شش همانندی میان دو دین مسیحیت و اسلام

دین شیعه برساختی از سوی صفویه است که از مسیحیت الگوبرداری شده است.

۱- شمار حواریون ایسا دوازده نفر است و شمار عمامان شیعه نیز همان دوازده نفر.
۲- در تشیع چارده معصوم داریم و در کاتولیک هر چند از معصوم نامی نیست، اما دوازده حواری و یهودای خیانتکار و خود ایسا، چارده نفرند.
٣- ایسا مسیح زنده است و غایب شده و درآسمان است، عمام دوازدهم شیعیان نیز زنده است و غایب شده و در مخفیگاهی (چاه یا غار) خود را از دید پنهان کرده است.
۴- ایسا مسیح روزی برخواهد گشت و همه ی مردم را به سوی خدای موهوم یکتا و آیین خویش فراخوان می کند و با کفار جنگ و جدال خواهد داشت؛ عمام دوازدهم نیز روزی ظهور می کند و با کفر و ارتداد و پیروان دیگر ادیان و مذاهب می جنگد و همه را فرمانبردار خویش و پیرو تشیع خواهد کرد.
۵- دستجات کاتولیک به هنگام تبلیغ، در گزرگاه ها حرکت کرده و چلیپا و زنار را با خود حمل می کنند و یاد کشته شدن و به چلیپا کشیدن ایسا را گرامی می دارند. دستجات عزاداران شیعه نیز در کوی و برزن به حرکت درمی آیند و با حمل علم و کتل که شباهتی تام به چلیپا دارد، آیین شهادت حسین را ارج می نهند.
۶- کشیشان کاتولیک و پروتستان، سدها نوع ورد و دعا درست کرده و به مومنان مسیح یاد می دهند تا در موارد گوناگون از آن سود جویند و گره کارها را باز کنند. متولیان مذهب شیعه نیز هزاران نوع دعا را برای خام و خواب کردن پیروان ساختهاند. ببزرگ ترین این دعاها، دعای کمیل است که معلوم نیست کدام آخوند زرنگ در ساخت و تصنیفش همت کرده است، اما امروز آن را به فردی عرب به نام کمیل که در زمان علی می زیسته است، نسبت می دهند. فراموش نکنیم که خواندن این دعا، امروز نشان اشرافیت شیعی است.

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: