اصفهان به پا خاست!

ویدئو
در روز 18 اسفند 1396، در پی هجوم نیروهای یگان ویژه ی رژیم جمهوری اسلامی به گردهمایی کشاورزان شرق اصفهان، درگیری های شدیدی روی داد، که تاکنون به دستگیری و زخمی شدن ده ها تن انجامیده است.
کشاورزان "ورزنه" و "اژیه"، در بخش خاوری استان اصفهان، پس از 25 روز گردهمایی و راهپیمایی در اعتراض به تاراج حقابه ی زمین های کشاورزی خود از سوی مقامات فاسد رژیم، روانه ی پمپاژخانه ی انتقال آب زاینده رود شدند، تا آن را ازکار بیندازند.
مزدوران یگان ویژه ی رژیم وحشیانه به کشاورزان و مردم پشتیبان آنان هجوم ....

 

در روز 18 اسفند 1396، در پی هجوم نیروهای یگان ویژه ی رژیم جمهوری اسلامی به گردهمایی کشاورزان شرق اصفهان، درگیری های شدیدی روی داد، که تاکنون به دستگیری و زخمی شدن ده ها تن انجامیده است.
کشاورزان "ورزنه" و "اژیه"، در بخش خاوری استان اصفهان، پس از 25 روز گردهمایی و راهپیمایی در اعتراض به تاراج حقابه ی زمین های کشاورزی خود از سوی مقامات فاسد رژیم، روانه ی پمپاژخانه ی انتقال آب زاینده رود شدند، تا آن را ازکار بیندازند.
مزدوران یگان ویژه ی رژیم وحشیانه به کشاورزان و مردم پشتیبان آنان هجوم برده، مردم را با باتوم، گاز اشک آور و تیراندازی مورد هجوم قرار دادند.
مردم با سنگ و چوب به رویارویی با مزدوران ضد شورش برخاستند و درگیری های شدید میان دو طرف روی داد، که همچنان ادامه دارد.

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: