خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی در سرتاسر ایران!

آینده ای جز شکست و نابودی برای کلیت رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد. ا ز عمر ننگین این رژیم حبس و شکنجه و اعدام، چند صباحی بیش نمانده است.

خیزش های پرشور و رزمنده  ضد رژیمی، درسرتاسرایران!

حسن جداری

 

در طول  سه روز گذشته،  سرتاسر کشور شاهد  قیام ها و حرکت های اعتراضی عظیم  و طوفانزای توده های  محروم و زحمتکش ایران علیه رژیم ارتجاعی و دژخیم صفت  جمهوری اسلامی بوده است. شرکت  کنندگان در تظاهرات پرشور ضد رژیمی در شهرهای مختلف،  مصمم و بی هراس از وحشیگری های نیروهای سرکوبگر، شعارهای تند ضد رژیمی و انقلابی سر داده، با هدف قرار دادن کلیت رژیم، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، عزم راسخ  خود را  در مبارزه  بی امان در جهت سرنگونی  سلطه ننگین حکومت کشتار و جنایت، آشکار می سازند. مردمی که به مدت  چهار دهه از دست  جنایات و سرکوبگریهای رژیم ضد مردمی، سخت  به ستوه آمده اند، توده های محروم و زحمتکشی  که درطول سال ها تسلط شوم رژیم جمهوری اسلامی، از فقر و فلاکت و بی خانمانی و بیکاری  و گرانی ارزاق عمومی و دیگر مصائب و ستمدیدگی ها رنج برده اند، کارگران و توده های زحمتکش که  در معرض  بیرحمانه ترین استثمار ها قرار داشته اند، زنان آزاده که در  رژیم زن ستیز  جمهوری اسلامی از کلیه  حقوق انسانی محروم می باشند، دانشجویان و جوانان بی باک و دلیر، خلقهای  تحت ستم و  همه  آنهائی که در معرض  ستم مذهبی قرار دارند،  متحد و یک پارچه بپا خاسته اند که  با  تلاش و جانفشانیهای  خود،  ایران را از لوث وجود رژیمی سخت  سرکوبگر و غارتگر، پاک سازند. 3 روز تمام است  فریاد  مرگ بر  دیکتاتور، مرگ بر  خامنه ای، مرگ بر روحانی،  مرگ بر جمهوری اسلامی ، سید علی حیا کن  سلطنت را رها کن، مردم گدائی میکنند، آقا خدائی میکند ، نان کار آزادی،  دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد،  در کوچه ها و خیابانهای شهرهای ایران، طنین انداز می باشد . این فریاد های خشم میلیو نها انسان  بپا خاسته،  لرزه براندام آخوندها و دیگر سردمداران  جنایت کار رژیم خود کامه انداخته و  نوید  روز فرخنده ای را میدهد  که در آن، توده های زحمتکش با قدرت لایزال خود، رژیم  قرون وسطائی جنایت کار را به زباله دان تاریخ  خواهند افکند. تردیدی نیست که در روزهای آینده، رژیم  کشتار و جنایت  خواهد کوشید با  دست یازیدن به تشبثات ارتجاعی و سرکوبگرانه و قتل و کشتار، از تشدید هر چه بیشتر مبارزات  حق طلبانه توده ها  و سرنگونی حتمی سلطه پوشالی خود جلوگیری  بعمل آورده  و چند صباحی  دیگر بر عمر ننگین خود بیفزاید. اما  این رژیم  فاسد و استثمارگر، بهیجوجه نخواهد توانست از طوفان  خشم و عصیان توده های  محروم و ستمدیده  جان سالم بدر برده و همچنان بر خودکامی و چپاولگری خود، ادامه دهد.  آینده ای  جز شکست و نابودی  برای کلیت رژیم  جمهوری اسلامی،  وجود ندارد. از عمر ننگین این رژیم  حبس و شکنجه و اعدام، چند صباحی بیش نمانده است .

                      +++++

در شرایط  حساس کنونی  که  میلیون ها تن از مبارزین و آزادیخواهان، جان بر کف  در  تهران و دیگر شهرها به پاخاسته و دلیرانه  سلطه  رژیم  جنایت کار را به مبارزه طلبیده اند، در شرایطی  که عمال سرکوبگر رژیم استبدادی به  وحشیانه ترین وجهی به سرکوب مبارزات  توده های عصیان طلب پرداخته اند، وظیفه  کلیه  انسان های  آزاده و دموکرات و تمام کسانی  که  با استبداد و تاریک اندیشی و دزدی و کلاشی  سر آشتی ندارند،این است  که قاطعانه و با تمام نیرو ازقیام ها و خیزش های  تحسین آفرین  توده ها پشتیبانی  کرده  وفریاد اعتراض  خود را علیه رژیم  آزادیکش جمهوری اسلامی، این دشمن بی امان امر آزادی و دموکراسی، بلند کنند. 39 سال است رژیمی  در ایران حکومت میکند که  در  جنایت وآدمکشی،  دزدی وغارتگری و دروغ و مکر و فریب، در دنیا  کمتر تالی و نظیر دارد. حاصل و ثمرسلطه پوشالی این  رژیم خودکامه ، چیزی جز آزادیکشی و زورگوئی، غارت وچپاول اموال عمومی، فقر و بیکاری  و بی خانمانی، کلیه فروشی، زاغه نشینی و گور خوابی، اشاعه خرافات، ارتجاع و عقب گرائی، زن ستیزی و سرسپردگی به قدرت های امپریالیستی و انواع  تبه کاریها و ستمگریها، نبوده است . طبیعی است  که چنین رژیم استثمارگر و درنده خوئی که در طول سلطه استبدادی خود ، ده ها هزارتن از  مبارزین و  آزادیخواهان را اعدام کرده است،جز مبارزه و مقاومت و خشم و قهر انقلابی نمی تواند انتظار دیگری  از مردم ستمدیده ایران، داشته باشد.                                            

                     +++++

اینک  پس از سالها  تحمل  زور و استبداد،  توده های ستمدیده ایران  که کاسه صبرشان لبریز شده است،  یک پارچه و مصمم به حرکت در آمده اند که رژیم جنایت کارجمهوری اسلامی، این مظهر فساد و دروغ  و ریا را سرنگون ساخته و طومارعمرجنایت کاران حاکم را در هم پیچند.  نیروهای  مبارز و انقلابی که از منافع   کارگران و توده های  زحمتکش دفاع میکنند، باید  در عین  پشتیبانی قاطع از قیام های خونین ومبارزات  پرشکوه توده های  بپا خاسته و شرکت  فعال در این مبارزات حق طلبانه، نهایت  کوشش  خود را بعمل  آورند که  این بار خیزش های رزمنده  توده ها، منجر به  واژگونی و ویرانی  کامل  کاخ های  ظلم و استبداد  و استثمار گردیده و زمینه ساز استقرارجامعه ای باشد که در آن آزادی و دموکراسی واقعی و عدالت  اجتماعی حرف اول را بزند.  جامعه ای که در آن،  به  دزدی و چپاولگری  مشتی دزد سرگردنه  پایان داده شود و کارگران و زحمتکشان که اکثریت عظیم اهالی کشوررا تشکیل میدهند، بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم گردند .  با درس  گیری از اشتباهات و ندانم کاریهای درد آور و زیان بار گذشته،  این بار نیروهای انقلابی، باید  با درایت و هوشیاری، ازافتادن  به دام  سوگند خوردن ها و وعده و وعید های  نیروهای  ناپیگیر و فریبکار سیاسی بر حذر بوده و  همه جا و در تمام موارد،  پیگیرانه از منافع طبقاتی کارگران و توده های محروم و زحمتکش، دفاع به غمل آورند.  دیماه 1396  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.