استقرار حکومت دموکراتیک آذربایجان ، هدف مرحله یی

به مناسبت جنبش رهایی بخش و جاودانه 21 آذر
ارتش حکومت مرتجع و وابسته به امپریالیسم و دست نشانده ی شاه به بهانه ی « نظارت بر انتخابات» به آذربایجان آمد- وقتی وارد شد زیز پیمان و قول و قرارهای خود زد و به همراهی قئودالهای خونخوار، شروع به قتل عام مردم آذربایجان نمود. دیگر اجازه نخواهیم داد پای شوونیستم از گلیم خود بیرون بیاید.دفاع مشروع را حق خدشه ناپذیر خود میدانیم. هر خلقی حق دارد از استقلال و آزادی خود دفاع نماید...

 

 

مستند جنبش 21 آذر 

 

پیام تاریخی جنبش آزادیبخش 21 آذر و پیشه وری کبیر، استقرار حکومت دموکراتیک آذربایجان بود و این پیام همچنان هدف استراتژیک مرحله ای جنبش آذربایجان است.
و مبارزه همچنان برای تحقق آن ادامه دارد. 

21 آذر و خاطرۀ جاودانۀ حکومت دموکراتیک آذربایجان برای ما فرزندان فداییان جنبش پیشه وری راه رهایی ست.  

بهتر است مرتجعین شاه و شیج ، و اصلاح ناپذیران به اصطلاح  اصلاح طلب، و شوونیست هایی که به دورغ ردای چپ به تن کرده اند، بدانند  ایده آل های جنبش سرکوب شده 21 آذر  نه تنها در آذربایجان خاموش نشده بلکه نیرومند تر از هرزمانی اوج گرفته است. 

 

طبق معمول مرتجعین میتوانند پایه اجتماعی جنبش را که میلیونها زحمتکش و فدایی تشکیل میدادند و برای « دموکراسی و عدالت اجتماعی» در ایران و آذربایجان میرزمیدند، نفی کنند. 

ما هم حق داریم  بگوییم سر کوب ددمنشانه ی جنبش  با پایه ی میلیونها ستمدیده ، تنها «فاجعه» نبود، بل جنایت علیه بشریت بود و هست. و به این جنایت رسیدگی خواهد شد. 
حتی مبارزه قرنها هم طول بکشد. 
بگذار ارتجاع جنبش رهایی بخش ما را با اصطلاح فاشیسم حاکم « فتنه» بنامند، آری ما افتخار میکنیم که علیه نفتخواران مرتجع و فاشیسم حاکم و غیر حاکم بمانند پدران فدایی خود فتنه گری پیشه کرده ایم.
مطمئن باشید این جنبش رهایی بخش که شماها آنرا مثل پدران مرتجع خود فتنه می نامید تا تحقق حکومت دموکراتیک آذربایجان ادامه خواهد یافت.  افتخار میکنیم که مرتجعین مارا متجاسر و فتنه گر ستمگریهای خود بنامند. اصلی جهان شمول است که  ارتجاع همیشه آزادیخواهی را فتنه دیده است. و جز این هم از او بعید است.

در این برهه، جنبش،  که « آمیزه ای از مبارزه ی ضد تبعیض و ستم ملی، و عدالت اجتماعی و دموکراسیخواهی» ست ، مسئله آذربایجان را هم برای جریانهای مرتجع و شوو نیست، و هم برای خود آذربایجان به شایستگی حل خواهد کرد.
درد مرتجعین « تمامیت نفتی»ست. حتی به قیمیت قتل عام مردم. مطمئن باشید که دیگر این اجازه را نخواهیم داد. پای شوونیستم دیگر نخواهد توانست از گلیم خود بیرون بیاید.

ارتش حکومت مرتجع و وابسته به امپریالیسم و دست نشانده ی شاه به بهانه ی « نظارت بر انتخابات» به آذربایجان آمد- وقتی وارد شد زیز پیمان و  قول و قرارهای خود زد و به همراهی قئودالهای خونخوار شروع به قتل عام مردم آذربایجان نمود. 

فرقه به خاطر « عدم خونریزی و برادر کشی» مقاومت نکرد. ولی در جواب قتل عام شد. این است تفاوت رفتار و اخلاق انسانی با ارتجاعی. و شوونیسم.

اشتباه فرقه بود که به قول و پیمان با حکومت مرتجع اعتماد کرد. اشتباه فرقه بود که گذاشت ارتش با اسلحه به آذربایجان وارد شود. اشتباه فرقه بود که از خود «دفاع» نکرد.

« مبارزه ی ضد تبعیض و عدالت اجتماعی» جاری در آذربایجان، دیگر این اشتباهات را نخواهد کرد. 

اخرین سخنان پیشه وری هنوز هم ارزش خود را حفظ کرده است.«مبارزه در آذربایجان، با ایران یا بدون ایران»، تا رسیدن به اهداف خود-استقرار حکومت دموکراتیک آذربایجان- ادامه خواهد یافت.

کتابها درآتش 

 

هدف استراتژیک مبارزه جاری در آذربایجان « برقراری حکومت دموکراتیک آذربایجان» است. با فدرال یا بدون فدرال.

بهتر است جاعلان و ماست مالی کنندگان وقایع تاریخی، چشم و گوش خود را باز کنند. فرق نمیکند اینان پسمانده های راسیست و شونینیست سلطنت باشند یا فاشیتسهای حکومت حاکم. یا ناسیونالیستهای بی مکتب و یا شونیستهایی که ادعای چپ بودن دارند.

نخواهیم گذاشت هیچ سنگی از «تبعیض و ستم و بیعدالتی و شوونیسم» برروی سنگی بر قرار باشد.

اگر زمانی بخواهید « قتل عام شاه-قوام» را تکرار کنید ، بدانید که اشتباه زنده یاد پیشه وری کبیر را نخواهیم کرد.
دفاع مشروع را حق خدشه ناپذیر خود میدانیم. هر خلقی حق دارد از استقلال و آزادی خود دفاع نماید. چه در سیستم فدرال و چه در استقلال طلبی. 

با ویرانگری هایی  
که در شهرها و روستاهایمان کردید
(به هنگامی که تانکها را از روی خانه هامان عبور دادید)
 
با چوبه های دار  
که برپدران و مادرانمان برپا نمودید
(به هنگامیکه «آزاد وطن» ها چون چنار ایستادند و نشکستند)
 
با میدانهای تیرباران 
که بر خواهران و برادرانمان ساختید
(به هنگامیکه صریه آن دختر فدایی  
گفت: پیمان شکنان رسوا خواهند شد)
 
با خرمنهای آتش 
که با کتابهایمان برافروختید
(به هنگامیکه با عمو زاده های نازیست تان هم گام شدید)
فکر کردید ستاره 21 آذر خاموش شد؟
 
مبارزه ی خلق را پایانی نیست.
 
ما چون گندمزارهای طلایی مان
در هر تابستان از نو میرسیم
و چون بارانهای گوارایمان
در هر بهار از نو میباریم.
 
آسمان ما پرستاره است
ستارگان خلق را پایانی نیست.
 
دختر فدایی صریه را 
به همراه عزیزانش
در 21 آذر به گلوله بستید
برجایش مرضیه اسکویی برخاست
او درست گفته بود 
که«خون اش برزمین نخواهد ماند
و پیمان شکنان رسوا خواهند شد.»
 
و ما دیدیم که چگونه رسوا شدند، 
در 57. و بازهم خواهیم دید
در 57 های دیگر
چیزی پایان نیافته است. 
و نخواهد یافت.
آسمان ما پرستاره است
و مبارزه خلق پایان ناپذیر.
 
پسمانده های تاریخ را
هیچ رهایی نیست
 از پسماندگی
هرچند که 
مدتی گرد خاک برپا کنند
و جوی های خون  جاری سازند.
 
اینان اشغال گرانند
و متجاوزان
که در پسماندگیشان 
نیز عرق خواهند شد.
**
چه کسی به تو اجازه داده
نام وطن مرا برزبان آوری
اشغالگر؟

چه کسی به تو اجازه داده
نام وطن مرا برزبان آوری
متجاوز؟

چه کسی به تو اجازه داده
نام وطن مرا برزبان آوری
قاتل خلق من؟
غارتگر، بیگانه، اجنبی؟
 
قاتل فرهنگها!
چه کسی به تو اجازه داده
زبان بیگانه و زوری ات را 
برمن بچپانی
پسمانده ی تاریخ؟
عموزاده هایت؟ در مکتب نازیسم؟

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
لطفاً توجه شود ،
بر اساس Don't feed the troll
زیر این مقاله جای « ترول پیشه ها» ، مزاحمین انترنتی، پروپاگاندیست های گویلزی نیست.
بلکه جای تبادل افکار است.
ترول پیشه ها میتوانند مزاحمت خود را در جای دیگر ادامه دهند. اینجا ممکن نیست.
از سایت خواهش کرده ام ترول گرایی ها و پروپاگاندهای گوبلزی ، را که مزاحم تبادل افکار اند، به زیر نوشته هایم راه ندهد ، ویا زیر مقاله را ببندد.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
گرامی، منهم آرزو میکنم بشر در زندگی پنج روزه خود هیچگاه و به هیچ عنوانی مورد شکنجه قرار نگیرد و سعادتمند زندگی کند.
ولی متاسفانه ، دردا ، که خیلی از آدمها به خاطر باورهای خود دیگران و حتی خودشان را مورد آزار قرار میدهند. به نام دین و مذهب و سیاست و قدرت و مال و منال و غیره.

از مذهب و سیاست، برداشتها و تفسیر های مختلف میکنند تا آنرا به خدمت منافع خود گیرند، که در این میان نیز دیگران از زندگی سعادتمند، محروم میشوند.

شیعه و سنی و مذاهب مختلف ، و سیاست را هر گروهی به نفع خود و به زیان دیگری تفسیر میکند. حود را حقیقت مطلق میداند. و دیگری را مورد آزار و شکنجه قرار میدهد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
درود جناب ائلیار
برای توضیح تان، یک روز من و خانواده ام را به گروگان گرفتند و سه روز خودم در بازداشت نیروهای امنیتی بودم. وقتی افراد خانواده ام را جلوی چشمانم شکنجه می کردند یا ابوالفضل و یا زهرا را با مسخره می گفتند. پدرم فردی نظامی بود. از ایشان سوال کردم اینها که مثلا شیعه هستند چرا ابوالفضل و زهرا را مسخره می کردند و با کابل وقتی نزدیکان مرا در امنیت جلوی چشمانم شکنجه می کردند با صدای بلند این اسامی را می بردند و خنده هایی جنون آمیز می کردند. این دیگر سندی است مستند که با چشم خود دیدم.
پدرم به من در آن زمان گفت: اینها شیعه نیستند بلکه حجتی هستند و رهبرشان خامنه ای نیز شیعه نمی باشد. اینها به دستور روسای اصلی خود که همان سردمداران بعضی کشورهای اروپائی هستند، دستور دارند تا شیعه را در ایران نابود کنند و کردند. یک روز نه چندان دور شاید آن کتابچه و اتفاقاتی که به چشم دیدم را نیز
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
عزیز جان، مشکلات امروزی ما با «درک همدیگر و مسالمت و اعتدال و همبستگی» میتوانند حل شوند، در این هیچ شکی نیست.
آنچه در مقاله آمده اشاره به «یک قتل عام تاریخی» ست. که جای تأسف و درد است.
این کارها چه در تاریخ و چه اکنون مشکل گشا نبودند و نیستند. و محکوم.
اما کسانی هستند که این قتل عامها را « درست میدانند و حتی برای امروز هم تجویز میکنند». به جای اینکه محکوم کنند و عدم راه حل بودنشان را نشان دهند.
در گذشته اگر قتل عامی صورت نمی گرفت و مسایل با « دیالوگ و مسالمت» حل میشد ، شاید حالا جامعه ما به دست «داعش شیعه » اسیر نبود و اینهمه جامعه ایران زیان نمی دید.
بهر صورت آینده ما خوب یا بد در گروه درک یکدیگر و رعایت حقوق همدیگر است که شاید راهی برای « همزیستی و چاره ای برای دردهای صدساله جامعه» بیابیم.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
الیار عزیز دستت درد نکند، ۲۱ آذر زیباترین و منحوس ترین روز در تلریخ آزربایجان می باشد،
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
درود جناب ائلیار
در تمام این مدت که نوشته های این سایت ... را می خواندم، تنها شخصی که با منطق و اعتدال سخن به میان می آورد شما بودید و اینکه با شما هم کلام می شدم برایم جالب بود. امروز شما را چه شده که طبل جنگ می کوبید؟ برایم جالب بود بدانم در بین تمام پان های گمراه این سایت که هر کدام ادعای فضل می کنند و البته تازه داروهای بی سواد، شما بسیار متفاوت سخن می گفتید و این برایم جالب بود، حال شما نیز از خشم و نفرت می گوئید!
امیدوارم حداقل این پیغام به شما برسد زیرا این سایت مثل تاکسی است که صاحب اش هر که را خوش بود سوار می کند و پیغام های ما را به شما نمی رسانند!
موفق باشید
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
و اما دوستی که با «اگرها» سخن گفته:
- در توجه به تاریخ « اگرها» بی مصرف اند.
مردم به درستی از سبز نشدن آنها گفته اند.
توجه به تاریخ یعنی توجه به آنچه رخداده. نه ائله -بئله ها.
----
توجه:
دوستانی که دوست دارند چیز بنویسند لطفاً با شعار دایی جان ناپلئونی- که کار کار انگلیس است و اینجا هم کارکار روس- زیر مقاله را اشغال نکنند. اینها را شنیده ایم.
اگر نظر خاصی دارند که مسئله ای را روشن کند بفرمایند.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
1-حکومت دموکراتیک آذربایجان»(هدف مرحله یی) است. با فدرال یا بدون فدرال."این استراتژی را چه کسی یا جریانی تعیین کرده است؟
- این را حوادث و "شرایط تاریخی" تعیین کرده است نه جریان و افرادی:
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
شاید بتوان جهان را فریب داد اما خود را فریب دادن فاجعه است . مردم کشور ایران در جنگ اروپائی ها که به نام جنگ جهانی دوم نامیده شده است قربانی منافع کشور های اروپائی شدند.
1) بدون قدرت گرفتن ادولف هیتلر امکان حمله به کشور شوروی نبود .
2) بدون جنگ دوم امکان تجاوز متفین به ایران وجود نداشت .
3 ) بدون اشغال نظامی ایران از سوی ارتش متجاوز سرخ امکان بوجود امدن فرقه پیشه ور ی و قاضی محمد نبود .
4) بدون کمک دولت شوروی ایجاد حزب توده و عواقب زیانبار ان در تاریخ ایران غیر قابل تصور است .
با توجه به انچه در بالا امد برامدن هیتلر در المان اشغال نظامی ایران را در پی داشت .
به زبان دیگر انچه در ایران دوران جنگ دوم و پس از ان روی داد نه زائیده فکر ایرانی و نیاز ضروری بلکه حاصل برامدن امدن دولت المان نازی بود .


عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
ممنون ائلیار

به موارد مهمی اشاره کردید. مثلا به مواضع دشمنان رنگارنگ آذربایجان اشاره کردید و به زنده بودن و ادامه مبارزه اشاره کردید.
همچنان به اشتباهات فرقه بخوبی اشاره کردید و نوشتید: "اشتباه فرقه بود که به قول و پیمان با حکومت مرتجع اعتماد کرد. اشتباه فرقه بود که گذاشت ارتش با اسلحه به آذربایجان وارد شود. اشتباه فرقه بود که از خود «دفاع» نکرد. "
اشتباه و وضعیت شکست آذربایجان در ابعاد بسیار بزرگتر به وضعیت اخیر کردها شبیه بود. یعنی اولا کشورهای خارجی حمایت خود را قطع کردند و در داخل هم جریانات راست و سازشکار فرقه با دولت ایران سازش و حتی خیانت کردند و فرقه توان جنگ و مقاومت را از دست داد. اما در پایان اشاره کردید که : هدف استراتژیک مبارزه جاری در آذربایجان « برقراری حکومت دموکراتیک آذربایجان» است. با فدرال یا بدون فدرال.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
تشكرازائليارارجمندجهت يادآوري دستاوردهاي بزرگ يكساله ي حكومت ملي برهبري ابرمرد تاريخ جنبش چپ مترقي پيشه وري كه براي اولين بار درتاريخ كل شرق حق راي زنان را درعمل پياده كردودستاوردهاي بزرگ ديگر.
عدم انتشار شده: 
false