رهبران عربستان سعودی راهی را می‌روند که شاه ایران رفت؟