دانشگاه زنده است

غزل معصوم‌شاهی، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نماینده مجلس پزشکیان را در مراسم روز_دانشجو در دانشگاه امیرکبیر به باد انتقاد گرفت وگفت :
بااین روند دیگر "تکرار می‌کنم خاتمی" و "رای می‌دهم موسوی" مردم را پای صندوق رای نمی‌آورد.

غزل معصوم‌شاهی، دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نماینده مجلس پزشکیان را در مراسم روز_دانشجو در دانشگاه امیرکبیر به باد انتقاد گرفت وگفت :
من ازاهالی کرمانشاهم
شاهد صحنه هایی بودم ؛ که دلخراش بود؛
دختری که همه خانواده اش زیر آوار مانده بود ؛
پیرزنی که بخاطر نایلون دست مردم را میبوسید
؛
جواب سوالهایمان را بدهید ؟
این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد :
صحبتهای جدیدتان جامعه دانشجویی راناامیدکرده است ؛
باید پاسخگوی وعده هایتان باشید
اگر رای مانبودید درمجلس نبودید و اینطورازبالا به مردم نگاه نمیکردید
؛
آیا وزیر زن داشتیم یا اهل سنت ؟
ما ماندیم و دانشگاهی روبه تعطیل ؛
ستاره دار بودن دانشجو مدال افتخاری است ؛
ازشما درخواست داریم محافظه کاری را کناربگذارید و
تنها به توییت کردن یک پست قانع نباشید
مطالبات دانشجویان را بشنوید
دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد :
گر کمکهای مردمی نبود چه کسی به داد این مردم میرسید؟
سهم ما بازداشت و احضار....
بااین روند دیگر "تکرار می‌کنم خاتمی" و "رای می‌دهم موسوی" مردم را پای صندوق رای نمی‌آورد.
زنده باد آزادی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: