پاکسازی‌ها در عربستان، نشانگر بی‌رحمی ولیعهد این کشور است