وکیل کودکان شین آباد ، نامه ای پس از پنج سال به حسن روحانی