پیام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران درمحکومیت بازداشت وحشیانه محمد حبیبی

دستگاه اطلاعاتی سپاه و وزرات اطلاعات باید بدانند، که خانواده ی بزرگ آموزش وپرورش عدالتخواه و حقیقت طلب هستند وچراغ حقیقت هرگز خاموشی پذیر نیست

 

"رنج‌ها، خواسته‌ها وآرمان‌های ما با سرکوب فراموش نمی‌شوند، ما ناگزیریم ادامه دهیم وشما ناچارید بشنوید و تسلیم حقیقتی شوید که خاموشی نمی‌پذیرد."

بازداشت وحشیانه محمدحبیبی،عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران
نشانه دیگری ازقدرت گرفتن روند بیمارگونه ایست که دلسوزی،تعهدو حق‌طلبی معلمان شریف عضوتشکل‌های صنفی معلمان ایران راتهدیدوخطرمعنا می‌کند؛وتسلیم سخن وروندناسالم نشدن وتلاش برای روشن نگه‌داشتن چراغ تشکل‌یابی معلمان راباسرکوب،تحقیرو زندان پاسخ می‌دهد.
جامعه معلمی وکانون‌های صنفی معلمان درایران،ادامه برخوردغیرقانونی، ناسنجیده وحذفی بافعالان صنفی را بخشی ازسناریوی سرکوب همه‌جانبه مقاومت جامعه مدنی به شکلهای مختلف درایران می‌دانندوبرهمین اساس باور دارند،که این شیوه برخورددرادامه هیچ ثمره‌ای جزتزریق نومیدی درجامعه معلمى نخواهدداشت فوری‌ترین پیامدقابل پیش‌بینی اين نااميدى آسیب دیدن فرزندان این مملکت،تشدیدنارضایتی‌هاو اعتراضات غیرقابل کنترل وتسریع روند فروپاشی اجتماعی است.به این ترتیب، طراحان سرکوب وماموران قانون با ادعای کنترل ومدیریت نارضایتی‌هاو برقراری نظم،عامل اصلی ناامنی،بی‌ نظمی ودرنهایت فروپاشی اجتماعی هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران پیشترنیزحسب موردبه سرکوب جامعه مدنی واکنش نشان داده است ومجدداتاکیدمی‌کندسرکوب و ایجادوحشت دربین کنشگران مدنی از طیف هاى گوناگون جامعه نه به بيراهه رفتن كه حركت به سوى پرتگاه است . تنهاراه برون رفت ازتنگناهای پیش آمده درمدیریت های خردوکلان کشورگوش سپردن به صدای حق طلبی و عدالتخواهی اقشارگوناگون وپیشگیری از حیف ومیل منابع وسوءاستفاده های گوناگون ازپستهاواختیارات واموال عمومیست.قانون برای همگان برابرست و نبایدبرخی خودرابرابرتربدانندوضعفهاو ناکارآمدی خویش رافرافکنانه باسرکوب صدای معترضین لاپوشانی کنند.
به این ترتیب،بازداشت محمدحبیبی از نظرشورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران که سال‌هاست باسرکوب و بازداشت فعالين صنفى آشناست، ناموجه وغیرقانونی است واین شورا مصرانه می‌خواهداین فعال صنفی و معلم متفکر،صادق وصاحب قلم فورا و بدون قیدوشرط آزادشود.
شورای هماهنگی نارضایتی وخشم عمیق خودراازشیوه بازداشت وحشیانه محمد حبیبی ابرازمی‌داردوبه آنانی که باد می‌کارند،هشدار می‌دهد،که نوجوانان دانش‌آموزی که دیروزشاهدتحقیروآزار معلم خودبودندخشونتی آزاردهنده را تجربه کرده‌اندکه تاثیری منفی بلندمدت برآنان داشته ونتایج ناخواسته زیادی به دنبال خواهدداشت.
شورای هماهنگی درعین حال باتوجه به شیوه بازداشت محمدحبیبی نگرانی عمیق خودراازشیوه برخوردبااودر بازداشتگاه ابراز می‌داردوتاکیدمی‌کند مامورانی که درفضای عمومی ومقابل چشم دانش‌آموزان،همکاران وخانواده اش چنین وحشیانه اوراکتک می‌زنندوبر رويش اسپری و اسلحه مى كشند در خلوت بازداشتگاه،می‌توانندجان محمد حبیبی رابه خطربیندازند.به مسئولان قضایی وامنیتی یادآوری می‌کندکه آن‌ها رامسئول حفظ جان وسلامت جسمی و روحی محمدحبیبی می‌داند.
شورای هماهنگی انتظارداردمحمد بطحایی،وزیر آموزش و پرورش به وظیفه ذاتی خودعمل کندوبدون پرده پوشی وبه صراحت بازداشت وحشیانه محمدحبیبی،همکارفرهنگی وکارمند وزارت‌خانه تحت مدیریتش رامحکوم کند وخواستارآزادی اوشودوشخصادراین موردواردعمل شود.
اين شوراتاكيدداردحسن روحانی، رئیس‌‌جمهوری نيزوظیفه دارددراین مورد موضعگیری کندواز وزرات دادگستری، دستیارش درحقوق شهروندی،وزارت اطلاعات ووزارت آموزش پرورش بخواهدپیگیروضعیت محمدحبیبی و سایرفعالان ومعلمان زندانی صنفی شوند وبیش ازاین چشم خودرابرستمی که در جنگ قدرت جناح های حکومتی بر شهروندان می‌رودنبندند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران درپایان یادآوری می‌کندکه هم‌اکنون علاوه برمحمدحبیبی،اسماعیل عبدی،محمودبهشتی،مختاراسدی و محسن عمرانی ازفعالان صنفی جامعه معلمی ایران درزندان هستندوآزادی بی قیدوشرط آن‌هاخواسته دائمی ماست. واقعیت این است که تشدیدفشارو بازداشت‌هانه تنهاماراازپیگیری مطالبات حوزه ی آموزش وپرورش مایوس نمیکند بلکه برادامه راهی که برگزیده‌ایم راسخ‌تر می‌کند.
حقیقتی که دستگاه اطلاعاتی سپاه و وزرات اطلاعات بایدبدانندکه خانواده ی بزرگ آموزش وپرورش عدالتخواه و حقیقت طلب هستندوچراغ حقیقت هرگز خاموشی پذیر نیست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران
دوشنبه ١٤ اسفندماه ۱۳۹۶

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: