فرزين بستجاني : وضعيت ايران چگونه است؟ مابه كجا خواهیم رفت؟

گفتگوی کیانوش توکلی با فرزین بستجانی
تظاهرات و اعتراضات مردم ادامه خواهد داشت؟، آیا این موج رو به افول است؟اخیرا رضا تقی زاده طی مقاله ای ادعا كرده است که ج.ا سخت بدنبال معامله با ترامپ است، آیا سازش باامریکا ، نظام را از فروپاشی نجات خواهد داد؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: