم می کنند و سر تسلیم فرود..
با که گویم حدیث متفـق..به که دل بندیم و با چه شوق و اشتیاقی امید به هم..!
تنها سیاست غلط شما مشکل ما نیست، بلکه کوتوله گی قواره تان و تهی بودن کاسه سر از اندیشه نیز صد برابر فراتر..
با متعصبین مرکزیت گرا دوست و رفیق اید و آنان شما را ایرانی تر از خود می ستایند..هر شب در ایران فردا
سکولار هستید، اما هرسال به مکه برای کسب دلار حاجی می فرستید..
چـپ هستید و جهان وطـن، اما پرچم کُـردستان نیز بر پیشانی تان در اهتزاز..و نان ناسیونالیـسم در حلقوم..
با دیکتاتوری مادام العمر ولایت فقیه سر ستیز دارید، لکن خود نیز بیش از سه دهه زمان، هرگز حاضر به تعویض و تفویض کرسی ریاست و سکرتاریت نیستید..اکبر دیکتاتوری حزبی..

دیگر روزگـار ساده لوح بودن عوام گذشت..سرخ و سیاه.. توده ای و مکتبی..دستان شما رو شده است..
به یقین چاره ای ندارید، پس چاره اندیشید..چرا که نسل نو کُـردستان رفتار کلاسیک عشایری را هیچ می پندارند و بس..
خروج بر شماها را واجب الوجـوب تر از بیرون انداختن دشمن خونخـوار..!

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر عارف شیخ احمدی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب همراز!

اولاً: مصادره به مطلوب نکنید و نوشته را با گمان و افکار درونی خود قیاس نفرمائید. بنده مشکل شخصی با هیچ ایل و تباری اعم از کُرد و غیر کُرد نداشته و بنابراین تضریب را کنار بگذارید. هدف بنده از نگاشتن این مطلب تنها نقدی است بر اندیشه و سیاست کلاسیک و نه با ایل و عشایر کُردستان.اما به یقین در هر گروه،خانواده، اجتماع، ایل و تباری کم نیستند افراد فرصت طلب و نان به نرخ روز خور...
ثانیاً: در پاسخ به سوٲل شما، باید عرض کنم ما در عصر مدرنیزم زندگی می کنیم و بنده هم ترجیح می دهم مانند انسان امروز بی اندیشم و زندگی کنم. اتفاقاً با توضیح شما، دریافتم که معلومات خوبی هم در مورد همه ایل و عشایر کُردستان دارید. از این حیث مشخص می شود دیدگاه کدام یک از ما متعلق به چه دورانی است. با احترام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عارف شیخ احمدی، بنده بعنوان یك كورد با بخشی از نظریات شما موافقم. اما بیشتر این مطلب دشمنی صریح شما با ایل دهبكری یا دهمكری را در متن خود دارد كه آقایان مهتدی و ایلخانی زاده منسوب به آن می باشند.
فرمایش جنابعالی درسته، شناسنامه تاریخی دهمكری ها اصلا كورد نیست و خانواده های علیار، مهتدی، ایلخانی، حیدری و عباسی و غیره...از این جمله اند.
اما سوٲل ساده بنده را لطف كنید پاسخ دهید، آیا شما خودتان هنوز دوران زندگی عشایری کوردها را قبول دارید یا مخالف آن هستید؟