صدای آمریکا قیام ملت: مصاحبه بنی صدر،دوشوکی، نازیلا گلستان

گزارش صدای آمریکا از قیام ملت: مصاحبه با بنی صدر،دوشوکی، نازیلا گلستان
گزارش صدای آمریکا از تظاهرات؛ اعتراضات و قیام مردمی در شهرهای مختلف ایران: مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر؛ عبدالستار دوشوکی و نازیلا گلستان

گزارش صدای آمریکا از قیام ملت: مصاحبه با بنی صدر،دوشوکی، نازیلا گلستان
گزارش صدای آمریکا از تظاهرات؛ اعتراضات و قیام مردمی در شهرهای مختلف ایران: مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر؛ عبدالستار دوشوکی و نازیلا گلستان

         

 

نظردهی با فیسبوک: