کشورهای اروپایی از آمریکا خواستند برجام را 'حفظ کند'