ارسال نامه "استعفای" بارزانی به پارلمان اقلیم کردستان