خودمان را فریب ندهیم!

تا زمانیکه روشنفکران ونمایندگان تشکیلاتهای سیاسی فارس زبان در گفتار ، کردار ، مقالات ، مصاحبه ها و سخنرانیهایشان از حقوق پایمال شده ملی-مذهبی اتنیکهای غیرفارس در ایران دفاع نکنند، از قبول کثیرالملله بودن ایران خودداری بکنند، نمیتوانند و نبایستی انتظار همبستگی از جانب ملتهای غیرفارس را داشته باشند.

خودمان را فریب ندهیم ! چیزیکه در ایران وجود ندارد همبستگی ملی است. در کشور کثیرالملله ای همانند ایران روشنفکران و تشکیلاتهای سیاسی اتنیکهای مختلف میتوانند پیشاهنگان همبستگی ملی در جامعه باشند. تا زمانیکه روشنفکران ونمایندگان تشکیلاتهای سیاسی فارس زبان در گفتار ، کردار ، مقالات ، مصاحبه ها و سخنرانیهایشان از حقوق پایمال شده ملی-مذهبی اتنیکهای غیرفارس در ایران دفاع نکنند، از قبول کثیرالملله بودن ایران خودداری بکنند، نمیتوانند و نبایستی انتظار همبستگی از جانب ملتهای غیرفارس را داشته باشند. کجاست بیانیه ها و اعتراضات دسته جمعی روشنفکران فارس زبان به توهینهای نژادپرستانه پان فارسیستها در حق ترکها و عربها و... که دائما در برنامه های تلویزیونی، مدیا و استادیومهای ورزشی بچشم میخورند. کجاست بیانیه های روشنفکران فارس زبان در مورد اینکه این خلقها در همه عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی، مذهبی و فرهنگی بایستی حقوق مساوی داشته باشند؟ کجاست دعوتهای روشنفکران و تشکیلاتهای سیاسی فارس زبان از روشنفکران و تشکیلاتهای غیر فارس برای بحث وگفتگو درباره دمکراسی ، حقوق ملی و ایجاد همبستگی واقعی در جامعه ایران؟ کجاست بیانیه های روشنفکران فارس زبان برای نجات دریاچه ارومیه؟ کجاست بیانیه های روشنفکران و سازمانهای سیاسی فارس زبان برای آزادی فعالین ملی اتنیکهای غیر فارس از زندانهای جمهوری اسلامی ایران.
ما ترکهای آذربایجان از زمان مشروطیت تا بامروز برای آزادی، دمکراسی، حفاظت از سرزمینی بنام ایران بقدر کافی فداکاریها کرده ایم، زندانها کشیده ایم ، شکنجه ها دیده ایم ، مجبور به جدائی از خانواده ، جدائی از وطن گشته ایم وصدهاهزار قربانی داده ایم. نتیجه چه شده است؟ بعد اینهمه فداکاریها و جانفشانیها هنوز فاقد سیستم تحصیلی برای کودکان ملت 30 میلیونی خود میباشیم. هنوز برای ایجاد یک بیمارستان و یا استادیوم ورزشی بایستی از تهران اجازه بگیریم.
وقتی از حقوق پایمال شده ملی مان صحبتی به میان میاوریم، بد میشویم، تجزیه طلب میشویم، اجنبی میشویم، ابیکتی برای تمسخر میشویم، بی فرهنگ میشویم، وحشی میشویم، ترکه خر میشویم، از مغولستان آمده میشویم که بایستی به استپ های آلتای برگردیم....
جزئیات این معادله روشن هست و احتیاجی به تعبیر و تفسیر ندارد. در کشوری بنام ایران ما فاقد هر گونه حق و حقوق انسانی هستیم و تنها چیزیکه بایستی به آن تن دهیم وظایفی هست که دیگران به عهده ما میگذارند ! اینجاست که میگوئیم: آقایان! در کشوریکه همبستگی ملی برای رفع تبعیض های گوناگون وجود نداشته باشد، در کشوریکه روشنفکران آن با تئوریهای نواستعماری در فکر حفظ امتیازهای نامشروع اجتماعی، سیاسی و ملی خویش باشند.... رژیمهای دیکتاتوری پا برجا خواهند ماند، کشمکشهای اتنیکی-مذهبی بوجود خواهد آمد، انسانهای آن جامعه در فقر و بدبختی زندگی خواهند کرد و با گذشت زمان تاروپود جغرافیائی آن کشوراز هم خواهد گسید. باری، دیر نشده بفکر ایجاد همبستگی واقعی برای ایجاد جامعه آزاد ودموکراتیک باشیم.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... ستمدیده ای را که برای رهائی از فرمانروائی ستم و ستمگران به پا خواسته اند اوزگه (بیگانه) می نامند چگونه می توانند دموکرات و آزادیخواه و دادخواه باشند؟ و چگونه ستمدیگان می توانند به این خائن ها امید ببندند؟ فردا هم اگر رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نابود شود و لاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ پرتاب شود روشن است که این خائن ها پیشینه های درخشان مبارزاتی برای خودشان خواهند تراشید و سهم خواهی خواهند کرد و به جز سهم خواهی در راه برپائی رژیمی بر پایه دموکراسی و دادگری و خردورزی سنگ اندازی خواهند کرد! به هر روی ستمدیدگان باید امیدشان را از این انگل های سیاسی خائن ببرند و این خائن ها نیز اگر دست از خیانت و سنگ اندازی در راه نابودی ستم و ستمگران برندارند باید برای پاکسازی آماده شوند! ***** پاکسازی = تصفیه
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در سرتاسر جهان و در سرتاسر تاریخ ناسیونالیست ها درخشانترین کارنامه ها را در زمینه گندکاری ها و ددمنشی ها و تبهکاری های گوناگون داشته اند که جنگ افروزی یکی از آنهاست! چنان که هم جنگ جهانی یکم با چهارده میلیون کشته و هم جنگ جهانی دوم با پنجاه و پنج میلیون کشته ریشه در ناسیونالیسم داشتند! سیاهترین رژیم های دیکتاتوری در همه جهان و همه تاریخ نیز رژیم های ناسیونالیست بوده اند! همچون رژیم هائی که سردمداران آنها ناسیونالیست هائی مانند ناپلئون بناپارت شوونیست، کایزر ویلهلم پان ژرمن، بنیتو موسولینی فاشیست، آدولف هیتلر نازی، محمدرضا پهلوی پان آریا، صدام حسین پان عرب، اسلوبودان میلوشوویچ پان سرب بوده اند! نژادپرستی و انسان ها را برابر با جانورانی از نژادهای گوناگون دانستن نیز از ویژگی های ناسیونالیسم و ناسیونالیست هاست و همه ناسیونالیست ها نژادپرست هستند و ناسیونالیسم .....
تصویر آتوسا نجف لوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به مارالان
من از مردم داخل کشورم بیشتر انرژی می گیرم و به آنها چشم امید بسته ام.
سپاس از اظهار نظر شما
تصویر آتوسا نجف لوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آراز
من در مقامی نیستم که به رژیمی اعتراض نمایم که در شرایط فعلی گوش شنوایی برای شنیدن اینگونه سخنان ندارد فقط امیدوارم که در دولت موقت آینده ملت برای مشکل اقوام خود به اتفاق نظر برسد.
با آرزوی ایران آزاد
تصویر آتوسا نجف لوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به دکتر احمد امید...
پوزش مرا پذیرا باشید اگر فامیل حضرتعالی را صحیح ننوشته ام زیرا کامل در متن قید نشده است.
سپاس از جنابعالی ولی خواستم دو مورد را دوستانه یادآور شوم. من به شما حق می دهم. در بسیاری از موارد و حتی اساسنامه ی احزاب با توجه به مطالعه شخصی متوجه این مهم شده ام که بسیاری از احزاب به مساله ی قومیت و تکثر اقوام در داخل ایران اهمیت شایانی قائل نبوده و در بسیاری از موارد حقوق اقوام تضعیف و ضایع شده است و در مواردی که بتوانم به این مورد اعتراض داشته و خواهم داشت. ولی هموطن، امروز روزی است که ما یک مشکل اصلی داریم و باید اول بزرگترین مشکل خود را حل نموده و بعد به سراغ جزئیات برویم. فکر نمی کنید امروز ما ملت بهتر است یکصدا برای آزادی ایران خود گام برداریم و در مرحله ی بعدی و روی کار آمدن دولت موقت به مساله ی اقوام و احقاق حقوق به حق اقوام به اتحاد نظر رسیده و گام های بهتری را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی خانم آتوسا نام نویسنده را فراموش کردند بنویسند و خودشان هم مثل اینکه از کامنت ها هیجان و انرژی میگیرند . به نظر من بحث زبان مادر و پدری و قومی و هر نوع ستم ذکر شده و نسبت داده شده را به صورت یک مقاله استاندارد و ثابت با ذکر نام تمام نویسنده ها ی مربوط در سایت بگذارید تا وقت و بی وقت بحث زبان پدری ظاهر نشود. در سال ۸۸ در میان تظاهرات که از تلویزیون پخش میشد از بد شانسی مایکل جکسون فوت کرد و هواس غربی ها پرت شد و اوباما هم که حسین زمان بود و حال داد. الان در این موقعیت مقاله هایی که بارها تکرار شده چه معنی دارد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی فهمم چرا خانم اتوسا بایستی پاسخ گو باشد در حالی که ایشان امیلی که به ادرس سایت ارسال شده بود را درج کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم آتوسا ایرانی باش و لی ایرانی روشن فکر و حقیقت بین و ضد فاشیست مانند یک روشن فکری غربی. خوب , رژیم تفرقه می افکند ولی شما چرا حقیقت را کتمان میکنید؟ رژیم سعی دارد ملتها را بجان هم می اندازد , شما چرا به تبعیضات اتنیکی رژیم اعتراض نمیکنید؟ سکوت شما یعنی راضی بودن با این تبعیضات. من آذربایجانی هستم و خودم را با این نوع ایرانیت ایرانی نمیدانم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم آتوسا نجف لوی، با سلام بخدمت شما، متشکرم از اینکه مقاله بنده را انتشار فرموده اید. بله تکرار میکنم ، در کشور کثیرالملله ای همانند ایران روشنفکران و تشکیلاتهای سیاسی اتنیکهای مختلف میتوانند پیشاهنگان همبستگی ملی در جامعه باشند. تا زمانیکه روشنفکران ونمایندگان تشکیلاتهای سیاسی فارس زبان در گفتار ، کردار ، مقالات ، مصاحبه ها و سخنرانیهایشان از حقوق پایمال شده ملی-مذهبی اتنیکهای غیرفارس در ایران دفاع نکنند، از قبول کثیرالملله بودن ایران خودداری بکنند، نمیتوانند و نبایستی انتظار همبستگی از جانب ملتهای غیرفارس را داشته باشند. امیدوارم روزی این همبستگی واقعی بوجود بیاید و بتوانیم باحقوق مساوی دست در دست یکدیگر جامعه آزاد و دموکراتیک بنا سازیم. متشکرم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شونیسم و ناسیونالیسم و قومگرای تجزیه طلب ،متحد آخوند و دولت حاکم است و بجای مبارزه با فاشیسم داعشی به مبارزه با مردم ایران می پردازد و آدرس غلط میدهد.
هر کس که در نوشته هایش ،سراغ نژاد و قوم برود و از فارس و ترک و آذری و ایرانی نام برود ، یک راسیست تجزیه طلب ضد ایرانیست و باید افشا و ایزوله گردد.
پان ترک تجزیه طلب ،بار دیگر نشان داد که همراه دولت آخوندی ،و ضد مردم ایران ، و ضد آزادی و رهایی است ، و در اینحا مدام مانیفست شرط و شروط ، و تقسیم غنائم جنگی پیش از پیرزوزی، می نماید.
مبارزان ایرانی این خیانت و خنجر از پشت زدن را در فردای رهایی فراموش نخاوهند نمود.
.........................................

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم آتوسا درود بر شما، مسئله قابل تاسف اينست كه تعداد قابل توجهى از روشنفكران ايرانى كه سالهاست در خارج زندگى مى كنند هنوز هم كه هنوز است واضحاتى را كه شما نوشته ايد نفهميده اند. سال هاست در سويس ، بلژيك، آمريكا، كانادا، سوئد و كشورهاى ديگرى از اين قبيل زندگى مى كنند و مى بينند كه نمى توان هيچ قومى را بهش توهين كرد و يا زبان مادريش را به مسخره گرفت يا مانع شد كه به زبان مادرى شان صحبت بكنند. اينها مى بينند كه كشور هاى ميزبان تمام آزادى ها و امكانات را به آنها مى دهد تا زبان مادريشان را به فرزندانشان ياد بدهند. با اينهمه معتقدند كه در كشور خودشان نبايد حقوق قوم هاى زبانى و اتنيكى ديگر بر قرار شود. فكر مي كنم كه امكان اينكه به اشتباه خودشان واقف شوند كمى بعيد است زيرا متأسفانه مى توان گفت كه يكى از بنيادهاى فرهنگى فارسها اين است كه ايران را مالكيت سخصى خود مى پندارند و هيچ گونه حق و حقوقى
تصویر آتوسا نجف لوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان و همراهان سایت
درود
از شما عزیزان می خواهم که دوباره مثل گذشته مرا مستفیذ نفرمائید و متعلق به قوم آذری خطاب نفرموده و جنگ قومی در زیر این نوشته به راه نیاندازید.
من اعتقاد دارم که یک ایرانی هستم و این برای من هویت و قومیت را تعریف می کند و به بازی ۳۹ ساله رژیم و یک سری از افراد دنباله روی رژیم برای تفرقه افکنی بین قومیت ها ارزشی قائل نبوده و نیستم.
من یک کورد، ترک، بلوچ، عرب و... من و ما یک ایرانی هستیم.
به امید ایران آزاد