نماینده زاهدان: ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیرخط فقر هستند

خبر بدون تفسیر
نماینده زاهدان: ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیرخط فقر هستند/ کاری از مجلس ساخته نیست

خبر بدون تفسیر
نماینده زاهدان: ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیرخط فقر هستند/ کاری از مجلس ساخته نیست

لینک به خبر در خبرگزاری کار ایران