احمدی‌‌ نژاد، جربزۀ ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ ای را ندارد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: