خادمی نماینده ایذه، خوزستان

نفت و آب و منابع دیگر قابل انتقال خوزستان را برده‌اید، این خاک را هم ببرید و بریزید بر سر کسانی که باعث بیکاری جوانان شده‌اند!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: