رضا ضراب را بهتر بشناسیم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
بهرام رحمانی، در لینک و مقاله زیر ، نشان میدهد که آخوند شغال صفت ، از ساده لوحانی مانند رنجانی و ضراب و قطب زاده و بنی صدر و دیگران ، در مراحل مختلف حکومت داعشی خود ، استفاده میکند و بعد آنان را محاکمه نموده یا به سطل آشغال می اندازد. یا اسر و زندان میکند یا بی آبرو می نماید .
http://www.kar-online.com/node/14142
عدم انتشار شده: 
false