آذربایجان، به پا خیز!

آنهائی که میکوشند خلق مبارز آذربایجان را به بهانه های مختلف ، از پیکار در همراهی با دیگر خلق های ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باز دارند، بهیچ وجه دوستان توده های زحمتکش این دیار آتش و خون نبوده، بلکه دانسته و ندانسته به بقای سلطه ننگین این رژیم ارتجاعی ، خدمت میکنند.

 آذربایجان، به پا خیز!
حسن جداری
مبارزات پرخروش و قدرتمند توده های به پاخاسته در سرتاسرایران، در این چند روز پرجوش و خروش، لرزه بر اندام رژیم خون آشام جمهوری اسلامی انداخته و ناقوس مرگ این رژیم وحشی صفت را به صدا در آورده است. شهرهای ایران از رشت و ساری گرفته تا اهوازو بندرعباس ، از خوی و ارومیه گرفته تا کرمان و اصفهان و شیراز، همه صحنه های پر شور و حماسه آفرین مبارزه و جانفشانی علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بوده اند. صد ها هزار از توده های مبارز جان بر کف، از زن و مرد، بی هراس از پاسداران و دیگرعمال سرکوبگررژیم، دراتحاد و همبستگی، شعار های محکم ضد رژیمی سرداده و عزم راسخ خود را در پیکار مرگ و زندگی به منظورسرنگونی سلطه پوشالی رژیم آزادیکش جمهوری اسلامی، آشکار ساخته اند. اینک پنج روز تمام است فریاد های خروشان مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی، مرگ بر استبداد، مرگ بر جمهوری اسلامی ، توپ ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه، نان ، کار، آزادی، دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد، سرتاسر ایران پر تلاطم و بپا خاسته را فراگرفته است . رژیم ضد مردمی در بیم و وحشت از سرنگونی حتمی سلطه اهریمنی خود، توده های مبارز و از جانگذشته را مورد تهاجم قرار داده و مذبوحانه می کوشد با توسل به قهر ضد انقلابی، فریاد دادخواهی توده های به ستوه آمده از اعمال ننگین رژیم کشتار و جنایت را، در سینه ها خفه سازد . اما علیرغم تمام وحشیگریهای رژیم خود کامه، توده های مبارز به پا خاسته، همچنان به پیکار حق طلبانه ضد رژیمی ادامه داده و با سر دادن شعار رزمنده، میکشم ، میکشم آنکه برادرم کشت، توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، سرسختی و تسلیم ناپذیری را در مبارزه در راه آزادی، به ثبوت میرسانند .
+++++
در چنین شرایطی که اتحاد و همبستگی فشرده همه اهالی کشور و زحمتکشان همه ملت های ایران، شرط ضروری پیشبرد هرچه پیروزمندانه مبارزه علیه رژیم خون آشام جمهوری اسلامی می باشد، خلق آذربایجان، نقش بس تعیین کننده ای می تواند و باید داشته باشد. در گذشته در جنبش های عظیم دموکراتیک و آزادیخواهانه، خلق آذربایجان جانفشانی ها کرده و با مقاومت و پایداری خود ، پوزه دشمنان آزادی را بارها به خاک مالیده است. در انقلاب مشروطیت ، این آذربایجان بود که با توسل به جنگ مسلحانه و پایداری تحسین آفرین یازده ماهه، تحت رهبری دلیرانی نظیر ستار خان،علی مسیو و حیدرعمو اوغلی، ضربه های محکمی بر پیکر ارتجاع هار محمد علی شاهی وارد ساخته و مشروطیت را به ایران بر گرداند. در حوادث دیگر تاریخی، در پیکار با ارتجاع هار، آذربایجان همواره نقشی ترقی خواهانه و انقلابی داشته است . اینک در شرایط بس حساسی که رژیم جمهوری اسلامی در زیر ضربه های خرد کننده مبارزین سرتاسر ایران قرار دارد و پیکار خونینی به منظور سرنگونی سلطه ننگین آخوندهای حاکم و کلیت رژیم جمهوری اسلامی عرصه را بر این رژیم شکنجه و اعدام تنگ کرده است، در حالی که رژیم کشتار و جنایت سخت میکوشد با دست یازیدن به سرکوب و کشتار دسته جمعی، از چنگ انتقام توده های خشمگین جان سالم به در برد ، آذربایجان باید مثل همیشه نقش مثبت تاریخی خود را بازی کند .
+++++
درست است که در چند روز نقش ساز گذشته، شهرهای مختلف آذربایجان نیز با قیام ها و مبارزات پر شور، اراده استوار خود را در تلاش در جهت رهائی از چنگال رژیم ضد مردمی نشان داده اند، اما مبارزین و آزادیخواهان و همه آنهائی که استقرار آزادی و دموکراسی را در ایران در گرو سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی میدانند، انتطار بیشتری از آذربایجان دارند. کارگران و توده های زحمتکش تبریز قهرمان و دیگر شهرهای آذربایجان که از رژیم جمهوری اسلامی جز غارتگری و ظلم و اجحاف و استثمار ندیده اند، باید پرچمدار مبارزه حق طلبانه توده های محروم و زحمتکش ایران علیه رژیم خود کامه جمهوری اسلامی باشند . این یک امر مسلم است که تا رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به دست توده های بپا خاسته همه خلق های ایران سرنگون نشده است ، هیچکدام از خواستهای خلق آذربایجان و از آنجمله حق تعیین سرنوشت، عملی نخواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی در موارد مختلف دشمنی خود را با خلق آذربایجان نشان داده است . آنهائی که میکوشند خلق مبارز آذربایجان را به بهانه های مختلف، از  پیکار در همراهی با دیگر خلق های ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی باز دارند ، بهیچوجه دوستان توده های زحمتکش این دیارآتش و خون نبوده، بلکه دانسته و ندانسته به بقای سلطه ننگین  این رژیم ارتجاعی، خد مت میکنند . به امید شرکت هر چه فعال ترو پر خروش تر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان، در پیکارهای خونین وتاریخ ساز روزهای آینده در جهت واژگون ساختن کاخ های ظلم و بیداد گری و سرنگونی کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی. حسن جداری اا دی 1396

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.