شاهرودی عراقی در آلمان به دام افتاد!

ویدئو
گفتگویی با شرکت کنشگران سیاسی: مانی، حسن کیانزاد، بهزاد صمیمی و جهانگیر لقایی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: