وضعیت زنان ایران در مقایسه با زنان کشورهای

دیگری چون تونس و حتی عربستان سعودی
برنامه ای از دکتر پریسا ساعد، با حضور دکتر شهلا عبقری، و شکوه میرزادگی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: