"من" و "ما" در شعر مهاجر و متروک ماندن چشم و گوش

ثبت نشدن و به حساب نیآمدن، به هم خوردن منطق رابطه ها، از دست دادن دستگیره زمان، احسا س بیموقع و ابن الوقت بودن، گم کردن مفهوم مرگ، حس عدم امنیت، بیخوابی برای مقاومت، دردناک شدن تدریجی روابط انسانی، اینها برخی از رنج ها و آسیب های یک مهاجر را تشکیل میدهند که از دل نوشته های یک شاعر نو مهاجر دریافت کرده ایم. حضور طنز در شاعر به او کمک کرده است تا بتواند رنجی را که برای گفتنش باید از ان فاصله گرفت، در مدتی کوتاهتر به زبان براند.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: