وضعیت وخیم جسمی وریا دل انگیز

وریا دل انگیز در جریان شادیهای مردم کوردستان ایران در روز 27/9/2017 در پشتیبانی از استقلال کوردستان عراق توسط نیروهای اطلاعات رژیم در مریوان دستگیر شد.
بعد از هفت روز نامبردە بە زندان ادارە اطلاعات سنندج منتقل شد

زندانی وریا دل انگیز فرزند احمد فعال زیست محیطی و فعال مدنی در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد.
وریا دل انگیز در جریان شادیهای مردم کوردستان ایران در روز 27/9/2017 در پشتیبانی از استقلال کوردستان عراق توسط نیروهای اطلاعات رژیم در مریوان دستگیر شد.
بعد از هفت روز نامبردە بە زندان ادارە اطلاعات سنندج منتقل شد. نامبردە بە مدت هفت روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و در حالت وخیمی قرار دارد.
چند روز پیش نامبردە را بە زندان ادارە اطلاعات مریوان انتقال دادە و دیروز بە علت وضعیت وخیم جسمانی نامبردە را بە بیمارستان مریوان بردە و بعد از معالجە ابتدایی دوبارە بە زندان ادارە اطلاعات مریوان برگرداندەاند.
وریا دل انگیز در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و باید از نظر پزشکی مورد مداوای قرار گیرد.

بخش: 
انتشار از: