ببینید این حکومت با مردم چه میکند

 

پایگاه بسیج در تهران گویا 19 دی 96

20 دی 96- سندج-آتش در بانک صادرات 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: