روابط خانی و روابط کانی

در بَسیاری موارد
روابَطَ کانی منجر بَه
نوعی روابَطَ خانی می شود
که گویا بَه آن
روابَطَ خان-وادگی هم گفته می شود...
 
 
در بَسیاری موارد
روابَطَ کانی منجر بَه
نوعی روابَطَ خانی می شود
که گویا بَه آن
روابَطَ خان-وادگی هم گفته می شود.
.
.
.
در بَسیاری موارد
روابَطَ کانی با
افرادی که با افرادی دیگر
روابَطَ خانی یا کانی دارند
منجر بَه تلفات جانی
می شود:
 
"طرف جان داده،
چَرا که همسر همسایَه 
بَهَش کان داده!"
.
.
.
در بَسیاری موارد
روابَطَ کانی
منجر به تلفات "خانی"
می شود:
 
"خان" حسابی وا داده،
چَرا که پَسرش بَه بَرخی ها پا داده!
. . . 
.
.
. . .  
وَ بدین گونه بود که
خان-واده تبدیل به خان-وا-داده شد،
وَ شُعارَ "خان، وا- دِه!" 
تبدیل بَه شُعارَ همَه یَ کانیان در سراسرَ جهان گشت!
.
.
.
19 نوامبر 2017، در دهاتی در همین گوشه و کنار...
 
 
ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.