تحلیل دکتر علی صدارت را در سالروز اعدام دکترفاطمی

این شرایط دشوار است که انسانهای آزادی خواه ماهیت ولقعی خود را نشان می دهند. دکترحسین فاطمی بی شک یکی از افرادی بود ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی ایران ، جانش را فدا کرد.
اکنون درنشریه "باخترامروز" تحلیل دکتر علی صدارت را در سالروز اعدام دکترفاطمی مشاهده خواهیم کرد.
#هرایرانی_یک_فاطمی

این شرایط دشوار است که انسانهای آزادی خواه ماهیت ولقعی خود را نشان می دهند. دکترحسین فاطمی بی شک یکی از افرادی بود ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی ایران ، جانش را فدا کرد.
اکنون درنشریه "باخترامروز" تحلیل دکتر علی صدارت را در سالروز اعدام دکترفاطمی مشاهده خواهیم کرد.
#هرایرانی_یک_فاطمی

منبع: 
باخترامروز

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
دکتر فاطمی یعنی :
میرحسین موسوی / منتظری / رفسنجانی /موسوی تبریزی ویا اردبیلی
به همان اندازه که رفسنجانی به تصلت این رژیم کمک کرده است دکتر فاطمی به آن رژیم کمک کرد مگر جبهه ملی برای به رهبری مصدق مخالف رژیم مشروطه نبود کم کمک کرد تا رضا شاه درپست وزارت دفاع قدرت بیشتر داشته باشد.
دکتر فاطمی ومصدق ورفسنجانیها راه اشتباه را طی کردند.
بودند که این راه خطا را تذکر دادن و در دست همین ها کشته شدند بخصوص درشهر تبریز.
آقای دکترصدارت کشور ایران کثیرالملت است
متاسفانه قوم فارس حاضرنیست کوچکترین شراکتی درقدرت با دیگر ملت های ساکن ایران داشته باشد .
چون درآن صورت مجبوراست حقوق بشر وبرابری وحق حیاط را برای دیگران به رسمیت بشناسد و دیگران را تحقیر و توهین نکند.
آیا نفت خوزستان وآب کارون دراصفهان ویزد وشیراز باعث عمران وآبادانی است و یا درخوزستان ؟.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
افوس از کوتا فکری و امان ازدست کوتولوهاکه افق دیدشان تا نوک پاهایشان است.
تاریخ ایران عملکرد کوتا فکران را دراین 100سال گدشته به تلخی نشان است .
دکتر فاطمی یعنی :
میرحسین موسوی / منتظری / رفسنجانی /موسوی تبریزی ویا اردبیلی
ببنید خلخالی پس از فرارشاه از زندان آزادشد وکینه ونفرت از سران رژیم داشت ولی کشته هاش را بنام امام خمینی انجام می داد.
درآخر کارهم ناراضی حکومت بوده وآن چیزی که امروز بنام اسلام جاری است .
به همان اندازه که رفسنجانی به تصلت این رژیم کمک کرده است دکتر فاطمی به آن رژیم کمک کرد مگر جبهه ملی برای به رهبری مصدق مخالف رژیم مشروطه نبود کم کمک کرد تا رضا شاه درپست وزارت دفاع قدرت بیشتر داشته باشد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
افوس از کوتا فکری و امان ازدست کوتولوهاکه افق دیدشان تا نوک پاهایشان است.
تاریخ ایران عملکرد کوتا فکران را دراین 100سال گدشته به تلخی نشان است .
دکتر فاطمی یعنی :
میرحسین موسوی / منتظری / رفسنجانی /موسوی تبریزی ویا اردبیلی
ببنید خلخالی پس از فرارشاه از زندان آزادشد وکینه ونفرت از سران رژیم داشت ولی کشته هاش را بنام امام خمینی انجام می داد.
درآخر کارهم ناراضی حکومت بوده وآن چیزی که امروز بنام اسلام جاری است .
به همان اندازه که رفسنجانی به تصلت این رژیم کمک کرده است دکتر فاطمی به آن رژیم کمک کرد مگر جبهه ملی برای به رهبری مصدق مخالف رژیم مشروطه نبود کم کمک کرد تا رضا شاه درپست وزارت دفاع قدرت بیشتر داشته باشد.
دکتر فاطمی ومصدق ورفسنجانیها راه اشتباه را طی کردند.
وبودند که این راه خطا را تذکر دادن و در دست همین ها کشته شدند بخصوص درشهر تبریز.

عدم انتشار شده: 
false