گفتگو باپورمندي در باره علل ده روزي كه ايران را تكان داد

کیانوش توکلی در گفتگو با احمد پورمندی
سوالات از اقای احمد پورمندی :1- حوادث ده روز ، علل با اشاره به نگاه عامل اقتصادي 2- راهکار ها 3- چشم انداز4-سلطنت و مجاهدین

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: