گفتگو با اصغر سلیمی در باره علل اعتراضات مردم و آینده آن

طرح سوالات :
1- علل وعوامل اصلی پیدایش جنبش به این گستردی چیست ؟

2- رزیابی از جنبش واقعا موجو.د به لحاظ کیفی وکمی چیست ؟

3- عمده ترین خواسته ها و شعارهای سلبی و ایجابی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مطروحه در تظاهرات جیست ؟ وچرا
4- عمده ترین کمیبودهای جنبش چیست ؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
از آنجایی که جنبش علت اقتصادی و اجتماعی دارد و همانطور که استاد سلیمی هم به آن اشاره نمودند، و با درنظر گرفتن اقصادی که بیمار و بیمارتر میشود و همین جنبش نیز خود میتواند بر اقصاد کشور اثر منفی بگزارد، مانند کم کاری، بیرون کشیدن پس اندازها و سپرده ها، در ماهای آینده و یا شای در روزهای آینده با یک جنبش بازهم پررنگتر به وقوع بپیوندد.
عدم انتشار شده: 
false