چرا والدین در آزربایجان، فیلتر انتقال فرهنگ و زبان ترکی به نسل جدید واقع گردیده اند؟

فاجعه ائی که پانفارسیسم برای حذف و فیلتر کردن انتقال زبان و فرهنگ زبان ترکی در آزربایجان به نسل جدید در ایران ایجاد و طراحی کرده ناشی از تصاحب کامل قدرت و با به چنگ انداختن به اقتصاد

چرا والدین در آزربایجان، فیلتر انتقال فرهنگ و زبان ترکی به نسل جدید واقع گردیده اند؟
فاجعه ائی که پانفارسیسم برای حذف و فیلتر کردن انتقال زبان و فرهنگ زبان ترکی در آزربایجان به نسل جدید در ایران ایجاد و طراحی کرده ناشی از تصاحب کامل قدرت و با به چنگ انداختن به اقتصاد و به انحصار در آوردن آن در ایران و بدست گرفتن مهار آموزش و تربیت کودکان در مدارس و بدست گرفتن کنترل محتوای کتابهای آموزشی برای تزریق پانفارسیسم و پانیرانیسم در مخ کودکان، با گره زدن نان شب ملت ترک به زبان فارسی با انتخاب بهترین و کاراترین روش برای ضربه زدن به ملتی توسط افرادی از بین خود همان مردم، بازدهی و کارائی بیشتری داشت، بعد از قتل عام ۲۱ آذر با ایجاد قحطی مصنوعی که در آزربایجان بوجود آوردند و متعاقبا نان را به زبان فارسی گره زدند، به تقلید با کپی از سیاستهای استعماری، در وحله اول با بیرحمی تمام سرکوب، و بعد از حذف کلیه نخبگان و رهبران حرکت ملی آزربایجان، بعد در یک دست چماق قحطی و گرسنگی و در دست دیگر نان و زبان فارسی وارد آزربایجان شدند، والدین برای ادامه حیات خود و فرزندانشان از ترس نان شب بیاد گیری بزبان فارسی روی آوردند، و حتی بعضیها آنچنان تربیت یافتند که عامل اصلی فیلتر کردن و جلوگیری از انتقال زبان و فرهنگ ترکی به نسل جوان گردیدند، و زبان و موسیقی ترکی را عامل عقب ماندگی به کودکان خود معرفی کردند. مغز این افزاد مثل خانه های پیش فروش شده، دیگرمتعلق به منافع ملی آزربایجان نبود و نیستند، بلکه آنها به ایران می اندیشند و هنوز وحشت بازگشت بدوران قحطی و تحقیر شدنشان به خاطر ترک بودشان هستند، و بطبع آنان به خادمان و حافظان وفادار منافع ملت فارس تبدیل شده اند،

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: