اصغر سليمي در باره شعار ملي ايرانيان و گذار از دولت دینی

در این گفتگو ابتدا در باره تظاهرات ضد حکومتی در روز 22 بهمن در مشهد و تهران صحبت شدو سپس در باره مضمون سمینار 17 فوریه در شهر کلن آلمان و شعار ملی ایرانیان و گذر از دولت دینی و آنگاه پاسخ به پرسش در باره نقش شاهزاده رضا پهلوی در گذر از دولت دینی و اینکه چگونه از تفرقه جمهوری و سلطنت گذر کنیم ادامه یافت ...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: