رفراندوم براي تعيين نوع حكومت در ايران ،زير نظارت سازمان ملل