ایران در 39 سالگی انقلاب 57 از دیکتاتوری عبور می کند

در سال 1357 ایرانیان به پا خاستند تا که قفس رژیم دیکتاتوری محمد رضا شاهی را بشکنند اما رهبران آن انقلاب متأسفانه آدرس خیابان دموکراسی را اشتباه گرفته بودند و هر کدام در پی ساختن دیکتاتوری دیگری بودند

 اسلامگرایان در آرزوی ساختن دیکتاتوری اسلامی بودند. آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه رژیم آینده ای را که در نظر داشت به خلافت عثمانی و رژیم کلیسایی واتیکان قرن پانزدهم تشبیه می کرد که دو رژیم مخوف استبدادی در تاریخ جهان هستند و همه سالهای پیش از انقلاب کسی این آلترناتیو ارتجاعی را به چالش نکشید که نوید دیکتاتوری تمام عیار مذهبی برای ایران بعد از انقلاب می داد. کمونیستهای ایران اساساً استالینیست بودند. یعنی نه تنها حزب توده بلکه مائوئیستهای ایران و هواداران کمونیسم آلبانی انور خوجه و چریکهای هوادار کوبا همه ایده آل خود را رژیمی دیکتاتوری می دانستند و هواداران انگشت شمار سوسیالیسم اروپایی نیز از برنامه های کمونیسم استالینی نبریده بودند، یعنی آرزوی شان رسیدن به دیکتاتوری بود هرچند توجیهشان این بود که جامعه حاضر دیکتاتوری بورژوازی است یعنی ابایی از این نداشتند که برای جبران نابرابرهای اقتصادی-اجتماعی موجود سرمایه داری، به دیکتاتوری پرولتاریا پناه برند (1). جریاناتی نظیر جبهه ملی نیز یا می خواستند سلطنت موجود که دیکتاتوری بود را با اصلاحاتی بپذیرند یا مانند ملی مذهبی ها به آن چاشنی اسلام را هم اضافه کنند. کلاً اکثریت اپوزیسیون رژیم شاه به رغم آنکه بخش مهمی از آن در خارج کشور در غرب، دموکراسی را تجربه کرده بود، اما آرزوی آنها برای آینده ایران، دموکراسی نبود (2). بعد از انقلاب 1357 نیز بخش عمده این اپوزیسیون از ایده آلهای استبدادی خود عبور نکرد و با پیوستن سلطنت طلبان به اپوزیسیون، شاهد نیروی تازه ای در اپوزیسیون ایران شدیم که اینها نیز از اول آرزویشان برای آینده، بازگشت به سلطنت استبدادی پیشین بوده و هست و از استبداد 57 ساله رژیم پهلوی برای خود ایده آل آینده ساخته اند و آنرا با این توجیه که در رژیم پهلوی پیشرفت داشته ایم، مطرح می کنند، نظیر آنکه کسی بگوید آلمان نازی بیشترین پیشرفت را در کمترین زمان در تاریخ آلمان داشت و امروز آرزوی خود را برای آلمان بازگشت به فاشیسم هیتلری قرار دهد بجای آنکه از یهودیان پیگیری در مورد هولوکاست را بیاموزد (3) و بدتر آنکه برخی دوستانی که تشکیلاتی حقوق بشری را برای ایران در این سالها در خارج ساخته اند از این تشبیه این قلم آزرده می شوند (4)، در حالیکه این عین حقیقت است وقتی این دوستان نظیر بنیاد عبدالرحمن برومند (5) تاریخ نقض حقوق بشر را در ایران از آغاز جمهوری اسلامی شروع می کنند و 57 سال استبداد رژیم پهلوی را برای راضی کردن سلطنت طلبان، نادیده گرفته و به زیر فرش می زنند. اینها بحث خصوصی نیست و در مورد موضوع مهمی در عرصه سیاسی بحث می کنیم و البته این دوستان تنها نیستند و بخش مهمی از هواداران شادروان دکتر شاپور بختیار در همه این سالها از همان روزهای انقلاب 1357 همین راه را رفته اند و گرچه شادروان شاپور بختیار دیکتاتوری نعلین را زودتر از دیگر نیروهای اپوزیسیون به درستی تشخیص داد و در برابرش موضع گرفت و گرچه ساواک را شادروان شاپور بختیار منحل اعلام کرد اما بخش مهمی از جریان فکری که او نمایندگی می کرد اساساً دیکتاتوری محمد رضا شاهی را توجیه کرده و با آن خط کشی نکرده است و به همین دلیل این دوستان هوادار بختیار بعدها در همکاری نزدیک با جریاناتی نظیر درفش کاویانی، نه دموکراسی خواهی بلکه دیکتاتوری محمد رضا شاهی را بعنوان ایده آل آینده ایران اشاعه دادند و حتی بعضی از آنها که تا به امروز در رسانه هایی نظیر صدای آمریکا کار می کنند، همواره راضی کردن طرفداران احیا سلطنت در ایران برایشان تقدم بوده، و نه نقد استبداد در تاریخ ایران که هدف برخی دیگر از هواداران شادروان شاپور بختیار بوده است. اما در این سالگرد 39 سالگی انقلاب بهمن 1357 طوفان دیگری در فضای ایران طنین انداز شده است که همه این بیراهه های گذشته را به چالش می کشد. ممکن است این خیزش 96 (6) آنارشیسم جلوه کند، اما آنارشیسم نیست بلکه برای نخستین بار بعد از 39 سال، ایران از دیکتاتوری عبور می کند چرا که این اپوزیسیون برعکس اپوزیسیون انقلاب 57 ایده آل هایش دیگر جایگزین کردن یک دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگر نیست. اینگونه آینده نگری است که امروز برای ایرانیان مطرح می شود و نه اصلاح طلبی ارتجاعی سکولار از نوع آن دسته از هواداران شاپور بختیار که می خواهند احیاء دیکتاتوری رژیم شاه را تعدیل کنند و مورد قبول ما سازند و فکر می کنند چنین کاری یعنی دموکراسی خواهی در حالیکه فرقی با اصلاح طلبی ارتجاعی اسلامی ندارند و فقط خواهان تعدیل استبداد سکولار محمد رضا شاهی هستند. همچنین اصلاح طلبان ارتجاعی اسلامی (7) می خواهند رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی را با ولایت فقیه یا بدون آن، برای ما تعدیل کنند و بیست و اندی سال است نکبت این رژیم را تداوم بخشیده اند. راه حل های از قماش دیکتاتوری پرولتاریا و احیا سلطنت پهلوی نیز که بی تعارف می خواهند نوع دیگری از دیکتاتوری را جایگزین دیکتاتوری موجود کنند. ایران در این 39 سالگی انقلاب 57 از دیکتاتوری در ایده آلهایش عبور می کند و دختر خیابان انقلاب سمبلی از این گذار ایران است که امروز در زندان رژیم اسلامی به سر می برد و خانم نسرین ستوده و همسرشان آقای رضا خندان این جسارت را داشته اند که در خیابان انقلاب ایران بایستند (8) و در مورد سرنوشت این دختر شجاع خیزش 96، رژیم استبدادی و ارتجاعی اسلامی در ایران را مورد پرسش قرار دهند و پاسخگویی طلب کنند، پاسخگویی در مورد دختر خیابان انقلاب (9) که خاطره ندای آقا سلطان ها را در جنبش سبز 1388 زنده می کند، با این تفاوت که اپوزیسیون ایران امروز دیگر در پی اصلاح طلبی ارتجاعی نیست و آینده نگری این جنبش نوین برای جایگزین کردن دیکتاتوری دیگری نبوده و برای ایران قرن بیست و یکم مترقی، سکولار و دموکراتیک برنامه می ریزد (10) و در اولین گام هم می خواهد جمهوری سکولار و دموکراتیک در ایران برقرار شود (11).
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دوم بهمن ماه 1396
January 22, 2018
پانویس:
1. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam...
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N...
اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm
2. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm
3. از یهودیان بیاموزیم
http://www.ghandchi.com/372-genocides.htm
Let's Learn from the Jews
http://www.ghandchi.com/372-genocidesEng.htm
4. پاسخ به نقد "پسران برادرزاده هيتلر"
http://www.ghandchi.com/375-pasokh.htm
5. بنیاد عبدالرحمن برومند
https://www.iranrights.org
6. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i
7. اصلاح طلبی
https://goo.gl/71aywp
8. نسرین ستوده و رضا خندان اول بهمن ماه 1396 در خیابان انقلاب تهران جویای سرنوشت دختر خیابان انقلاب
https://goo.gl/TVs7H4
9. تصویر دختر خیابان انقلاب
https://gdb.rferl.org/E9CAFD9C-8EB2-45C0-84BF-57E4...
10. آینده نگری، آنارشیسم و سکولار دموکراسی
http://www.ghandchi.com/1887-ayandehnegari-anarchi...
11. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برخلاف نظر نویسنده ی مطلب بالا، چپ ها به هیچ عنوان به دنبال این هدف نبودند که در سال 57 ،رژیم دیکتاتوری در ایران تشکیل دهند.
اکثریت قریب به اتفاق سازمان ها و گروههای چپ ، از دمکراسی شورایی دفاع می کردند.
آزادی های پایه، جزء لایتجزای سوسیالیسم است.
سوسیالیستها و کمونیستها، اساسا به چیزی جز آزادی و رهایی واقعی انسان نمی اندیشند.
آزادی فرد لازمه ی آزادی اجتماعی است.
سوسیالیسم راه رهایی و آزادی انسان است و راه حذف بردگی نوین و بهره کشی.
***به امید پیروزی خلق قهرمان ایران***